Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego

Artykuły z czasopisma | 10 listopada 2017 | NR 18
0 791

Głównym celem wprowadzania innowacji w programach jest zwiększenie w przedszkolu liczby nowatorskich rozwiązań programowych poprzez wypracowanie własnych innowacji pedagogicznych.

Cele szczegółowe: 

POLECAMY

 • wzbogacenie oraz urozmaicenie oferty edukacyjnej przedszkola, w wyniku czego nastąpi szeroko rozumiana realizacja podstawy programowej,
 • zdobycie przez nauczycieli umiejętności projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w swojej pracy,
 • wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne do opracowania edukacyjnych programów własnych, 
 • wdrożenie wybranych innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązań programowych,
 • wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat skutecznych metod pracy z przedszkolakami. 

Przykład innowacji pedagogicznej organizacyjnej – Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez interakcję dzieci w grupach zróżnicowanych wiekowo. 

Cele:

 • Umożliwienie dzieciom przebywania w grupie zróżnicowanej wiekowo, przypominającej naturalne środowisko rodzinne dziecka – tworzenie „systemu rodzinkowego”.
 • Ułatwienie procesu adaptacji poprzez przebywanie w jednej grupie rodzeństwa i znajomych.
 • Stwarzanie możliwości rozwoju społecznego, emocjonalnego dla dzieci niemających rodzeństwa; jedynacy mogą zyskać szansę nawiązania relacji, na co później (w szkole) szansy mieć nie będą.
 • Pokonywanie nieśmiałości poprzez budowanie własnej wartości.
 • Budowanie pozytywnych współzależności poprzez doświadczanie procesu przekazywania i zdobywania informacji.
 • Kształcenie prawidłowych zachowań prospołecznych: gotowości do niesienia pomocy, bezinteresowności, ułatwienie młodszym dzieciom rozwoju społecznego.
 • Umożliwienie odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dzieci, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie komfortu psychicznego.
 • Stwarzanie korzystnych warunków do współpracy, sprzyjających życzliwości a nie rywalizacji.
 • Niwelowanie deficytów rozwojowych, zwiększenie motywacji i wiary we własne możliwości.
 • Stwarzanie atmosfery współpracy: dzieci młodsze postrzegają starsze jako źródło pomocy, opieki, wiedzy, z kolei dzieci starsze mają świadomość, że młodsze potrzebują rady i wsparcia.
 • Maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego poprzez umożliwienie kontaktu z różnymi modelami zachowań, różnymi poziomami kompetencji społecznych, intelektualnych.

Opis

Innowacja w praktyce zakłada przebywanie w jednej grupie przedszkolnej dzieci w różnym wieku (2,5–6, 7 lat), a kryterium organizacji procesu dydaktycznego są możliwości rozwojowe dzieci, a nie ich wiek. Grupa różnowiekowa to grupa, w której rozpiętość wieku między dziećmi mającymi zajęcia w jednej sali wynosi co najmniej rok. Tworzenie grup mieszanych – dzieci w różnym wieku – zakłada naturalne kontakty dzieci młodszych ze starszymi, nie ogranicza ich do współdziałania jedynie z rówieśnikami. Zróżnicowana wiekowo grupa stwarza naturalne, a tym samym korzystne warunki do rozwoju społecznego, tworzy tzw. „system rodzinkowy”. W grupach zróżnicowanych wiekowo stosowane są te same metody dydaktyczne, nauczyciele realizują działania wychowawczo-dydaktyczne na różnych poziomach, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

Efekty działania 

Z obserwacji własnych i informacji zwrotnych od rodziców wynika, że funkcjonowanie dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo przyniosło korzyści wszystkim dzieciom, zarówno młodszym jak i starszym. Innowacja w naturalny sposób zaspokaja potrzeby dzieci. Sprzyja adaptacji szczególnie w przypadku dzieci młodszych, które rozpoczęły edukację przedszkolną w grupie ze starszym rodzeństwem. Większość rodziców zauważyła, że ich dzieci stały się bardziej opiekuńcze, troskliwe, pomagają młodszym i słabszym. Przyczyniła się też do rozwoju społecznego, emocjonalnego u dzieci niemających rodzeństwa. Starsze dzieci dostarczają przykładów bo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy