Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozmowa indywidualna rodzica z dyrektorem
Pomocne wskazówki, przykładowe scenariusze, zasady skutecznej rozmowy

Artykuły z czasopisma | 9 listopada 2017 | NR 17
166

W edukacji przedszkolnej bardzo ważną rolę odgrywa skuteczne komunikowanie się na płaszczyźnie rodzina – dom – przedszkole, gdyż współpraca z rodzicami dziecka jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiągnięcie dobrych rezultatów w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Żeby rodzice chcieli z przedszkolem współpracować, muszą znaleźć w nim odpowiedni klimat. Powinni mieć poczucie, że są ważni i potrzebni. Rodzice muszą czuć się prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli.

Aby ta komunikacja była prawidłowa i przynosiła dobre efekty, niezbędne są umiejętności interpersonalne, z którymi czasami się rodzimy, jednak jako odrębna dziedzina wymagają one wielu ćwiczeń i poznawania skutecznych metod porozumiewania się z innymi. Do kluczowych umiejętności interpersonalnych zaliczamy umiejętności komunikacyjne, takie jak: umiejętność uważnego słuchania, nadawania, przemawiania oraz zarządzanie przekazem niewerbalnym i werbalnym, umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów, zachowania asertywne itp.

Pojęcie „komunikacja interpersonalna” oznacza „wymianę werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania”.

Aby komunikowanie się z rodzicami dzieci powierzonych naszej opiece było skuteczne, należy zadbać, by informacje werbalne (słowne) i niewerbalne (gesty, mimika, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos) współtworzyły jasny komunikat i wzajemnie się uzupełniały. Należy zadbać o spełnienie pewnych reguł, tj.:

 • każdy z rozmówców powinien wyrazić swoje odczucia, wrażenia i myśli w sposób jasny i zrozumiały,
 • każdy z rozmówców winien być traktowany indywidualnie i z szacunkiem; powinien mieć odczucie, że sprawa, z którą przyszedł, jest ważna,
 • różnice zdań pomiędzy rozmówcami powinny być uwzględnione i wykorzystane w celu rozwiązania problemów. 

Wśród rozmów, ze względu na sposób ich prowadzenia, M. Łobocki wyróżnia: 

 • rozmowę kierowaną – najpowszechniejszą wśród rozmów dyrektora i rodziców; wtedy dyrektor ustala temat rozmowy,
 • rozmowę niekierowaną – najważniejszym zadaniem osoby kierującej rozmową jest uważne wysłuchanie rozmówcy i zachęcenie go do swobodnych szczerych wypowiedzi, aby coraz głębiej zechciał wnikać w niepokojące go problemy. 

W przekazie komunikacyjnym ważną rolę odgrywa umiejętność słuchania. Dlatego istotne jest, by słuchanie było wspierane kontaktem wzrokowym, przytaknięciem głowy, lekkim nachyleniem w stronę rozmówcy, zadawaniem pytań, precyzowaniem odpowiedzi, upewnianiem się, czy dobrze rozumiemy wypowiedź. Ważne jest, by rozmówca odczuwał, że jest uważnie wysłuchiwany. Często rozmowa indywidualna rodzi 
u rodziców obawy, czy to, co o dziecku usłyszą, nie będzie pośrednio wskazywać na ich własne słabości i niedomagania. Musimy zdawać sobie sprawę, że poprawnie przebiegająca rozmowa pomoże w lepszym wzajemnym poznaniu się, pogłębieniu wzajemnego zaufania, łagodzeniu u rodziców napięcia psychicznego spowodowanego sprawianiem trudności przez dziecko, przełamywaniu poczucia niepewności i osamotnienia w pracy wychowawczej z dzieckiem oraz ograniczaniu błędów wychowawczych. 

 

Przygotowując się do rozmowy z rodzicami, musimy przede wszystkim sprecyzować jej cel i mieć przekonanie, że właśnie ona: 

 • pomaga w lepszym wzajemnym poznaniu się dyrektora i rodziców, a zwłaszcza w poznaniu samych dzieci, 
 • pogłębia zaufanie rodziców do dyrektora i nauczycieli,
 • łagodzi u rodziców napięcia psychiczne spowodowane trudnościami dziecka,
 • przełamuje uczucie niepewności i osamotnienia u rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem,
 • ogranicza błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli, 
 • pomaga w bardziej jednolitym i zwartym oddziaływaniu przedszkola i domu.

 

W trakcie rozmowy indywidualnej z rodzicami warto trzymać się pewnych zasad:

 • Przed każdym spotkaniem należy się do niego przygotować: 
 • wysłać zawiadomienie (lub powiadomić telefonicznie). Podać w nim: miejsce, czas rozpoczęcia, przewidywany czas trwania spotkania. Przy tych ustaleniach należy brać pod uwagę rozkład dnia rodziców, ich dyspozycyjność, jeśli to możliwe zaproponować różne terminy do wyboru,
 • przygotować takie miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał. Należy zapewnić taką samą pozycję rodzicom i sobie – krzesła powinny być identycznej wielkości. Rozmawiający powinni siedzieć obok siebie przy biurku (stoliku), nie zaś po obu jego stronach. Powinien być zachowany tzw. dystans osobniczy, czyli odległość od 45 cm do 120 cm,
 • jeśli to może wnieść nowe fakty lub kompetentne opinie, to przed spotkaniem należy przeprowadzić rozmowę na temat dziecka z innymi nauczycielami,
 • przewidzieć sytuację, że rodzice mogą przyjść z dziećmi, dlatego warto przygotować dla nich kartki, kredki.
 • Rozmowa powinna przebiegać we wcześniej zaplanowany sposób: 
 • powitanie, nawiązanie k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy