Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

20 listopada 2017

NR 28 (Czerwiec 2017)

Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego
czyli co zawrzeć w opisie i analizie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego

0 1030

Zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1 rozporządzenia, obok poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz zaświadczenia dyrektora przedszkola do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego załącza się opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, pkt 1–3 i 5 rozporządzenia oraz opis i analizę realizacji co najmniej trzech wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2, pkt 4, lit. a–f rozporządzenia.

Dla omawianego zagadnienia istotne jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć znaczenie pojęć opis i analiza. Otóż opis to relacja z przebiegu jakiegoś działania: jego charakterystyka, cele, sposoby realizacji, terminy. Z kolei mianem analizy określa się badanie poszczególnych elementów, informację o wpływie podejmowanych działań na podniesienie jakości procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, pozytywnych efektach dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych podjętych działań oraz o doskonaleniu pracy własnej, sposobie badania tych efektów, o wykorzystanych narzędziach, wynikach ewaluacji – w odniesieniu do dziecka, nauczycieli, przedszkola. Istotna jest także samoocena efektów pracy, opis nie tylko sukcesów, ale i porażek, wnioski na przyszłość oraz wskazanie efektów w odniesieniu do dziecka, nauczycieli, przedszkola. Opisywanych działań nie należy rozdzielać, a ponadto powinny one wybiegać poza nauczycielskie obowiązki. Przy nabytych uprawnieniach, kwalifikacjach, ukończonych formach szkolenia należy wykazać ich wykorzystanie w pracy ze wskazaniem uzyskanych efektów. Efekty podejmowanych działań to konkretne korzyści, które są ich konsekwencją.

POLECAMY

Opis i analizę realizacji wymagań należy przedstawić w sposób ustrukturalizowany, najlepiej za przyjętym w rozporządzeniu:

  • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczych na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola – § 8 ust. 2, pkt 1 rozporządzenia. 

Pojęcie pozytywnego efektu w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej jest znane, gdyż stanowi to efekt końcowy, zbieżny z założonymi celami, które sobie wyznaczyliśmy. Samo sklasyfikowanie realizowanych działań oraz ich opis może sprawiać trudności. Możemy tu zaprezentować różnorodne programy, które realizowaliśmy, zarówno własne, jak i te, w których uczestniczyliśmy – programy regionalne, ogólnopolskie, przedsięwzięcia z zakresu współpracy z instytucjami wspierającymi działalność przedszkola w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki, własną działalność wychowawczą i profilaktyczną w ramach programów ogólnopolskich, lokalnych, organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, lokalnych, publikacje, które miały wpływ na poniesienie jakości pracy przedszkola, promocję przedszkola.

Wszystkie opisywane i analizowane działania z okresu stażu powinny mieć charakter refleksyjny. Szczególnie ważne jest, aby uwzględniały odpowiedź na pytanie: jaki pozytywny efekt przyniosło dane działanie? Można również efekty swojej pracy przedstawić kontekstowo, tj. w ujęciu pracy własnej (co mi to dało?), w ujęciu pracy z dzieckiem (jakie zmiany czy osiągnięcia uzyskało dziecko w trakcie realizacji oraz po zakończeniu działania?). Często też trzeba widzieć rodzica jako klienta przedszkola oraz samo przedszkole jako organizację uczącą się, doskonalącą i podnoszącą jakość swojej pracy poprzez organizację pracy własnej nauczyciela oraz promującą swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. Programy, które zostaną opisane w tym punkcie, nie mogą być powtórnie zakwalifikowane w § 8 ust. 2, pkt 4, lit. a.

  • wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej – § 8 ust. 2, pkt 2 rozporządzenia;

Technologia informacyjna i komunikacyjna to dziś nie tylko komputer, Internet, telefon, faks. To także umiejętność wykorzystywania tych środków do pracy w przedszkolu przy: pracy własnej (korzystanie i Internetu, komputera), prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem komputera i innych środków multimedialnych, komunikowaniu się z rodzicami, innymi nauczycielami, zamieszczaniu publikacji na stronach internetowych, tworzeniu bloga, korzystaniu z komunikatorów, portali internetowych, czatu, posiadaniu skrzynki e-mail, umieszczaniu informacji na stronie www przedszkola, a ponadto umiejętność wyszukiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji elektronicznej. Opis działań w tym obszarze nie powinien nastręczać trudności, ponieważ codziennie wykorzystujemy te rodzaje technologii. Trzeba się tylko zastanowić, w jaki sposób efekty podejmowanych działań wpłynęły na podniesienie jakości pracy nauczyciela i przedszkola. Mogą nimi być: urozmaicenie form i metod pracy, uatrakcyjnienie zajęć, szybkość i łatwość kontaktu, dostęp do informacji, wymiana informacji, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, promocja przedszkola w środowisku lokalnym, rozwój zawodowy nauczyciela, możliwość doskonalenia pracy własnej dzięki Internetowi. 

  • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć – § 8 ust. 2, pkt 3 rozporządzenia;

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest nieodzownym elementem w pracy każdego nauczyciela bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego. Wymiana doświadczeń i wiedzy jest wręcz koniecznością. Pozwala na doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy zarówno własnych, jak i innych nauczycieli, podnoszenie jakości własnej pracy i pracy przedszkola, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku poprzez promowanie przykładów dobrej praktyki, dokonywanie refleksji nad własną pracą, samoocenę i autokorektę podejmowanych działań, doskonalenie rozwoju młodych nauczycieli. 

Wśród realizowanych działań można wymienić: prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, realizowane programy i przedsięwzięcia, opiekę nad nauczycielami rozpoczynającym pracę w zawodzie, w tym prowadzenie dla nich zajęć otwartych, dzielenie się wiedzą w ramach funkcjonującego w przedszkolu wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli, zespołów zadaniowych, publikacje na tematy związane z dydaktyką, wychowaniem, opieką i innymi zadaniami wspomagającymi działalność przedszkola.

  • opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych – §8 ust. 2, pkt 4a rozporządzenia;

Forma realizacji zadania jest prosta: trzeba opisać i dokonać analizy opracowanego i wdrożonego przez siebie programu. Analiza dotyczy wdrożenia, realizacji i ewaluacji realizowanych zadań ujętych w programie pod kątem uzyskanych pozytywnych efektów w stosunku do założonych celów. Należy przy tym mieć na uwadze, w jaki sposób realizacja programu wpłynęła na podniesienie jakości pracy naszej oraz przedszkola. Trudno jednoznacznie opisać, jakie elementy powinny się znaleźć w tym punkcie, ponieważ będzie to uzależnione od programu, jaki realizowaliśmy.

  • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – § 8 ust. 2, pkt 4b rozporządzenia;

Poza załączeniem zaświadczenia, które potwierdzi nasze kwalifikacje jako egzaminatora czy eksperta, należy dokonać opisu i analizy swojej pracy w tym obszarze z uwzględnieniem pozytywnych efektów, jak również wpływu wykonywanych zadań na podniesienie jakości pracy własnej oraz przedszkola. Do pozytywnych efektów można zaliczyć: umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, możliwość rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, efektywny udział w opracowywaniu programów i projektów w przedszkolu, co wpływa na podniesienie jakości jego pracy, aktywny udział w pracy WDN-u i zespołów zadaniowych, umiejętność oceny stopnia realizacji podstawy programowej.

  • poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – § 8 ust. 2, pkt 4c rozporządzenia;

Można tu opisać różne podejmowane przez nas działania, jak choćby ukończenie form doskonalenia, które umożliwiają poszerzenie zakresu działań. Ważne jest ich wykorzystanie na rzecz poszerzenia oferty programowej przedszkola, np. zajęć dodatkowych, program współpracy przedszkola ze środowiskiem (scenariusz i harmonogram przebiegu), przedsięwzięcia na rzecz organizacji pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym. Zawsze jednak trzeba mieć na uwadze pozytywne efekty podejmowanych działań oraz ich wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola. Pozytywne efekty to m.in.: umiejętność pracy w grupie, potrzeba dzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy