Dołącz do czytelników
Brak wyników

Formy współpracy przedszkola z rodzicami – aspekt praktyczny

Artykuły z czasopisma | 5 lipca 2018 | NR 16
0 5811

Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Skuteczność ich oddziaływań jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, prowadzącym do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Skuteczność ich oddziaływań jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, prowadzącym do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas budowania dobrego kontaktu z rodzicami konieczne jest przeprowadzenie: 

POLECAMY

 • diagnozy wzajemnych relacji,
 • analizy wzajemnych trudności, 
 • uzgodnienia oczekiwań, 
 • ustalenia jasnych reguł współpracy, 
 • opracowania porozumienia w pokonywaniu trudności1.

Najczęstszą formą zdobywania informacji i opinii o funkcjonowaniu placówki w lokalnej społeczności jest ankieta bądź wywiad z rodzicami (załącznik 1). Ta forma kontaktu z rodzicami jest często wykorzystywana w badaniu jakości pracy przedszkola. Opinie o przedszkolu można zdobyć także podczas zebrań Rady Rodziców. Wybrani do nich rodzice współdecydują o ważnych sprawach, mają duży wkład w funkcjonowanie placówki. 

Bardzo ważne jest wypracowanie i stosowanie w praktyce takich form współpracy, które najlepiej oddają cele i treści, jakie zamierzamy przekazać rodzicom – zależnie od potrzeb danego środowiska, usytuowania placówki, charakteru pracy zawodowej rodziców, ich wykształcenia i zainteresowań.

Podstawowe formy współpracy przedszkola z rodzicami to: 

 • Kontakt bezpośredni, rozmowy indywidualne.
 • Zebrania ogólne i grupowe (załącznik 2).
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Zajęcia prowadzone przez rodziców (wykonujących ciekawe zawody lub posiadających atrakcyjne zainteresowania).
 • Spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci.
 • Udział w imprezach i uroczystościach.
 • Dni otwarte w przedszkolu.
 • Kącik dla rodziców.
 • Wykłady i pogadanki – edukacja pedagogiczna rodziców.
 • Wycieczki, zawody, festyny.
 • Strona internetowa przedszkola.
 • Gazetka dla rodziców.
 • Rada Rodziców.
 • Konsultacje.

Proponowane przez przedszkole formy współpracy z rodzicami powinny uwzględniać równoczesne zaangażowanie nauczyciela, rodzica i dziecka, pedagogizację rodziców oraz integrację rodziny i przedszkola. Mogą to być wspólne zabawy, między innymi taneczne, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i rekwizytów, instrumentów, zgaduj-zgadule, teleturnieje, inscenizacje2.

Atrakcyjne formy współpracy przedszkola z rodzicami – oparte na wspólnym działaniu, doświadczaniu i tworzeniu wzmacniają rangę placówki, co pozwala na utrzymanie przez nią dobrej pozycji w środowisku.

Każdej placówce przedszkolnej powinno zależeć na tym, aby rodzice konstruktywnie włączyli się w jej życie i działali na wspólnej płaszczyźnie. Należy dążyć do osiągnięcia porozumienia, którym zdaniem D. Waloszek jest uzgadnianie intencji, potrzeb, konieczności, wymagań, uwzględnianie praw i powinności we współdziałaniu, współodczuwanie i uznanie prawa do podmiotowości3.

Zakres współpracy z rodzicami obejmuje: 

 • Starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców.
 • Oddziaływanie na postawy rodzicielskie.
 • Podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa.
 • Pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola4.
 • Monitorowanie efektywnej współpracy (załącznik 3).

Współdziałanie z rodzicami na zasadach partnerskich zwiększa szansę skutecznej pomocy dziecku, a dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych domu i przedszkola osiąganiu lepszych efektów wychowawczych. Dobra współpraca zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zainteresowanych. Partnerskie relacje dają poczucie pewności siebie, docenienie własnej wiedzy i umiejętności. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę ze swoich mocnych stron, a ich wiedza i umiejętności są doceniane przez współpartnerów. 

Pamiętajmy, że „rodzice, uczniowie i nauczyciel tworzą trójkąt. Jeśli zabraknie jednego boku, cały trójkąt się rozpadnie”5.

Załącznik 1.


PARTNERSKIE RELACJE RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zgromadzenie informacji na temat postrzegania 
przez rodziców relacji partnerskich z przedszkolem.

Czy ma Pan/i wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu? 
tak nie trudno powiedzieć
Dlaczego Pan/i tak uważa? ……………………………………………………………………………………………………………………………
Jak układają się Pana/i kontakty z wychowawcą dziecka?
dobrze źle trudno powiedzieć
Jeżeli źle, to z jakiego powodu? ………………………………………………………………………………………………………………………
Czy może Pan/i liczyć na pomoc nauczycielek w jakichkolwiek sytuacjach problemowych?
tak nie trudno powiedzieć
Jeżeli nie, to dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak częste są Pana/i kontakty z przedszkolem?
codziennie kilka razy w miesiącu raz w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu
Jaka forma kontaktu odpowiada Panu/i najbardziej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 • zebrania z rodzicami,
 • rozmowy indywidualne,
 • informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń,
 • zajęcia otwarte,
 • imprezy i uroczystości,
 • inne
W jaki sposób najczęściej współpracuje Pan/i z przedszkolem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 • prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.),
 • udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przedszkolu pomocy materialnej,
 • współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami,
 • udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy, akcje społeczne i charytatywne itp.),
 • przedstawienia z udziałem rodziców,
 • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole,
 • udział w konsultacjach,
 • inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jaki jest według Pana/i obieg informacji między przedszkolem a rodzicami?
bardzo dobry dobry zły
Skąd najczęściej czerpie Pan/i informacje na temat życia przedszkola? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 • od nauczycieli,
 • od dyrektora,
 • z tablicy ogłoszeń,
 • ze strony internetowej,
 • od dziecka,
 • inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jak ocenia Pan/i swoją współpracę z przedszkolem?
bardzo dobrze dobrze wystarczająco źle
Jeżeli źle, to dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Jakie mają Państwo propozycje współpracy rodziców z przedszkolem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

Załącznik 2

ARKUSZ OBSERWACJI ZEBRANIA GRUPOWEGO Z RODZICAMI

Imię i nazwisko

wychowawcy
 …………………

Cel zebrania: Data ......................
Grupa

Liczba

dzieci

w grupie

Liczba

rodziców

obecnych

na zebraniu

........... .......... ..........
Kryteria: Wskaźniki podlegające obserwacji: tak n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy