Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praca z dzieckiem

11 marca 2019

NR 45 (Marzec 2019)

Zwinne kółka kolorowe

0 926

Marzec to miesiąc, w którym nauczyciele wraz z dziećmi czekają na wiosnę. Mówią o niej, a w zasadzie wszelkimi metodami próbują ją wyczarować, przywołać do siebie. Piosenki, pląsy, zabawy, rysunki, wierszyki – wszystko wiośnie, co znacznie zmienia wystrój przedszkola i jego atmosferę. Dzieci z utęsknieniem czekają na pierwszy kwiatek lub pąk w ogrodzie, stąd gotowość do odkrywania choćby najmniejszych śladów wiosny wzrasta i rodzi wiele pomysłów na edukacyjne zabawy.

Zwinne kółka kolorowe wyskoczyły na podłogę – cykl zabaw i sytuacji edukacyjnych dla młodszych przedszkolaków


 

POLECAMY

Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju na podstawie zabaw graficznych i konstrukcyjnych
Cele operacyjne w obszarach 
rozwojowych

W obszarze fizycznym dziecko:

 • maszeruje, reaguje na sygnały, siada, podnosi się, schyla,
 • podaje pędzel, odbiera pędzel, podaje kredkę, odbiera kredkę,
 • chwyta, zbiera, przenosi,
 •  rysuje, kreśli, składa, przylepia

W obszarze emocjonalnym dziecko: 

 • cieszy się, odczuwa radość, niepokój, zachwyt,
 • odczuwa poczucie sprawstwa, sukcesu,
 • wyraża radość oklaskami, okrzykami,
 • panuje nad chęcią wykonania czynności jako pierwszy

W obszarze społecznym dziecko: 

 • współdziała z kolegą, użycza koledze pędzla, kredki,
 • czeka na swoją kolej, obserwuje relacje, tworzy relacje,
 • wyraża podziękowania, gratulacje,
 • przyjmuje gratulacje, odczuwa dumę społeczną

W obszarze poznawczym dziecko: 

 • wyznacza miejsce do kreślenia, czyta obraz, nazywa elementy obrazu, nadaje znaczenie wytworom,
 • klasyfikuje, przelicza, szacuje, dodaje, stosuje pojęcia: przez, na, do, obok, małe, duże,
 • nazywa kolory, wskazuje kolory, rysuje kropkę, kreskę, wiązkę,
 • mówi szeptem, głośno słowo „pąk”, rozmawia, odpowiada na pytania, opowiada,
 • przekształca, przetwarza i prezentuje swoje dziełoy
Techniki, metody
 • techniki systemu Edukacja przez ruch, 
 • technika origami płaskie z koła
Materiały 
i narzędzia
 • kolorowe papierowe koła o średnicy 30–50 mm oraz po jednym kole dla każdego dziecka o średnicy 100 mm,
 • klej, 
 • pędzelki, 
 • kartki, 
 • taśma klejąca papierowa, 
 • kredki pastelowe w różnych kolorach, 
 • tablica korkowa, 
 • muzyka, 
 • tekst wierszyka Papierowe czary w: A. Frączek, D. Dziamska, Origami z wierszykami. Ciekawska kaczuszka Omi, Wydawnictwo BIS, Warszawa 2013.

 

Przedstawiam cykl prostych sytuacji edukacyjnych do wykorzystania w pracy z najmłodszymi grupami dzieci w przedszkolu, opartych na zabawie papierowymi kołami z wykorzystaniem ich składania i zapoznających dzieci ze sztuką origami płaskiego z koła. Cykl prezentuje przede wszystkim proste pomysły na wykorzystanie papierowych kół do wielokierunkowej aktywizacji dzieci, a także ukazuje krok po kroku, że składanie papieru ma stać się dla dziecka zabawą rozwojową w wymiarze holistycznym, a nie krótkim odtwórczym aktem złożenia papierowej formy według wzoru. W składaniu papieru nie jest najważniejszy cel, jakim jest skonstruowanie modelu, ale uczestnictwo dziecka w procesie jego powstawania, dlatego sytuacje edukacyjne zawierają oprócz form aktywności dzieci również opisy ich funkcji. 
To funkcje wykonywania danego ćwiczenia są najważniejsze, bo z nich wynika w rzeczywistości realizacja zadań przedszkola, do których obliguje nas podstawa programowa. Świadomość funkcji rozwojowych zabaw, ćwiczeń proponowanych dzieciom buduje realną przestrzeń odpowiedzialnego, planowego wsparcia ich rozwoju. Każde zaplanowane w poniższych konspektach ćwiczenie ma także charakter diagnozujący stan rozwoju dziecka, co ma z kolei znaczenie w planowaniu kolejnych aktywności względem dzieci. 
Papierowe koła w przedstawionych sytuacjach pojawią się jako narzędzie matematycznych doświadczeń i przyczyna logicznego działania, tak aby dziecko potrafiło określić przyczynę i skutek w swoim działaniu oraz po raz pierwszy złożyć koło według zasady jednego zgięcia. 
 

Sytuacja edukacyjna A

Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: marszu wokół stołu, reagowania na sygnały dźwiękowe, wyznaczania miejsca spostrzeżeniowego za pomocą dłoni, kreślenia przy użyciu rozłożonej dłoni, czytania obrazu, przeliczania:

 • marsz wokół stołu przy ulubionej przedszkolnej melodii lub piosence;
 • zatrzymanie się na pauzę w muzyce przy dowolnej kartce przylepionej do stołu, ułożenie dłoni na kartce;
 • kolejny marsz, zatrzymanie się, ułożenie dłoni na kartce i rozłożenie wszystkich paluszków;
 • powtórzenie wszystkich elementów, narysowanie kropki przy dowolnym palcu ułożonej na kartce dłoni;
 • swobodna rozmowa na temat kropki, gratulacje;
 • marsz, zatrzymanie i ułożenie dłoni na kartce, tak aby jeden z paluszków dotykał kropki już tam narysowanej, dorysowanie kropki przy kolejnym paluszku;
 • powtórzenie procedury marszu, układania i dorysowania kropki zgodnie z potrzebami dzieci; 
 • rozmowa na temat narysowanych kropek, nadawanie znaczenia kropkom, przeliczanie kropek, gratulacje.

Funkcje zabawy: doskonalenie zintegrowanego ruchu ciała, planowanie ruchu, wyznaczanie pola spostrzeżeniowego, wodzenie okiem po znakach, czytanie obrazu, poszerzanie pola widzenia, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzennej, doskonalenie motoryki w obrębie dłoni, doskonalenie sprawności reagowania na sygnały, doskonalenie przeliczania, rozmowy na temat wykreślonych znaków, wyrażania gratulacji, utworzenie karty zabawy (pracy) do dalszego działania. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Złap kropkę”
Dzieci pląsają po całej sali w rytm znanej melodii lub piosenki. 
Pauza w muzyce wskazuje, że przyszedł moment łapania kropek. Według polecenia nauczyciela każde dziecko biegnie do swojej kartki i układa tyle paluszków na kropkach, ile powiedział nauczyciel, np. „Łapiemy paluszkami dwie kropki, trzy kropki” itd. Do łapania kropek dziecko wykorzystuje paluszki obu dłoni. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 
Funkcje zabawy: doskonalenie zintegrowanego ruchu ciała, planowanie ruchu, wyznaczanie pola spostrzeżeniowego, przeliczanie, czytanie obrazu, doskonalenie świadomości ciała, doskonalenie integracji obustronnej w obrębie małej motoryki. 

Ćwiczenia w rysowaniu kresek „Pąki”
Dzieci indywidualnie na swoich kartach zabawy (pracy) rysują kreski poprzez kropki, samodzielnie wybierając różne kolory kredek. Nauczyciel demonstruje dzieciom sposób kreślenia. Dzieci ćwiczą procedurę ruchu – palcem poprzez kropkę do palca ustawionego obok kropki. Po kilkakrotnym przećwiczeniu nowej procedury graficznej dzieci samodzielnie kreślą kreski, decydując o ich liczbie i kolorze. W tle aktywności nauczyciel prezentuje ulubioną spokojną melodię. 
Funkcje ćwiczeń: planowanie ruchu, wyznaczanie pola spostrzeżeniowego, czytanie obrazu, doskonalenie świadomości ciała, doskonalenie integracji obustronnej w obrębie małej motoryki, doskonalenie kreślenia kresek z użyciem pojęć matematycznych. 

Prezentacja – rozmowa kierowana
Dzieci siadają na obwodzie koła i układają przed sobą swoje obrazki. Nauczyciel zastanawia się głośno, co przedstawiają obrazki dzieci. Słucha wypowiedzi dzieci. Gratulując dzieciom, sam nadaje znaczenie gotowym dziełom: „Narysowaliście dzisiaj prześliczne nierozwinięte pąki kwiatów. Jestem z was bardzo dumny”. Nauczyciel przypomina kolejne fazy powstawania pąków, nazywa zachowania dzieci w odniesieniu do wartości, np. „Gdy łapaliście paluszkami kropkę, bawiliście się zgodnie. Cieszę się, że w czasie zabawy panowała zgoda. Rysowaliście kreski i użyczaliście sobie kolorowych kredek. Cieszę się, że sobie pomagacie”. Nauczyciel prosi, aby dzieci, klaszcząc, pogratulowały sobie wzajemnie, rytmicznie wypowiadając słowo „pąki”.
Funkcje prezentacji: słuchanie spokojnej, wyrazistej mowy nauczyciela, nadanie znaczenia obrazkom, aby dzieci rozumiały sens następnej zabawy, doskonalenie mowy i artykulacji, doskonalenie relacji, poznawanie nazw zachowań i wartości, doświadczenie poczucia sprawstwa i dumy społecznej, doskonalenie rozumowania w wymiarze przyczyna–skutek.  

Sytuacja edukacyjna B 

Zabawa badawcza „Zwinne kółka kolorowe wyskoczyły na podłogę”
Nauczyciel, recytując fragment wiersza: (…) Zwinne kółka kolorowe wyskoczyły na podłogę. Tutaj żółte, tam czerwone, rzuca na oczach dzieci kolorowe kółka. Zachęca dzieci do zabawy kółkami. Dzieci chwytają kółka, układają z nich wzory według własnych pomysłów, rozmawiają. Pod koniec zabawy nauczyciel prosi, aby dzieci wybrały sobie tyle kółek, ile zamkniętych, nierozwiniętych pąków mają na swoich kartach pracy (zabawy). Nauczyciel rozdaje dzieciom ich karty, dzieci układają je na stolikach, szacują, przeliczają, zbierają. Zabawa odbywa się w przestrzeni całej sali. Dzieci większość aktywności badawczej realizują na podłodze czy dywanie. 
Funkcje zabawy: doskonalenie orientacji w przestrzeni, usprawnianie chwytów dłoni, doświadczenie radości z eksperymentowania, badania, samodzielności, swobody, wyrażanie ekspresji, doświadczenie zaskoczenia, wspólnej radości, rozmowy, przeliczanie, porównywanie, układanie obiektów. 

Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń konstrukcyjnych z opóźnioną gratyfikacją

Dzieci przy stolikach, ale na stojąco, układają papierowe kółka po jednym na każdym narysowanym pąku. Nauczyciel układa talerzyk z klejem i jeden pędzel. Dzieci podają sobie pędzel z rączki do rączki, chwytając go chwytem pęsetkowym trójpunktowym. Pędzelek krąży od dziecka do dziecka w rytm znanej melodii lub śpiewanej piosenki. Na pauzę w muzyce dziecko, które wylosowało pędzelek, stawia jedną kropkę kleju na pierwszym kółku i przykleja je. Gdy pędzelek wróci do pierwszego dziecka, wszystkie dzieci otrzymują pędzelki, aby przylepić wszystkie kółka. Pod koniec konstrukcji nauczyciel gratuluje dzieciom, nadając znaczenie ich pracy. Niektóre dzieci same nadają znaczenia, bo widzą, że powstały na ich kartach otwarte pąki kwiatów.


 

Rys. 1. Rozwinięte pąki kwiatów


Funkcje zabawy: doskonalenie ruchu w obrębie małej motoryki, podawania, odbierania, trzymania pędzla, rozwijanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnym odczuciem czekania na swoją kolej, czytanie obrazu, uczestnictwo w obserwowaniu działania innych osób, wodzenie okiem po pętli, poszerzanie pola widzenia, reagowanie na sygnały, doświadczanie współdziałania, podejmowanie decyzji, przyklejanie kół w wyznaczonym miejscu, odkrycie znaczenia obrazu.
 

Rytmiczna zabawa matematyczna
Dzieci siedzą przy stolikach. Rytmicznie paluszkiem skaczą od kółka do kółka (od kwiatka do kwiatka) na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy