Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rola opiekuna stażu

Artykuły z czasopisma | 15 listopada 2017 | NR 21
322

Wyjaśniamy, komu można powierzyć funkcję opiekuna stażu nauczyciela, jaki jest zakres opieki nad stażem nauczyciela, a także jakie zadania do wykonania decydują obowiązujące regulacje prawne.

Zapewnienie nauczycielowi prawidłowego przebiegu stażu jest obowiązkiem dyrektora przedszkola. Wiąże się to w szczególności z przydzieleniem nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu – opiekuna stażu, zgodnie z przepisem art. 9c ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela1. Opiekunem może być tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w tym samym przedszkolu. Opiekuna stażu nie wyznacza się nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wśród innych zadań dyrektora związanych ze stażem nauczyciela znajduje się tworzenie warunków do obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, możliwość udziału w formach kształcenia ustawicznego (o ile zostało to przewidziane w planie rozwoju zawodowego), zapewnienie warunków do korzystania z pomocy merytorycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek czy instytucji oświatowych.

Wyznaczenie opiekuna stażu

Zasady i procedura przydzielania opiekuna stażu nie są określone prawem. Ustala je dyrektor placówki. Jak wynika z dotychczasowej praktyki, istotne znaczenie ma wybór odpowiedniej osoby do pełnienia tej funkcji. Poza wymogami formalnymi ważne są także inne kryteria, w tym: wysokie kompetencje zawodowe, doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej, znajomość specyfiki pracy placówki, zdolność do współpracy, dyspozycyjność. Nie musi to być nauczyciel prowadzący ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel odbywający staż. Podjęcie się roli opiekuna wymaga od nauczyciela świadomej decyzji, osobistego zaangażowania, czasu i odpowiedniej organizacji pracy. Wskazane jest również, aby decyzję o przydzieleniu opiekuna dyrektor przedszkola konsultował z zainteresowanym nauczycielem. W razie zaistnienia takiej potrzeby opiekunowi stażu można przydzielić więcej niż jednego podopiecznego stażu.

Zgodnie z zasadą ogólną postępowania administracyjnego, wyznaczenie opiekuna stażu wymaga formy pisemnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

Nauczycielowi, któremu dyrektor przedszkola powierzył sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny na podstawie § 5, pkt. 2, lit. c rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli3. Wysokość wymienionego dodatku dla nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ustalają organy stanowiące tych jednostek, na podstawie art. 30 ust. 6, pkt. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Zadania opiekuna stażu

Zakres zadań opiekuna stażu jest regulowany przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
■     Zadania opiekuna stażu wynikające z ustawy Karta Nauczyciela (art. 9c ust. 5):
–    udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz
–    opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela za okres stażu, a ponadto
–    opiekun stażu nauczyciela stażysty wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej (art. 9g ust. 1).
■     Zadania opiekuna stażu wynikające z rozporządzenia:
–    przedstawienie dyrektorowi przedszkola projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia                        zakończenia stażu przez nauczyciela (§ 5),
–    prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu (lub zorganizowanie mu możliwości                obserwacji zajęć prowadzonych przez innych na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy