Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Artykuły z czasopisma | 8 listopada 2017 | NR 13
0 661

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144) w związku z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

POLECAMY

Od przedstawionej powyżej reguły zostały przewidziane pewne wyjątki. Otóż, w przypadkach określonych w komentowanej ustawie dodatkowe wynagrodzenie roczne może otrzymać także pracownik, który nie przepracował u pracodawcy wymaganego minimalnego 6-miesięcznego okresu. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest bowiem wymagane w przypadkach:

 • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,
 • rozwiązania stosunku pracy w związku z: przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
 • podjęcia zatrudnienia: w wyniku przeniesienia służbowego, na podstawie powołania lub wyboru, w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
 • korzystania: z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania zdrowia, z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
 • wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności uzasadnia nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mimo że pracownik nie przepracował wymaganego przepisami minimalnego 6-miesięcznego okresu w danym roku kalendarzowym.

Należy podkreślić, że choć przepis ustawy wyraźnie posługuje się pojęciem „przepracowania” pewnego okresu w danym roku kalendarzowym, to przepisy nie definiują pojęcia „okres przepracowany”, dlatego też przy ustalaniu prawa do trzynastki często pojawiają się wątpliwości, czy należy uwzględniać okresy niewykonywania pracy, przypadające w trakcie trwania stosunku pracy. 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004, nr 2, poz. 26) warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 października 2011 r. (I PK 263/10), podkreślając, że „okresem przepracowanym„ jest tylko okres faktycznie (efektywnie) przepracowany u danego pracodawcy.

Należy jednak podkreślić, że w doktrynie są prezentowane także poglądy odmienne od stanowiska Sądu Najwyższego, a wskazujące, że okres przepracowany, od którego zależy nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to inaczej okres pozostawania w zatrudnieniu i w związku z tym prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest uzależnione od okresu pozostawania w stosunku pracy u danego pracodawcy w danym roku kalendarzowym, a nie od okresu efektywnie przepracowanego. 

W odniesieniu do nauczycieli został ustanowiony właśnie jeden z wymienionych wyżej wyjątków. Nauczyciele bowiem nabywają prawo do trzynastki, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli:

 • rozpoczynają pracę w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z organizacją pracy w szkole,
 • korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia.

Pewne wątpliwości występują w przypadku, gdy stosunek pracy z nauczycielem został zawarty już po dniu 1 września, a więc po dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Użyte w ustawie określenie „nawiązanie stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły” w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy