Dołącz do czytelników
Brak wyników

ABC nauczyciela mianowanego

Artykuły z czasopisma | 14 marca 2018 | NR 27
232

Ostatni etap rozwoju zawodowego, obejmujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, to okres, podczas którego nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie. Do tego etapu dochodzą pedagodzy o wybitnych osiągnięciach w pracy zawodowej. To spośród nich w przyszłości rekrutować się będą pracownicy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultanci i doradcy metodyczni, a więc osoby decydujące o poziomie edukacji.

Warunki odbywania stażu

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w przedszkolu co najmniej jednego roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Podobnie jak w przypadku nauczyciela kontraktowego warunkiem odbywania stażu jest:

  • zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku przedszkolach (art. 22 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
  • rozpoczęcie stażu z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora przedszkola.

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub 1 rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola, a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi sprawozdanie z jego realizacji. 

Nauczyciel mianowany realizuje samodzielnie plan rozwoju zawodowego, nie korzysta z pomocy opiekuna stażu, tak jak stażysta i nauczyciel kontraktowy. Ewentualne problemy rozwiązuje bezpośrednio z dyrektorem przedszkola. Rola dyrektora jest więc w tym wypadku o wiele większa niż podczas ubiegania się o stopnie nauczyciela kontraktowego i mianowanego. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel składa wniosek do organu nadzoru pedagogicznego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy w formie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz przeprowadza rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Wszystkie czynności w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego odbywają się na pisemny wniosek nauczyciela. Każdy dokument (wniosek, plan rozwoju zawodowego) nauczyciel powinien złożyć w sekretariacie przedszkola w 2 egzemplarzach. Na każdym dokumencie powinna widnieć data wpływu oraz – jeśli jest to wymagane – data zatwierdzenia dokumentu. Ma to istotne znaczenie w przebiegu stażu oraz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przedłużenia nauczycielowi mianowanemu stażu, warunki przerwania stażu oraz jego kontynuacji w innej placówce są analogiczne do tych, jakie są stosowane wobec nauczycieli kontraktowych.

Plan rozwoju zawodowego 

Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel załącza projekt planu rozwoju zawodowego. Przepisy rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli zostały tak skonstruowane2, aby zapewnić nauczycielowi mianowanemu dużą samodzielność w kreowaniu własnego rozwoju zawodowego. Forma planu może być dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to, że nauczyciel ma obowiązek zaplanować, a następnie realizować w okresie stażu:

  • działania, które mają na celu doskonalenie warsztatu i metod jego pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • zadania służące podniesieniu jakości pracy przedszkola,
  • pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki przedszkola.

Opracowując plan rozwoju zawodowego, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje dotychczasowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Wskazane jest, aby plan rozwoju zawierał aut...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy