Dołącz do czytelników
Brak wyników

Menedżer w przedszkolu, menedżer w grupie

Artykuły z czasopisma | 17 listopada 2017 | NR 25
0 1164

W dzisiejszych czasach dobry i skuteczny nauczyciel lub wychowawca musi występować w wielu różnorodnych rolach – lidera, organizatora, eksperta, moderatora, partnera, sprzymierzeńca, projektanta, prezentera. Wśród nich znajduje się również menedżer. Dlaczego tak jest i co to dokładnie oznacza w pracy i w kontakcie z dziećmi?

Większości z nas słowo „menedżer” kojarzy się przede wszystkim z kadrą kierowniczą, z kimś, kto zarządza dużą firmą. Tymczasem nie jest ono zarezerwowane wyłącznie dla biznesu i można je rozumieć w znacznie szerszy sposób. Zdaniem P. Druckera – uważanego za jednego z najwybitniejszych ekspertów ds. zarządzania – menedżerem jest każda osoba, która kieruje pracą innych ludzi, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuje w hierarchii danej instytucji lub firmy. Zgodnie z tym założeniem, w szkole menedżerem może być dyrektor, kierownik świetlicy, przewodniczący uczniów, nauczyciel itd. Menedżer to zwierzchnik, który odpowiada za przewodzenie działaniami innych w taki sposób, aby realizować określone cele. Jego najważniejsze działania to zaplanować, zorganizować, podjąć decyzje, zmotywować i monitorować. Ale jak się to dokładnie odnosi do zadań nauczyciela? Musi mieć on umiejętności zarządzania klasą (rozumieć i rozpoznawać zjawiska zachodzące w grupie i adekwatnie na nie reagować, stwarzać pozytywną atmosferę, dbać o porządek i dyscyplinę), znać i realizować scenariusze zajęć, utrzymywać zainteresowanie uczniów, motywować ich do wysiłku, oceniać efekty ich pracy. 

POLECAMY

 

Zastanów się:

 • W jakich okolicznościach i w odniesieniu do jakich ludzi jesteś lub bywasz menedżerem? W swoich rozważaniach uwzględnij różne sytuacje w swojej pracy i w domu.
 • Czego dotyczą twoje główne zadania jako zarządcy? Za co jesteś przede wszystkim odpowiedzialny?
 • Kiedy cieszy cię rola menedżera, a kiedy bywa dla ciebie niewygodna lub zbyt obciążająca? Jakie są tego powody?

 

Tabela 1

Menedżer:

Lider:

Formalnie
Jego wpływ na innych uzależniony jest w dużej mierze od formalnego umocowania i pełnomocnictwa, zazwyczaj jest kierownikiem z mianowania.

Niekoniecznie formalnie
Jego wpływ na innych uzależniony jest od osobistej wiarygodności, nie musi pełnić oficjalnie żadnej kierowniczej funkcji.

Zarządza
Koncentruje się na zadaniach, systemach, strukturach, aby ludzie pod jego kierunkiem sprawnie działali i realizowali zadania. Tworzy porządek i skupia się na procedurach, regułach i systemach, aby pojawił się perfekcyjnie działający, przewidywalny mechanizm.

Przewodzi
Koncentruje się na ludziach. Jednoczy ich wokół ważnych idei, wartości. Poszukuje nowych możliwości, a w swoim działaniu koncentruje się przede wszystkim na budowaniu relacji.

Działa od szczegółu do ogółu
Koncentruje się na szczegółach, które mają doprowadzić do uzyskania pożądanych efektów i zakładanych celów.

Działa od ogółu do szczegółu
Koncentruje się przede wszystkim na rzeczach zasadniczych, kluczowych, wymagających szerokiego spojrzenia. 

Planuje
Układa konkretny plan realizacji wcześniej nakreślonej wizji.

Tworzy wizje
Chce zmieniać rzeczywistość, wierzy, że jest to możliwe, i dzieli się swoimi ogólnymi wyobrażeniami nowego. 

Częściej eliminuje ryzyko
Przyczynia się do stabilizacji życia, aby plan realizacji wizji miał jak największe szanse powodzenia. Kładzie nacisk na zmiany ewolucyjne.
Częściej wprowadza zmiany odgórnie.

Częściej podejmuje ryzyko
Jest motorem sprawczym zmian i, jeżeli chce wdrożyć swoją wizję w życie, musi podejmować ryzyko. Jest gotowy dążyć do rewolucyjnych zmian. Częściej wprowadza zmiany oddolnie.

Podporządkowuje
Rozdziela obowiązki w oparciu o swoje formalne uprawnienia. Deleguje innym zadania do wykonania.

Zobowiązuje
Zastępuje przymus entuzjazmem.
Dąży do tego, aby ludzie, na których ma wpływ, sami zadeklarowali wykonanie jakiegoś zadania. 

Motywuje i kontroluje wyniki
Potrafi zmotywować swoich podwładnych do działania głównie poprzez system konsekwencji pozytywnych i negatywnych.

Inspiruje do działania
Potrafi rozbudzić w swoich ludziach motywację pochodzącą z ich wnętrza, poprzez odwołanie się do ich głębokich pragnień i wartości.

Silne strony
Pragmatyzm, profesjonalizm, podejście systemowe, stosowanie wypróbowanych, dobrze sprawdzonych technik

Silne strony
Kreatywność, zarządzanie zmianami, motywowanie, integracja, współpraca, zaufanie 

 

Menedżer czy lider?

Wiele osób jest przekonanych, że lider i menedżer to jedno i to samo. Nie jest to prawdą, a specjaliści od zarządzania ludźmi dwoją się i troją, aby – mimo licznych podobieństw – podkreślić różnice między tymi funkcjami. 
Jak te różnice można odnieść do przedszkolnego przykładu? Każdy nauczyciel powinien być zawsze przynajmniej menedżerem. Każdy dyrektor jest wśród swojej rady pedagogicznej menedżerem. Niestety, nie każdy będzie dobrym i mądrym zarządcą i na pewno nie każdy będzie potrafił wcielić się w rolę lidera.
Oczywiście istnieją osoby, które mają predyspozycje do tego, aby być świetnymi menedżerami – doskonale zarządzają, potrafią delegować, są uważne i dobrze radzą sobie, komunikując nawet najtrudniejsze i najbardziej niewygodne decyzje i informacje. Czasem jednak ci sami menedżerowie nie potrafią inspirować ludzi i w związku z tym nie są w stanie być dobrymi liderami. I na odwrót – nie każdy charyzmatyczny lider posiada odpowiednie przymioty, żeby móc spełniać się w roli menedżera. Idealnie, jeśli jedna osoba połączy w sobie obie te grupy umiejętności. Ale bycie ideałem jest niemożliwe.

 

Zastanów się i odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania:

 • Co ci się podoba, a co jest dla ciebie negatywnym elementem w roli lidera?
 • Co jest dla ciebie pociągające, a co odstręczające w byciu menedżerem? 
 • Kim na co dzień bardziej jesteś – menedżerem czy liderem – dla swoich podopiecznych, ich rodziców, współpracowników, domowników?
 • Kim bardziej chciałbyś być? Dlaczego?

 

Jakim być i co umieć?

Mimo tego, że prawie każdy z nas choćby od czasu do czasu musi się mierzyć z rolą menedżera, nie wszyscy jesteś-
my dobrymi i skutecznymi zwierzchnikami. Psycholodzy, zajmujący się zarządzaniem, od wielu już lat tworzą listy różnych cech i umiejętności, którymi powinien odznaczać się idealny menedżer. Uważa się, że musi on mieć odpowiednie kompetencje osobiste, społeczne, poznawcze i organizacyjne.

 

Tabela 2

Kompetencje osobiste
■    Kwalifikacje zawodowe – bycie specjalistą w swojej dziedzinie.
■    Wysokie poczucie własnej wartości – pewność swoich umiejętności, znajomość swoich mocnych i słabych stron.
■    Gotowość działania i ponoszenia odpowiedzialności – bezpośrednie, odważne angażowanie się w problemy, gotowość do samodzielnego podejmowania decyzji i aktywności.
■    Samodyscyplina – umiejętność wykorzystywania własnego czasu, cierpliwość, wytrwałość i upór w dążeniu do celu. 
■    Siła emocjonalna – rozumienie własnych stanów emocjonalnych i umiejętność radzenia sobie z nimi. 
■    Pozytywne nastawienie do innych – umiejętność zauważania w innych zalet, talentów, zakładanie, że inne osoby mają dobre intencje.
■    Adaptacja do zmiany – umiejętność łatwego i szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków i nowych sytuacji. Elastyczne i otwarte przyjmowanie tego, co się zdarza.
■    Chęć doskonalenia się – odczuwania nieustannej potrzeby uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności.
■    Koncentracja na zadaniu – umiejętność skupiania uwagi przede wszystkim na działaniach prowadzących do osiągnięcia zakładanych celów.
■    Radzenie sobie ze stresem – zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi, utrzymania sprawności w sytuacjach pełnych napięć i świadomość granic własnych możliwości. Umiejętność konstruktywnego odreagowywania i radzenia sobie z napięciami.
■    Szacunek dla odmienności innych ludzi – świadomość, że ludzie różnią się od siebie pod względem zachowań, wyznawanych wartości, i przekonanie, że różnorodność jest niezwykłą i pozytywną wartością 

Kompetencje społeczne
■    Empatia – zdolność rozumienia emocji i zachowań innych osób, umiejętność współodczuwania i zarządzania stanami afektywnymi, szczególnie w sytuacjach dużych napięć, kryzysów, konfliktów.
■    Asertywność – klarowne i pewne wyrażanie swoich opinii, pytań, próśb, poleceń, nakazów i zakazów bez naruszania praw i granic innych ludzi. 
■    Współdziałanie – umiejętność dostrzegania i rozumienia celów odrębnych dla różnych osób i odnajdywania wspólnych dla wszystkich, godzenia jednych i drugich na drodze ich realizacji. 
■    Komunikatywność – zapewnienie pełnej i rzetelnej wymiany informacji między członkami konkretnej grupy, ograniczanie barier komunikacyjnych, niejasności i niedomówień.  
■    Udzielanie informacji zwrotnych – bieżące informowanie podległych osób o postępach w ich działaniach, niedociągnięciach, sukcesach.
■    Słuchanie – umiejętność zwracania uwagi na komunikaty od innych osób. Chęć ich uwzględnienia i zrozumienia potrzeb za nimi stojących. 
■    Wywieranie wpływu – zdolność przekonywania pozostałych osób do własnego stanowiska i nakłanianie do podjęcia określonych działań. 
■    Dyrektywność – zdolność do zarządzania, podejmowania niepopularnych decyzji, stawiania wymagań i egzekwowania ich bez względu na opinie osób niezadowolonych lub oczekujących innego sposobu lub rodzaju działań 

Kompetencje poznawcze
■    Umiejętności kalkulacji i analizowania poziomu ryzyka – poszukiwanie szans i szybkie reagowanie na pojawiające się okazje.
■    Myślenie analityczne – precyzyjne analizowanie danych i zdarzeń. Umiejętność rozumienia złożonych sytuacji i relacji, dostrzeganie faktycznych powiązań między nimi. 
■    Myślenie koncepcyjne – zdolność wychwytywania z różnych dziedzin najważniejszych pojęć i znajdowanie powiązania między nimi. Umiejętność łączenia ze sobą z pozoru niezależnych informacji. 
■    Myślenie systemowe – rozumienie działania części składowych i ich wpływu na całość. 
■    Innowacyjność i kreatywność – skłonność do poszukiwania i akceptowanie nowych metod i sposobów działania. Łatwość generowania nowych pomysłów i znajdowania nietypowych rozwiązań 

Kompetencje organizacyjne
■    Wyznaczanie celów – umiejętność określania krótko- i długoterminowych celów, które będą motywujące i adekwatne dla możli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy