Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

20 listopada 2017

NR 28 (Czerwiec 2017)

Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego
czyli co zawrzeć w opisie i analizie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego

0 757

Zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1 rozporządzenia, obok poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz zaświadczenia dyrektora przedszkola do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego załącza się opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, pkt 1–3 i 5 rozporządzenia oraz opis i analizę realizacji co najmniej trzech wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2, pkt 4, lit. a–f rozporządzenia.

Dla omawianego zagadnienia istotne jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć znaczenie pojęć opis i analiza. Otóż opis to relacja z przebiegu jakiegoś działania: jego charakterystyka, cele, sposoby realizacji, terminy. Z kolei mianem analizy określa się badanie poszczególnych elementów, informację o wpływie podejmowanych działań na podniesienie jakości procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, pozytywnych efektach dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych podjętych działań oraz o doskonaleniu pracy własnej, sposobie badania tych efektów, o wykorzystanych narzędziach, wynikach ewaluacji – w odniesieniu do dziecka, nauczycieli, przedszkola. Istotna jest także samoocena efektów pracy, opis nie tylko sukcesów, ale i porażek, wnioski na przyszłość oraz wskazanie efektów w odniesieniu do dziecka, nauczycieli, przedszkola. Opisywanych działań nie należy rozdzielać, a ponadto powinny one wybiegać poza nauczycielskie obowiązki. Przy nabytych uprawnieniach, kwalifikacjach, ukończonych formach szkolenia należy wykazać ich wykorzystanie w pracy ze wskazaniem uzyskanych efektów. Efekty podejmowanych działań to konkretne korzyści, które są ich konsekwencją.

Opis i analizę realizacji wymagań należy przedstawić w sposób ustrukturalizowany, najlepiej za przyjętym w rozporządzeniu:

  • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczych na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola – § 8 ust. 2, pkt 1 rozporządzenia. 

Pojęcie pozytywnego efektu w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej jest znane, gdyż stanowi to efekt końcowy, zbieżny z założonymi celami, które sobie wyznaczyliśmy. Samo sklasyfikowanie realizowanych działań oraz ich opis może sprawiać trudności. Możemy tu zaprezentować różnorodne programy, które realizowaliśmy, zarówno własne, jak i te, w których uczestniczyliśmy – programy regionalne, ogólnopolskie, przedsięwzięcia z zakresu współpracy z instytucjami wspierającymi działalność przedszkola w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki, własną działalność wychowawczą i profilaktyczną w ramach programów ogólnopolskich, lokalnych, organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, lokalnych, publikacje, które miały wpływ na poniesienie jakości pracy przedszkola, promocję przedszkola.

Wszystkie opisywane i analizowane działania z okresu stażu powinny mieć charakter refleksyjny. Szczególnie ważne jest, aby uwzględniały odpowiedź na pytanie: jaki pozytywny efekt przyniosło dane działanie? Można również efekty swojej pracy przedstawić kontekstowo, tj. w ujęciu pracy własnej (co mi to dało?), w ujęciu pracy z dzieckiem (jakie zmiany czy osiągnięcia uzyskało dziecko w trakcie realizacji oraz po zakończeniu działania?). Często też trzeba widzieć rodzica jako klienta przedszkola oraz samo przedszkole jako organizację uczącą się, doskonalącą i podnoszącą jakość swojej pracy poprzez organizację pracy własnej nauczyciela oraz promującą swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. Programy, które zostaną opisane w tym punkcie, nie mogą być powtórnie zakwalifikowane w § 8 ust. 2, pkt 4, lit. a.

  • wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej – § 8 ust. 2, pkt 2 rozporządzenia;

Technologia informacyjna i komunikacyjna to dziś nie tylko komputer, Internet, telefon, faks. To także umiejętność wykorzystywania tych środków do pracy w przedszkolu przy: pracy własnej (korzystanie i Internetu, komputera), prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem komputera i innych środków multimedialnych, komunikowaniu się z rodzicami, innymi nauczycielami, zamieszczaniu publikacji na stronach internetowych, tworzeniu bloga, korzystaniu z komunikatorów, portali internetowych, czatu, posiadaniu skrzynki e-mail, umieszczaniu informacji na stronie www przedszkola, a ponadto umiejętność wyszukiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji elektronicznej. Opis działań w tym obszarze nie powinien nastręczać trudności, ponieważ codziennie wykorzystujemy te rodzaje technologii. Trzeba się tylko zastanowić, w jaki sposób efekty podejmowanych działań wpłynęły na podniesienie jakości pracy nauczyciela i przedszkola. Mogą nimi być: urozmaicenie form i metod pracy, uatrakcyjnienie zajęć, szybkość i łatwość kontaktu, dostęp do informacji, wymiana informacji, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, promocja przedszkola w środowisku lokalnym, rozwój zawodowy nauczyciela, możliwość doskonalenia pracy własnej dzięki Internetowi. 

  • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć – § 8 ust. 2, pkt 3 rozporządzenia;

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest nieodzownym elementem w pracy każdego nauczyciela bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego. Wymiana doświadczeń i wiedzy jest wręcz koniecznością. Pozwala na doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy zarówno własnych, jak i innych nauczycieli, podnoszenie jakości własnej pracy i pracy przedszkola, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku poprzez promowanie przykładów dobrej praktyki, dokonywanie refleksji nad własną pracą, samoocenę i autokorektę podejmowanych działań, doskonalenie rozwoju młodych nauczycieli. 

Wśród realizowanych działań można wymienić: prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, realizowane programy i przedsięwzięcia, opiekę nad nauczycielami rozpoczynającym pracę w zawodzie, w tym prowadzenie dla nich zajęć otwartych, dzielenie się wiedzą w ramach funkcjonującego w przedszkolu wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli, zespołów zadaniowych, publikacje na tematy związane z dydaktyką, wychowaniem, opieką i innymi zadaniami wspomagającymi działalność przedszkola.

  • opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych – §8 ust. 2, pkt 4a rozporządzenia;

Forma realizacji zadania jest prosta: trzeba opisać i dokonać analizy opracowanego i wdrożonego przez siebie programu. Analiza dotyczy wdrożenia, realizacji i ewaluacji realizowanych zadań ujętych w programie pod kątem uzyskanych pozytywnych efektów w stosunku do założonych celów. Należy przy tym mieć na uwadze, w jaki sposób realizacja programu wpłynęła na podniesienie jakości pracy naszej oraz przedszkola. Trudno jednoznacznie opisać, jakie elementy powinny się znaleźć w tym punkcie, ponieważ będzie to uzależnione od programu, jaki realizowaliśmy.

  • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – § 8 ust. 2, pkt 4b rozporządzenia;

Poza załączeniem zaświadczenia, które potwierdzi nasze kwalifikacje jako egzaminatora czy eksperta, należy dokonać opisu i analizy swojej pracy w tym obszarze z uwzględnieniem pozytywnych efektów, jak również wpływu wykonywanych zadań na podniesienie jakości pracy własnej oraz przedszkola. Do pozytywnych efektów mo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy