Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

22 marca 2018

NR 35 (Marzec 2018)

Rozwój dziecka i jego wsparcie jako najważniejsze zagadnienie podstawy programowej

0 999

Zadania wychowawcze w podstawie programowej to bardzo ważna część dotycząca organizacji procesu wsparcia rozwoju przedszkolaków. Stanowi bazę do budowy programów wychowawczych oraz określa wszystkie wymagania, jakim ma sprostać przedszkole, tworząc warunki, środowisko rozwoju i uczenia się dzieci. Wszystkie zadania zapisane w dokumencie muszą być realizowane w codziennej pracy, za ich wykonanie odpowiedzialni są nauczyciele i dyrektorzy.
 

W zakresie realizacji zadań wychowawczych zarówno przedszkole, jak i szkoła powinny ściśle współpracować z rodzicami. Współpraca ta powinna prowadzić do uwzględniania i respektowania celów i wartości wychowawczych rodziców wobec ich dziecka, a jednocześnie budować środowisko wsparcia dla formowania się młodego człowieka.

Zderzając się z różnorodną interpretacją znaczenia podstawy programowej, widzimy, iż wiele podmiotów systemu edukacji w Polsce podejmuje się monitorowania podstawy programowej, jakby ów dokument był procesem, a nie wyznacznikiem, na którego podstawie buduje się procesy kształcenia czy wychowania. Dokument ten tylko w jednej swej części przedstawia konkretne zadania wychowawcze, które realizowane w praktyce stają się procesami rozwoju dzieci. Monitorować zatem należy nie podstawę programową, ale zawarte w niej, a w praktyce realizowane zadania wychowawcze. 

Monitorowanie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej nie musi przyjmować formy specjalnej dodatkowej dokumentacji czy budowy dodatkowych narzędzi specjalnie temu poświęconych. Zadania wychowawcze bowiem i ich realizacja to codzienność pracy przedszkola, treść zabaw kierowanych, sytuacji edukacyjnych, doświadczeń, w których uczestniczą nasze przedszkolaki. Ważna jest jednak świadomość zarówno nauczycieli, jak i dyrektora przedszkola, w których momentach pracy, działaniach placówki nauczyciele realizują zadania wynikające z podstawy i czy zaplanowana praca wychowawcza zawiera rzeczywiście wszystkie zadania przedstawione w podstawie programowej. 

Realizacja zadań wychowawczych a planowanie bieżące

Planowanie bieżącej pracy nauczyciela to konkretne przygotowywanie zajęć dla dzieci, czyli planowanie na bieżąco przebiegu zabaw oraz zajęć dydaktycznych. Młodsi stażem nauczyciele, przygotowując się do zajęć, zapisują plany w postaci konspektów czy scenariuszy, czasami także wybierają konspekt lub scenariusz z gotowych przygotowywanych przez wydawnictwa edukacyjne propozycji metodycznych. Monitorowanie realizacji zadań z podstawy programowej może odbywać się za pomocą zwykłej analizy konspektów/scenariuszy zajęć, które w swej strukturze, oprócz tematu, celu głównego, celów operacyjnych, środków i narzędzi dydaktycznych oraz przebiegu sytuacji edukacyjnych, mogą zawierać komentarz osoby planującej działanie dzieci z odnośnikami do konkretnych zadań wychowawczych z podstawy programowej. Pod konspektem (scenariuszem) nauczyciel zapisuje te zadania, które zostały zrealizowane podczas zajęć w oparciu o ten konspekt (scenariusz). Dyrektor przedszkola, obserwując zajęcia prowadzone przez nauczyciela, może także zapytać nauczyciela o to, które zadania z podstawy zrealizowane zostały podczas tych zajęć. Gdy nauczyciel jest świadomy tego, co robi, szybko przedstawi odpowiedź na zadane pytanie, a dyrektor zapisze sobie w dokumentacji obserwowanego zajęcia, że nauczyciel wdraża i realizuje zadania z podstawy programowej. 

 

Zadania wychowawcze przedszkola, realizowane codziennie

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

Realizacja zadań podstawy programowej a planowanie (tygodniowe, miesięczne) 

W przypadku planowania długofalowego sytuacja jest podobna. Plany konstruowane przez samych nauczycieli na bazie własnych pomysłów, a także propozycje planów przygotowywane przez wydawnictwa do dostosowania w obrębie danego przedszkola, mogą zawierać stosowny zapis wskazujący, które zadania wychowawcze w danym tygodniu (miesiącu) przedszkole będzie realizowało (nie wszystkie, ale wybrane). Także dyrektor przedszkola, sprawdzając plany, powinien zwrócić uwagę na zamieszczone w nich zadania wychowawcze, monitorując w ten sposób realizację zadań wychowawczych zapisanych w podstawie programowej. Oczywiście, język zadań może być inny, bardziej uszczegółowiony, ponieważ plany nauczyciele konstruują w oparciu o propozycje zawarte w programach wychowawczych przedszkola. Nie chodzi tutaj także o tzw. numeryczne odniesienia do kolejnych zadań zawartych w podstawie, bo to grozi przepisywaniem jedynie numerów z jednego dokumentu do drugiego, ale taki zapis realizowanych zadań, aby plan miesięczny był czytelny, jednoznaczny, a przede wszystkim użyteczny. O...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy