Dołącz do czytelników
Brak wyników

ABC nauczyciela kontraktowego

Artykuły z czasopisma | 17 listopada 2017 | NR 25
0 1246

Pierwszy etap adaptacji nauczyciela w zawodzie, podczas którego nauczyciel stażysta sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, odbywa się podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejny etap, obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego, to okres stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel kontraktowy doskonali umiejętności zawodowe. W artykule charakteryzujemy ten właśnie etap awansu zawodowego.

Warunki odbywania stażu

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d, ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela). Przepracowanie odpowiednio dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oznacza okres pozostawania w stosunku pracy, a nie faktycznego świadczenia pracy. Nauczyciel przebywający na urlopie innym niż urlop wypoczynkowy bądź nieświadczący pracy z powodu choroby – w myśl przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pozostaje w stosunku pracy. Okres urlopu macierzyńskiego i urlopów rodzicielskich oraz urlopu wychowawczego jest zaliczany do dwuletniego okresu pracy w placówce, uprawniającego nauczyciela do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
Nauczyciel ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy przedszkola, w którym jest zatrudniony.
Kandydat podejmuje samodzielnie decyzję o ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego, składając do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu. Nauczyciel musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego go wymiaru zajęć w jednym lub łącznie w kilku przedszkolach (art. 22, ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, o których mowa w przepisach art. 9 ustawy Karta Nauczyciela.

POLECAMY

Czas trwania stażu

Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wyjątkiem od tej zasady jest staż w wymiarze jednego roku i 9 miesięcy. Skrócenie okresu stażu z 2 lat i 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy należy do kompetencji dyrektora. Może on (choć nie ma takiego obowiązku) skrócić nauczycielowi kontraktowemu okres stażu do roku i 9 miesięcy, w sytuacji gdy posiada on co najmniej stopień naukowy doktora oraz stopień awansu zawodowego został mu nadany w trybie określonym w art. 9a, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. stopień uzyskał z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole lub przedszkolu bez odbywania stażu, poświadczywszy co najmniej trzyletni okres pracy w szkole wyższej). 
Skrócony staż do roku i 9 miesięcy może być stosowany także do innych osób, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. osób, którym nadano ten stopień z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole lub przedszkolu, bez odbywania stażu, z uwzględnieniem co najmniej pięcioletniego okresu pracy i znaczącego dorobku zawodowego).

Przerwy w stażu

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d, ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

Staż nauczyciela kontraktowego nie zawsze przebiega bez zakłóceń. Z chwilą jego rozpoczęcia nie da się przewidzieć, czy jego realizacja zakończy się w planowanym terminie. Zdarzają się, i wcale nie należą do rzadkości, przerwy w odbywaniu stażu spowodowane chorobą lub urlopem nauczyciela, a niekiedy także kontynuacją stażu w innym przedszkolu niż w tym, w którym nastąpiło jego rozpoczęcie.

 

Przedłużenie stażu

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9d, ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela staż przedłuża się w przypadku nieobecności nauczyciela w przedszkolu z powodu: czasowej niezdolności do pracy (wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego) trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 
W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego (art. 9d, ust. 5a ustawy Karta Nauczyciela), staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. 
Jeśli łączny czas nieprzerwanej niezdolności do pracy z przyczyn: choroba, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy lub urlop inny niż urlop wypoczynkowy i urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski, jest dłuższy niż 1 rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do odbycia ponownego stażu w pełnym wymiarze. Dyrektor przedszkola powinien na piśmie poinformować nauczyciela, po jego powrocie do pracy, o przedłużeniu stażu, wskazując nowy termin jego zakończenia.

Przerwanie stażu

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 9d, ust. 6 przewiduje możliwość przerwania stażu z innych przyczyn, w każdym czasie. Staż w trybie może przerwać nauczyciel kontraktowy, kierując w tej sprawie w każdym czasie pisemny wniosek do dyrektora przedszkola. Jeżeli zachodzą takie przesłanki, które w ocenie nauczyciela uniemożliwiają mu dalsze odbywanie stażu, może bez żadnych konsekwencji przerwać rozpoczętą procedurę. Przerwanie stażu na wniosek nauczyciela powoduje, iż odbytego okresu stażu nie zalicza się w przypadku ponownego złożenia wniosku o staż.

Kontynuacja stażu po zmianie przedszkola 

Kontynuacja stażu przez nauczyciela kontraktowego jest możliwa w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia, jeżeli:

  • podjął on zatrudnienie w przedszkolu nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy,
  • za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego (ocenę tę uwzględnia się następnie przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu),
  • złożył wniosek o kontynuację stażu w nowym miejscu zatrudnienia. 

W przypadku spełnienia powyższych warunków do wymiaru stażu nauczycielowi zalicza się okres odbytego stażu w poprzednim miejscu zatrudnienia. Odnośnie dokumentów, które powinien nauczyciel przedłożyć nowemu pracodawcy, to są one dokładnie takie same, jak te składane w momencie rozpoczęcia stażu. Zobowiązuje do tego przepis §3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o kontynuację stażu. Do wniosku powinien być załączony projekt planu rozwoju zawodowego, gdyż nauczyciel w okresie stażu realizuje zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego (art. 9c, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela).

W przypadku kontynuacji stażu zastosowanie ma także §4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z którym w szczególnych przypadkach w czasie trwania stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego jedynie za zgodą dyrektora przedszkola. Jeżeli nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o kontynuację stażu, a ni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy