Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wyjścia poza teren przedszkola

Artykuły z czasopisma | 15 listopada 2017 | NR 21
0 2328

Placówki edukacyjne, w tym m.in. przedszkola, mogą organizować dla swoich wychowanków różnorodne aktywności krajoznawcze i turystyczne. Organizacja wycieczek, spacerów, wyjść do teatru czy pieszych wycieczek w pobliskie tereny jest zadaniem statutowym przedszkola. Przyjrzyjmy się zatem, jakie obowiązki w powyższym zakresie ciążą na dyrektorze przedszkola i wychowawcach.

Podstawowym dokumentem regulującym w placówce edukacyjnej (przedszkolu) zasady organizacji dla jej wychowanków wszelkiej aktywności krajoznawczo-turystycznej jest regulamin. Dzięki niemu istnieje prawna możliwość uregulowania wszystkich aspektów związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, do których niewątpliwie należy organizacja wycieczek, spacerów itp. Swoje umocowanie regulamin czerpie z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dla potrzeb omówienia tematu przedstawiono przykład przedmiotowego regulaminu zawierającego w swojej treści najważniejsze zapisy dotyczące organizacji wycieczek i spacerów.

POLECAMY

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1. Przedmiotowy regulamin zawiera szczegółowe zasady organizacji wycieczek i spacerów oraz związane z tym obowiązki uczestników.

Rozdział 2
Zasady organizacji wycieczki

§ 2.1. Organizacja i program wycieczki lub spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, możliwości i potrzeb wychowanków. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia wychowanków i ich umiejętności wymaganych podczas wycieczki (spaceru).

 1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym priorytetem powinny być wycieczki organizowane w najbliższej okolicy i regionie geograficzno-turystycznym.
 2. Wycieczka powinna być z należytą starannością przygotowana zarówno pod kątem programowym, jak i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych – z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi) w zakresie:

1)    celu wycieczki,
2)    planowanej trasy,
3)    zwiedzanych obiektów,
4)    harmonogramu,
5)    zasad zachowania wychowanków podczas wycieczki.

 1. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 2. Na wycieczkę lub dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 3. Przed każdym wyjazdem autokarowym należy wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.
 4. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.
 5. Organizator wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.
 7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 8. Uczestnicy wycieczek i spacerów są objęci ubezpieczeniem NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
 9. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce.
 10. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi placówki lub, w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.
 11. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana w dokumentach nadzoru pedagogicznego przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce. 

Rozdział 3
Obowiązki dyrektora przedszkola

§ 3.1. Dyrektor przedszkola:
1)    nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru,
2)    wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,
3)    gromadzi dokumentację wycieczek (karta wycieczki, listy uczestników, oświadczenia rodziców i opiekunów dzieci),
4)    prowadzi nadzór nad organizacją transportu i wyżywienia,
5)    dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

Rozdział 4
Obowiązki uczestników wycieczki

§ 4.1. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek:
1)    przybyć na miejsce zbiórki przynajmniej 15 min przed odjazdem,
2)    wykonywać polecenia kierownika i opiekunów,
3)    bezwzględnie przestrzegać umów zawartych wcześniej z opiekunami wycieczki,
4)     przestrzegać zgodnego z obowiązującymi normami zachowania się w miejscach publicznych.

 1. Uczestnikom wycieczki nie wolno:

1)    zabierać ze sobą własnych zabawek, napojów i artykułów spożywczych,
2)     niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
3)    oddalać się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki,
4)     zaśmiecać pojazdu, zmieniać miejsca siedzenia w czasie jazdy autokarem.

Rozdział 5
Obowiązki kierownika wycieczki

§ 5.1. Kierownik wycieczki ma obowiązek:
1)    opracować zatwierdzaną przez dyrektora dokumentację wycieczki, a mianowicie:

 1. kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników,
 2. pisemne zgody rodziców,
 3. deklarację w sprawie ochrony i życia wychowanków w czasie wycieczki,

2)    zapoznać z regulaminem wycieczki wszystkich uczestników,
3)    zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawować nadzór w tym zakresie,
4)    zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania,
5)    nadzorować zaopatrzenie uczestników w niezbędny sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7)     zaplanować organizację zadań wśród uczestników.

Rozdział 6
Obowiązki opiekuna wycieczki

§ 6.1. Do obowiązków opiekuna należy:
1)    sprawowanie opieki nad wychowankami,
2)    współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
3)    nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4)    sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
5)    dbałość o prawidłowe przygotowanie dzieci przed wyjściem poza teren przedszkola, np. korzystanie z koszulek i czapek z logo przedszkola będących na wyposażeniu placówki, zabranie zapasowych ubranek, chusteczek higienicznych, napojów.

Rozdział 7
Obowiązki rodziców

§ 7.1. Rodzice dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są:
1)    poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka,
2)    w dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie,
3)    ubrać dziecko odpowiednio do pogody i charakteru wycieczki.

Rozdział 8
Opieka i bezpieczeństwo

§ 8.1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

 1. Ustala się liczbę opiekunów − na dziesięcioro dzieci jeden opiekun w sytuacji przemieszczania się autokarem wynajętym na potrzeby wycieczki lub w trakcie spaceru.
 2. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dla konkretnej grupy.
 3. Jeden opiekun powinien zawsze znajdować się na końcu grupy.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.
 5. Rodzice biorący udział w wycieczce uczestniczą w opiece nad wszystkimi dziećmi.

Przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia stosowne dokumenty, np. pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce, kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników, wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia. 

Braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola. Opóźnienie w przedstawieniu dokumentów do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy. 

Planowane wycieczki, które mają się odbyć w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, należy wpisać do planu wycieczek. Dyrektor może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie wycieczki nieumieszczonej w planie.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.).

 

Wzór oświadczenia rodziców o zgodzie na udział dziecka w wycieczce


ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

.............................................................
(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna*)


1.         Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................................................................................................................................................
                                                                                                              (imię, nazwisko dziecka)
        w wycieczce do ............................................................................................................................................................................................................
        w terminie ........................................................................................................................................................................................................................

2.         Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ...................................... w terminie określonym przez kierownika wycieczki.
 
3.         Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki a miejscem zamieszkania.

4.         Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko i wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

5.         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie przez kierownika lub opiekunów decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

6.         Ważne informacje o dziecku: 
        Syn / córka*: 
        Dobrze / źle* znosi jazdę autokarem.
        Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.): 
   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem.

7.     Dane osobowe uczestnika wycieczki:
■    Adres zamieszkania: .....................................................................................................................................................................................................
■    Telefon kontaktowy do rodziców / prawnych opiekunów*: ....................................................................................................................................................
■    PESEL dziecka:  ..........................................................................................................................................................................................................................


    .........................................................................................................................
                                                       (miejscowość, data, podpis rodziców / prawnych opiekunów*)
* – niepotrzebne skreślić

 

 

Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka

Imię, nazwisko dziecka: 

Imię, nazwisko dziecka: 

Rok szkolny 

Lp.

Umiejętności I półrocze

II półrocze

Umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

  Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują    
  Grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy    
  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach 
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych
   
  W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań    
  Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się 
w trudniejszych warunkach oraz że nie należy wyszydzać i szykanować innych
   
  Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania         
  Wie, komu można podawać takie informacje    

Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, utrzymywanie ładu i porządku

  Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby    
  Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie    
  Samodzielnie korzysta z toalety        
  Samodzielnie ubiera się i rozbiera    
  Dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież    
  Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu    

Rozwój mowy

  Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy    
  Stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym    
  Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji    
  Uważnie słucha        
  Pyta o niezrozumiałe fakty    
  Formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach    
  W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach    

Czynności intelektualne – poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia

  Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy