Dołącz do czytelników
Brak wyników

ABC nauczyciela kontraktowego

Artykuły z czasopisma | 17 listopada 2017 | NR 25
205

Pierwszy etap adaptacji nauczyciela w zawodzie, podczas którego nauczyciel stażysta sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, odbywa się podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejny etap, obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego, to okres stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel kontraktowy doskonali umiejętności zawodowe. W artykule charakteryzujemy ten właśnie etap awansu zawodowego.

Warunki odbywania stażu

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d, ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela). Przepracowanie odpowiednio dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oznacza okres pozostawania w stosunku pracy, a nie faktycznego świadczenia pracy. Nauczyciel przebywający na urlopie innym niż urlop wypoczynkowy bądź nieświadczący pracy z powodu choroby – w myśl przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pozostaje w stosunku pracy. Okres urlopu macierzyńskiego i urlopów rodzicielskich oraz urlopu wychowawczego jest zaliczany do dwuletniego okresu pracy w placówce, uprawniającego nauczyciela do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
Nauczyciel ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy przedszkola, w którym jest zatrudniony.
Kandydat podejmuje samodzielnie decyzję o ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego, składając do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu. Nauczyciel musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego go wymiaru zajęć w jednym lub łącznie w kilku przedszkolach (art. 22, ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, o których mowa w przepisach art. 9 ustawy Karta Nauczyciela.

Czas trwania stażu

Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wyjątkiem od tej zasady jest staż w wymiarze jednego roku i 9 miesięcy. Skrócenie okresu stażu z 2 lat i 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy należy do kompetencji dyrektora. Może on (choć nie ma takiego obowiązku) skrócić nauczycielowi kontraktowemu okres stażu do roku i 9 miesięcy, w sytuacji gdy posiada on co najmniej stopień naukowy doktora oraz stopień awansu zawodowego został mu nadany w trybie określonym w art. 9a, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. stopień uzyskał z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole lub przedszkolu bez odbywania stażu, poświadczywszy co najmniej trzyletni okres pracy w szkole wyższej). 
Skrócony staż do roku i 9 miesięcy może być stosowany także do innych osób, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. osób, którym nadano ten stopień z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole lub przedszkolu, bez odbywania stażu, z uwzględnieniem co najmniej pięcioletniego okresu pracy i znaczącego dorobku zawodowego).

Przerwy w stażu

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d, ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

Staż nauczyciela kontraktowego nie zawsze przebiega bez zakłóceń. Z chwilą jego rozpoczęcia nie da się przewidzieć, czy jego realizacja zakończy się w planowanym terminie. Zdarzają się, i wcale nie należą do rzadkości, przerwy w odbywaniu stażu spowodowane chorobą lub urlopem nauczyciela, a niekiedy także kontynuacją stażu w innym przedszkolu niż w tym, w którym nastąpiło jego rozpoczęcie.

 

Przedłużenie stażu

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9d, ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela staż przedłuża się w przypadku nieobecności nauczyciela w przedszkolu z powodu: czasowej niezdolności do pracy (wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego) trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy