Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 lutego 2019

NR 44 (Luty 2019)

Smutek i poczucie straty
u dzieci w wieku przedszkolnym

0 849

Powszechnie uważa się, że okres dzieciństwa jest jednym z najszczęśliwszych w życiu człowieka. Dziecko oraz „jego świat” kojarzone są z radością, euforią i zadowoleniem. Z pewnością wspomniane emocje są bardzo często przejawiane przez najmłodszych, ale doświadczanie emocji przeciwnych, czyli smutku oraz przygnębienia, także współwystępuje i co ważniejsze – doświadczanie tego rodzaju emocji jest niemniej ważne. W jaki sposób można pomóc najmłodszym w rozwinięciu strategii radzenia sobie ze smutkiem oraz jak wspierać ich w różnego rodzaju nieoczekiwanych, trudnych sytuacjach?

Smutek – emocja podstawowa 

Smutek należy do emocji podstawowych. Jego doświadczanie i mimiczny obraz jest zakodowany gatunkowo w ludzkiej pamięci. Jak dowiodły badania prowadzone przez P. Ekmana1, niezależnie od kultury, tradycji i pochodzenia emocje podstawowe są tak samo identyfikowane i interpretowane, czyli niezbędne dla poprawnego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Smutek jako emocja pełni istotne funkcje samoregulujące doświadczanie bodźca i jest naturalną odpowiedzią na jego oddziaływanie. Smutek powiązany jest z odczuwaniem rozczarowania, porażki, opuszczenia, odrzucenia czy straty. Co więcej, to on demonstruje i daje możliwość całkowitego rozładowania napięcia emocjonalnego, np. poprzez wyrażenie procesu żałoby. Sama emocja smutku jest więc pierwotnie potrzebna i sprzyja rozwojowi człowieka, jednak jej zbyt długie czy też zbyt intensywne jak na wiek doznawanie może stać się zbyt obarczające dla jednostki i prowadzić tym samym do negatywnych konsekwencji. Dzieci w wieku przedszkolnym dopiero uczą się identyfikacji i wyrażania swoich stanów emocjonalnych, dlatego tym ważniejsza jest wiedza z tego zakresu oraz prowadzenie zajęć w obrębie tej tematyki

POLECAMY

„Wydarzenia trudne” a emocje dzieci 

Rozwód 
Rozwód należy do najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Badania prowadzone przez Holmesa i Rahe2, które dotyczyły wpływu zmian życiowych na funkcjonowanie jednostki, ukazały, że sam rozwód należy do „ścisłej czołówki” najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu człowieka. Na opracowanej przez badaczy skali zajął on drugie miejsce. Rozwód, mimo iż dotyczy przede wszystkim rodziców, emocjonalnie stanowi duże obciążenie dla całej rodziny, a przede wszystkim dla pozostających w niej dzieci. Kwestia akceptacji oraz adaptacji do nowych około- i porozwodowych warunków jest bardzo indywidualna i dużym uproszczeniem byłoby wskazywanie jedynie negatywnych konsekwencji tej sytuacji. Niemniej badacze tematyki rozwodowej (por. M. Herbert 2005, J.S. Wallerstein, J.B. Kelly 2005, H. Cudak 2010) zwracają uwagę na to, jak duże obciążenie emocjonalne stanowi rozwód dla najmłodszych jego uczestników.

Emocjonalny skutek rozwodu dla dziecka
Należy tutaj szczególnie podkreślić fakt, że sam rozwód stanowi proces. Nie jest to jednorazowy akt, a cały zespół złożonych sytuacji przebiegających w długim odcinku czasowym. Z tego względu sytuacja emocjonalna dzieci pozostających w procesie rozwodowym jest tak ważna. Warto także zwrócić uwagę na to, że konsekwencje rozwodu rodziców mogą dotyczyć nie tylko aktualnej sytuacji dzieci, ale także wpływać na przyszłe wybory, jakie będą podejmować w dorosłym życiu. Psychologia rozwojowa przedstawia bardzo wiele prób ujęcia rozwoju jako procesu przechodzenia przez kolejne fazy, w którym zatrzymanie się czy też zakłócenie spowodowane różnorodnymi czynnikami może rzutować na cały proces rozwojowy jednostki. 

Konsekwencje rozwodu rodziców dla rozwoju dziecka
Jedna z najpopularniejszych koncepcji rozwoju E. Eriksona3 przedstawia dzieciństwo jako czas, w którym najważniejszą kwestią staje się rozwinięcie zaufania wobec innych. W pierwszych miesiącach swojego życia niemowlę uczy się doświadczać świata. Jakość tej relacji może opierać się na bezpieczeństwie, satysfakcji lub też (w przeciwnej sytuacji) może być nacechowana lękiem, smutkiem i niepewnością. Z pewnością jednym ze źródeł owej niepewności może być rozpad rodziny. W okresie przedszkolnym, zgodnie z koncepcją Eriksona, dochodzi do rozwoju samodzielnej inicjatywy i zdolności osiągania zamierzonych celów. Jeśli pojawią się czynniki utrudniające osiągnięcie tych poziomów, nastąpi „negatywne rozwiązanie kryzysu” i rozwinie się poczucie winy. Rozwód staje się tutaj czynnikiem o charakterze zewnętrznym, o bardzo niskim poczuciu wpływu i możliwości podejmowania inicjatywy. „Dzieci bowiem, nie są podmiotami podejmującymi decyzje, a jedynie doznającymi jej skutków. (…) Rozwód dla dziecka stanowić może wydarzenie krytyczne zewnątrzpochodne, o niskiej kontrolowalności, charakteryzujące się tą cechą szczególną, że jego autorami są rodzice”4. Należy pamiętać, że wpływ rozwodu rodziców na dzieci pozostaje w ścisłej relacji z ich wiekiem, doświadczeniem oraz indywidualnymi predyspozycjami (m.in. osobowość, temperament, rozwinięte umiejętności psychospołeczne oraz strategie radzenia sobie z nadmiernym stresem). Aby szczegółowej przybliżyć możliwe konsekwencje rozwodu, poniżej zostały zestawione z wiekiem rozwojowym dzieci.

Akceptacja rozwodu – perspektywa dziecka
Badaczka L. Gapik próbowała określić fazy reakcji dziecka na proces rozwodowy. Zgodnie z jej interpretacją, fazy te przebiegają etapowo i są ściśle zależne od indywidualnych predyspozycji dziecka. Tym samym nie ma tutaj określonych „sztywnych reguł” czy też norm przechodzenia z jednej fazy do kolejnej. Pierwsza faza to „zaprzeczanie”. Dziecko nie dopuszcza do siebie faktu, że rodzice podjęli decyzję o rozstaniu. Bardzo obawia się utracić kontakt z jednym z nich i z trudem wyobraża sobie sytuację inną niż dotychczasowa. W drugiej fazie ujawnia się złość oraz smutek, żal. Dziecko w swoich zachowaniach ujawnia te emocje zarówno w stosunku do domowników, jak i np. kolegów, koleżanek. Trzecia faza nazywana jest tzw. fazą „godzenia”. Dziecko podejmuje różnorodne próby zmierzające do pogodzenia rodziców. W momencie gdy wysiłki dziecka nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, następuje faza „depresji”. Dziecko całkowicie rezygnuje z kolejnych prób pogodzenia rodziców i może przejawiać wzmożony smutek, apatię i rozczarowanie. Ostatnia faza, czyli „pogodzenie się”, jest dla dziecka zdecydowanie najtrudniejsza. Na tym etapie dziecko adaptuje się do nowej sytuacji rodzinnej.

Konsekwencje rozwodu a wiek dziecka
Należy wyraźnie podkreślić, że dziecko – pomimo braku bezpośredniego udziału w procesie rozwodowym – także pozstaje jego „biernym aktorem” . Wiek rozwojowy dziecka określa pewien przedział, w którym rozwinięte są określone procesy psychiczne i społeczne, a tym samym wskazuje na możliwe formy podejmowanych zachowań i ważne potrzeby. Niemniej, jak podkreśla A. Sokołowska, „rozbicie rodziny, nawet przy najlepszym układzie wzajemnych stosunków między stronami, jest osobistą stratą dla dziecka, którą zwłaszcza w zakresie potrzeb emocjonalnych niełatwo wyrównać”5. Dlatego wiedza z zakresu możliwych konsekwencji odziałujących na dziecko wydaje się tutaj szczególnie ważna.

Dzieci w wieku przedszkolnym a rozwód 
Wiek przedszkolny jest czasem intensywnego rozwoju emocjonalnego. Dziecko kształtuje i rozwija swoje strategie doświadczania i adaptacji, uzewnętrzniania swoich emocji zgodnie z okolicznościami. U młodzych dzieci dominuje jeszcze labilność emocjonalna, czyli niska kontrolowalność doznawanych wrażeń, a zarazem łatwość „przenoszenia się” z jednej emocji (np. smutek – płacz) do sprzecznej emocji (np. radość – śmiech). Sytuacja rozwodowa jest dla dzieci silnym bodźcem emocjonalnym, który może nasilić ujawnianie zachowań lękowych, przykrych. Emocją dominującą w zachowaniu dziecka może stać się smutek. Dzieci mogą kurczowo trzymać się rodzica i głośno protestować przed pozostaniem w przedszkolu, pomimo wcześniejszej pozytywnej adaptacji. Mogą ujawnić się regresy rozwojowe na różnych płaszczyznach rozwojowych (np. poznawczej: dziecko może mieć trudności ze skupieniem uwagii czy zapamiętywaniem; społecznej: dziecko może alienować się od rówieśników i preferować zabawy samotne). Ujawnić mogą się także charakterystyczne zachowania z poprzednich faz rozwojowych, jak np. ssanie kciuka, moczenie się (pomimo przejścia treningu czystości). U dzieci mogą się także ujawniać fantazje oraz myślenie życzeniowe, w których mama i tata znów będą razem. Sytuację niezwykle niebezpieczną dla rozwoju dziecka stanowi podjęcie zbyt dużej odpowiedzialności za rozpad związku rodziców w myśl „byłem niegrzeczny i dlatego tata już z nami nie mieszka lub to moja wina, że rodzice się kłócili, bo ciągle coś robiłam nie tak i płakałam”. Konsekwencje rozpadu rodziny mogą stanowić złożony repertuar doświadczanych emocji oraz zachowań. Każda zmienna podlega jednak indywidualnym predyspozycjom, dlatego ważna jest wnikliwa obserwacja dziecka, aby w porę dostrzec pierwsze niepokojące sygnały. Co ważne, w sytuacji gdy byli partnerzy podejmują próbę rozwiazania swoich konfliktów i angażują wszystkie swoje zasoby w sytuację rozwodu, mogą nie dostrzegać niepokojących objawów. Rola nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dzieckiem i znają jego charakterystyczne zachowania oraz „mocne i słabe” strony, staje się tu szczególnie znacząca ze względu nie tylko na cenną pracę wychowawczą, ale przede wszystkim szybkość spostrzeżeń i możliwość zaoferowania wsparcia dziecku i jego rodzinie.

Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców
Dziecko w wieku przedszkolnym w sytuacji rozwodu rodziców potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Zarówno instytucja przedszkola, jak i rodzice poprzez swoją współpracę mogą stworzyć jak najdogodniejsze warunki do zaakceptowania i adaptacji nowej sytuacji. 

  • Zwracaj szczególną uwagę na zmiany w sposobie zachowania się dziecka (np. samoobwinianie się, długotrwały smutek, wybuchy agresji).
  • Przedstaw możliwe sposoby na rozładowanie i wyrażanie emocji (np. smutku, gniewu) poprzez gry, zabawy, scenariusze zabaw. 
  • Podkreślaj znaczenie zaakceptowania emocji.
  • Bądź otwarty na możliwe pytania zarówno ze strony dzieci, jak i opiekunów.
  • Słuchaj.
  • Poszukaj specjalisty (np. psychologa dziecięcego), który w sytuacji gdy potrzebna będzie konsultacja czy też celowa pomoc rodzicowi, udzieli swojego profesjonalnego wsparcia.

Żałoba w rodzinie

Innym zdarzeniem stanowiącym znaczne obarczenie emocjonalne dla dzieci jest odejście kogoś bliskiego z rodziny i proces żałoby. Interpretowanie umierania oraz śmierci ściśle zależy od progu rozwojowego, na którym znajduje się dziecko, także jego indywidualnych predyspozycji. Jak podkreśla M. Herbert, „Nie ma jednego schematu, który można by stosować we wszystkich przypadkach. Każde dziecko i każda rodzina są jedyne w swoim rodzaju, musimy więc rozpatrywać ich problemy indywidualnie, posługując się gruntowną wiedzą na temat teg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy