Dołącz do czytelników
Brak wyników

Reforma oświaty a edukacja przedszkolna

Artykuły z czasopisma | 14 marca 2018 | NR 27
370

Wychowanie przedszkolne to niezwykle ważny element struktury systemu oświaty. Jego głównym celem jest wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. I to właśnie w obszarze wychowania przedszkolnego rozpoczął się proces zmian prowadzących do zreformowania całego szkolnictwa, który umownie można podzielić na dwa etapy:

  • I etap w edukacji przedszkolnej rozpoczął się 1 września 2016 r. jako konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dla siedmiolatków. W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, od 1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać także zmieniona podstawa programowa dotycząca wychowania przedszkolnego,
  • II etap rozpocznie się w wychowaniu przedszkolnym 1 września 2017 r. wprowadzeniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Stanowić będzie ona fundament, na którego bazie będzie odbywało się przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w ośmioletniej szkole podstawowej.

Zmiany I etapu

1. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
Dziecko w wieku 3–5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego4.
Rodzicom zapewniono możliwość wyboru wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. 

2. Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obowiązującej w roku szkolnym 2016–2017

Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym wymagało uwzględnienia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych jako umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. 

Wiadomości i umiejętności zdobywane przez dzieci w edukacji przedszkolnej są bazą nauki w szkole podstawowej, dlatego też nastąpiło ich włączenie do katalogu wymagań umiejętności czytania i liczenia. Wymagania w przedmiotowym zakresie zostały odpowiednio podwyższone. W przedszkolu starsze dzieci rozpoczynają naukę czytania oraz– w zależności od indywidualnych umiejętności – przygotowują się do nauki pisania (podejmowanie prób pisania). Wskazano też, że nauka pisania to umiejętność znacznie trudniejsza i powinna być domeną edukacji szkolnej. 
Jednocześnie stosowne zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia wprowadzono w obszarze nr 13. Wspomaganie rozwoju intelek-
tualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

W konsekwencji ww. zmian modyfikacja objęła też Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odnoszące się do proporcji zagospodarowania czasu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. 

Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmianie uległy Zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej – w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.

Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego objęła również zmiany polegające na dostosowaniu wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

W celach wychowania przedszkolnego wskazuje się, że przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W obszarze 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (…) został dodany zapis dotyczący dzieci, które mówią lub komunikują się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji. Zmiana ta umożliwia posługiwanie się przez dzieci nie słyszące językiem migowym lub innymi alternatywnymi metodami komunikacji np. z wykorzystaniem systemu Braille´a, piktogramów. 

W związku z potrzebami dzieci niepełnosprawnych w części dotyczącej Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy