Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

9 listopada 2017

NR 15 (Marzec 2016)

Organizacja kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych − zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku

0 637

Od 1 września 2015 r. obowiązuje duża część przepisów podpisanego w dniu 24 lipca 2015 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Niektóre zapisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zwróćmy zatem uwagę na to, jakie obowiązki wynikają z nowych uregulowań.
 

Przedmiotowy akt wykonawczy zaledwie kilka miesięcy funkcjonuje w systemie obowiązujących przepisów prawa. Podkreślenia wymaga, że wprowadzone rozporządzeniem zmiany stanowią swego rodzaju odpowiedź na postulaty zgłaszane m.in. przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organizacji pozarządowych. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w treści art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 51 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Obowiązujący obecnie akt wykonawczy zastąpił obowiązujące dotychczas dwa rozporządzenia, tj.: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).

POLECAMY

Rozporządzenie wprowadza nową terminologię, a mianowicie posługuje się zwrotem „niepełnosprawność intelektualna”. Zabieg wprowadzenia niniejszego zwrotu jest wynikiem nowelizacji art. 3 ustawy o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. Nowelizacja wprowadziła w art. 3 nowy punkt 18b w brzmieniu: „upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim − należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim”. 

Nowe przepisy zawierają też katalog jednostek systemu oświaty, które organizują kształcenie specjalne. Został on uzupełniony o nowe formy wychowania przedszkolnego. Kształcenie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym ma być organizowane we wszystkich typach szkół oraz w ściśle określonych ośrodkach.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • ustalenia, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowywany w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego określa zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, 
 • określenia, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • zmian w kwestii terminu, w jakim opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
 • dookreślenia, że − oprócz wychowawcy oddziału lub wychowawcy grupy wychowawczej − pracę zespołu pracującego z uczniem może również koordynować nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 • ustaleń, że zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia 
 • z uczniem, będzie zobowiązany dokonać co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokona modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • wprowadzenia przepisu zobowiązującego osoby biorące udział w spotkaniu zespołu do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, 
 • a także innych osób, które uczestniczą w spotkaniu zespołu.

Obowiązek zatrudnienia dodatkowej kadry 

Istotną kwestią jest wprowadzenie regulacji nakładających obowiązek zatrudnienia dodatkowej kadry. Kwestia ta uregulowana jest w § 7 przedmiotowego rozporządzenia, z tym że niektóre uregulowania weszły w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r.
Powołany przepis nakłada obowiązek zatrudnienia dodatkowo w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach: 

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub współorganizowania procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • specjalistów,
 • asystentów nauczycieli lub
 • pomocy nauczycieli.

Rozporządzenie przewiduje dwa sposoby zatrudnienia.

Pierwszy sposób zatrudnienia polega na obowiązkowym zatrudnianiu nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w: prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy