Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regulamin konkursu "Oritolin"

Regulamin dwuetapowego Konkursu „Oritolin”

 

 1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły” i „Wychowanie w Przedszkolu”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 9.10.2018 do 30.10.2018 r.
 3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli przedszkoli oraz szkół.
 4. Zadanie konkursowe:
  • ETAP I: Napisz, dlaczego chciesz spróbować sprayu Oritolin?
   • Odpowiedzi należy zamieszczać poniżej postu na FB do 30.10.2018 do godz. 24:00
   • 50 najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę: zestaw sprayu Oritolin
  • ETAP II: Napisz swoją opinię o sprayu Oritolin.
   • Odpowiedzi należy przesyłać do  30.11.2018 do godz. 24:00 na adres konkursy@forum-media.pl
   • 20 najciekawszych opinii o produkcie otrzyma skórzane etui na telefon firmy Batycki.
 5. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/  Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 9.10.2018 – 30.10.2018 do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców I Etapu Konkursu. Spośród Uczestników, którzy w dniach 14.11.2018 – 30.11.2018 do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców II Etapu Konkursu.
 9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 50 zwycięzców nagród w I etapie i 20 zwycięzców nagród w II etapie biorąc pod uwagę najciekawsze wypowiedzi uczestników.
 10. Lista zwycięzców I etapu zostanie ogłoszona na FB czasopisma „Matematyka”, „Biologia w Szkole”, „Życie Szkoły” i „Wychowanie w Przedszkolu” do dnia 7.11.18 r.
 11. Nagrodami w Konkursie będą: Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
  • W I etapie 50 zestawów sprayu Oritolin
   Wartość jednego zestawu 27 złotych.
  • 20 zestawów skórzanego etui na telefon firmy Batycki
   Wartość jednego zestawu 150 złotych.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 13. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 14. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora wypowiedzi nie naruszają praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna  z obowiązującym prawem.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 16. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska oraz wypowiedzi konkursowej na fanpage’ach:
 17. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska oraz wypowiedzi konkursowej/opinii w materiałach promocyjnych firmy Qpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wichrowa 7F/10,04-682 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292765. NIP: 952-203-44-51, REGON: 141194242
 18. Zwycięzcy zgadzają się na przekazanie danych do wysyłki nagrody sponsorowi nagród firmie:
  Qpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wichrowa 7F/10,04-682 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292765. NIP: 952-203-44-51, REGON: 141194242.

  Reklamacje
 19. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 20. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 21. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 22. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

  Postanowienia końcowe
 23. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 24. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.