Dołącz do czytelników
Brak wyników

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola

Artykuły z czasopisma | 13 listopada 2017 | NR 19
0 923

Przed nauczycielem, który rozpoczyna staż na poszczególny stopień awansu zawodowego, stoi na początku niełatwe wyzwanie, jakim jest opracowanie dobrego projektu planu rozwoju zawodowego. Jakie zadania zaplanować, w jakiej formie je ująć, jaką przyjąć strukturę planu – to tylko niektóre z zagadnień, których znajomość może okazać się pomocna na tym etapie awansowej procedury.
 

Rozpoczęcie stażu – czynności i terminy

Procedura ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego wymaga od nauczyciela przestrzegania określonych terminów dokonywania poszczególnych czynności. 

Terminy składania wniosków dotyczących rozpoczęcia stażu, złożenia projektu planu rozwoju zawodowego, możliwości dokonywania w nim korekt, a także ewentualnych zmian w realizowanym planie rozwoju w czasie odbywania przez nauczyciela stażu zostały przedstawione w tabeli 1.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela2 nie przewidują możliwości odmowy nauczycielowi rozpoczęcia stażu przez dyrektora przedszkola. Wniosek w istocie nosi cechy zawiadomienia o rozpoczęciu stażu.

 

Tabela 1. Zadania i terminy na poszczególne stopnie awansu

Czynności

Stażysta Kontraktowy

Mianowany

Wniosek 
o rozpoczęcie stażu 

bez wniosku wniosek do dyrektora przedszkola

wniosek do dyrektora przedszkola

Projekt planu rozwoju

składa w terminie 20 dni 
od dnia rozpoczęcia zajęć
załączony do wniosku, 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

załączony do wniosku, 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Zatwierdzenie projektu planu przez dyrektora

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian

Poprawa projektu planu

niezwłocznie, zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponowne przedłożenie projektu dyrektorowi

Realizacja planu 
rozwoju zawodowego

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu; 
nauczyciel, również może wprowadzać zmiany w planie, w czasie trwania stażu, ale jedynie za zgodą dyrektora 

Sprawozdanie 
z realizacji planu

w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu

 

Istota planu rozwoju

Plan rozwoju zawodowego jest rodzajem dokumentu, w którym nauczyciel przewiduje, jakie działania dotyczące własnego rozwoju będzie podejmował w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego. Przepisy art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wskazują, iż nauczyciel w planie rozwoju zawodowego ma obowiązek uwzględniać wymagania niezbędne do uzyskania tego stopnia awansu zawodowego, o którego nadanie się ubiega. Zakres wymagań stawianych nauczycielowi na poszczególne stopnie awansu zawodowego, uwzględniający potrzebę ich stopniowania i zróżnicowania, a także powinności nauczyciela obywającego staż na poszczególny stopień awansu, został określony w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli3. Po zakończeniu stażu, nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji tego planu, a dyrektor ocenia stopień realizacji zadań wynikających z planu rozwoju i ustala ocenę za okres stażu.

Planowanie własnego rozwoju zawodowego

Przystępując do planowania własnego rozwoju zawodowego, trzeba określić swoje potrzeby, aby sprostać wyzwaniom stale zmieniającej się rzeczywistości przedszkolnej. Można wykorzystać do tego różne pomocne techniki i materiały, np.:

 • arkusz autodiagnozy umiejętności wychowawczych i dydaktycznych,
 • technikę analityczną SWOT,
 • ocenę pracy,
 • wnioski z hospitowanych przez dyrektora zajęć,
 • informacje zwrotne od dzieci i rodziców,
 • powinności i wymagania niezbędne na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Przeprowadzenie autodiagnozy nie jest wymogiem prawnym, a rozważania nad planowaniem własnego rozwoju można przeprowadzić bez korzystania z gotowych narzędzi. Najważniejsze, aby uświadomić sobie: W jakim kierunku ma zmierzać mój rozwój? Jakie cele są dla mnie ważne? Co muszę udoskonalić i zmienić? Jakie czynniki mogą wpływać na stopień wykonania planu?

Przesłanką właściwego planowania rozwoju zawodowego będą nie tylko potrzeby i możliwości wynikające z autodiagnozy, ale również diagnoza potrzeb środowiska przedszkolnego oraz wspomniane już powinności i wymagania określone w rozporządzeniu. 

Zasadą jest, że nauczyciel rozwija siebie dla przedszkola, a zatem musi uwzględnić jego potrzeby, możliwości i specyfikę. Z konsekwencji podjętych działań korzysta nie tylko on sam, lecz w równym stopniu dzieci i placówka. W powinnościach nauczyciela realizującego staż jest widoczny aspekt rozwoju kompetencji nauczyciela: 

 • stażysta ma poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola,
 • kontraktowy – uczestniczyć w pracach organów przedszkola, 
 • mianowany – podejmować działania służące podniesieniu jakości jego pracy i pracy przedszkola. 

Nauczyciel zainteresowany autentycznym rozwojem (a nie wyłącznie stopniem awansu zawodowego), z pewnością potraktuje je kreatywnie i wypełni sensowną treścią. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i wymagania własne oraz przedszkola będzie mógł zaplanować różnorodne działania i zadania.

Planować trzeba zatem te zadania, które wykazują związek z potrzebami własnymi, dzieci i przedszkola. Poza działaniami wpływającymi na wzrost kompetencji merytorycznych, ważny jest również postęp w obszarze umiejętności interpersonalnych, nazywania i wyrażania emocji, kontrolowania stresu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, dokonywania zmian w podejmowanych działaniach (przede wszystkim w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego), również i te zadania, które pokażą wpływ podejmowanych działań na jakość pracy własnej i pracy przedszkola. Podnoszenie jakości pracy przedszkola jest procesem ciągłym, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Nie mogą to być zatem przypadkowe, doraźne czynności. Zn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy