Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

8 listopada 2017

NR 13 (Styczeń 2016)

Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów
w stosunku do dzieci niepełnosprawnych

0 1378

W dzisiejszym świecie – świecie uchodźców i emigrantów, świecie masowych ruchów ludności – problem zapobiegania uprzedzeniom i budowaniu otwartości na innych jest szczególnie ważny. Warto zastanowić się, jak skutecznie budować u dzieci – i dorosłych – tolerancję wobec innych. Dlatego podpowiemy, jak stwarzać atmosferę zapobiegającą powstawaniu stereotypów i uprzedzeń, szczególnie w stosunku do dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym.

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu masowym1 – edukacja włączająca

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tym samym zadeklarowała, że celem polityki oświatowej państwa jest wprowadzenie włączającego modelu kształcenia. 

POLECAMY

Głównym założeniem tego modelu jest to, że każde dziecko – niezależnie od stopnia niepełnosprawności – ma prawo do edukacji w najbliższej miejscu zamieszkania placówce, razem z dziećmi pełnosprawnymi. Sprzyja to wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych ze środowiska oraz buduje atmosferę tolerancji.

Na drugim końcu skali stoi idea nauczania segregacyjnego, zakładającego tworzenie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oddzielnych ośrodków edukacji, takich jak np. przedszkola i szkoły specjalne, czy ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidzących i słabowidzących, niesłyszących, głuchoniemych, z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Specjaliści dyskutują o wadach i zaletach takiego rozwiązania, dbając jednocześnie, aby nie deprecjonować placówek specjalnych. Polityka edukacyjna naszego państwa, konsekwentnie, już prawie od dwudziestu lat, dąży – deklaruje dążenie – odnośnie wprowadzania włączającego modelu edukacji. Pierwszym, jasnym sygnałem było podpisanie 
w 1994 r. deklaracji z Salamanki2, która głosi, m.in., że:

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które stawiają w centrum zainteresowania dziecko i zdolne są zaspokoić jego potrzeby,
 • zwykłe szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa oraz wprowadzania w życie edukacji dla wszystkich, co więcej – zapewniają odpowiednie wykształcenie większości dzieci oraz poprawiają skuteczność oraz efektywność kosztową całego systemu oświaty. 

Idea nauczania włączającego opiera się na założeniu, że segregacja sprzyja budowaniu uprzedzeń i dyskryminacji 
w społeczeństwach oraz zmniejsza szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. 

Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. określające warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, czyli:

 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

zapewnia im możliwość pobierania edukacji we wszystkich typach placówek. Czyli dla przedszkolaków będą to: przedszkola ogólnodostępne, przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, przedszkola integracyjne, przedszkola ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

W praktyce oznacza to, że dziecko z upośledzeniem intelektualnym, ruchowym lub społecznym może pojawić się 
w przedszkolu, w którym pracujesz. Pomyśl, jakie budzi to w tobie myśli i odczucia. Zapamiętaj je – zapisz – bo są ważne i wrócimy do nich za chwilę. 

Nauczanie włączające stawia przed pedagogami nowe wyzwania oraz konieczność takiej zmiany organizacji procesu wychowania i nauczania, aby uwzględniać potrzeby wszystkich dzieci – pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ale 
nie o organizacji nauczania będzie traktował ten artykuł. 

Dziecko niepełnosprawne w Twojej grupie, w Twoim przedszkolu – stereotypy i uprzedzenia

Kiedy ktoś – nazwijmy go X – dokonuje jakiegoś przestępstwa, to po aresztowaniu czy skazaniu takiej osoby dziennikarze często jadą do miejsca jego zamieszkania, aby porozmawiać z sąsiadami. Dopytują, jakim człowiekiem był X, co sąsiedzi o nim sądzą i czy mieli podstawy podejrzewać, że X dopuści się takiego czynu. 

Odpowiedzi hipotetycznych sąsiadów można – z grubsza – podzielić na dwie kategorie:

 • Tak, wyglądał na przestępcę, bo… (tu wybierz dowolne z dalej zaproponowanych): był nieuprzejmy, źle mu z oczu patrzyło, nie kłaniał się, wyglądał, jakby był zdolny do przemocy. 
 • Nie, nie wyglądał na przestępcę, bo… (tu wybierz dowolne z niżej zaproponowanych): był uprzejmy, dobrze mu z oczy patrzyło, kłaniał się, nie wyglądał, jakby był zdolny do przemocy.

Niezależnie od tego, czy potencjalny sąsiad potwierdzi, czy też nie, że X sprawia wrażenie przestępcy, to każdy z nich używa tego samego sposobu do opisu X – posługuje się stereotypami. Tu – stereotypami na temat przestępców. 

Każdy człowiek używa stereotypów w mniejszym lub większym stopniu. Upraszczają one życie, porządkują chaotyczną rzeczywistość, nie wymagają wysiłku poznawczego, są dostępne i powszechnie znane. To narzędzie do szybkiej oceny i poznania rzeczywistości, szczególnie – zjawisk nieznanych, niepokojących. 

W definicji Słownika języka polskiego stereotyp to „uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na częściowo fałszywych sądach, funkcjonujący w świadomości społecznej i niełatwo zmieniający się”. Zawiera spłycone, powierzchowne, zwykle nietrafne przeświadczenia dotyczące zjawisk czy grup społecznych. 

Głównym niebezpieczeństwem płynącym z używania stereotypów jest przypisywanie negatywnych, pejoratywnych cech osobom, które ich w rzeczywistości nie mają. Stereotyp jest bowiem nieodłącznie związany z towarzyszącą mu reakcją emocjonalną, która uruchamia się spontanicznie i automatycznie zaraz po usłyszeniu nazwy nielubianej grupy (zjawiska). Stereotyp zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości – stajemy się stronniczy. Zaczynamy interpretować zachowanie nielubianej osoby w sposób zgodny z naszym pierwotnym wyobrażeniem, czyli tak, aby potwierdzić nasze własne przekonanie, że dana osoba rzeczywiście ma negatywne cechy, które jej przypisujemy.

Stereotypy często leżą u podstaw uprzedzeń. Niektórzy nawet używają tych słów zamiennie. Im silniej nacechowane emocjonalnie jest uprzedzenie, tym trudniej z nim walczyć (tym trudniej poddaje się racjonalnym argumentom). 

Dodatkowo, można mieć świadomość posługiwania się stereotypem lub czynić to nieświadomie.

Po tym wstępie wróćmy do dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu. Zachęcam do zastanowienia się i udzielenia – 
samemu sobie – szczerej odpowiedzi na dalej przedstawione pytania:

 • Co sądzisz o pomyśle uczęszczania dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli publicznych?
 • Co sądzisz o dzieciach niepełnosprawnych jako takich? O ich możliwościach? Jak myślisz – czy praca z nimi może być satysfakcjonująca, czy raczej sprawiają same kłopoty?
 • Czy znasz niepełnosprawne dziecko? Jak ma na imię? Czy wiesz, jakie jest, jak się zachowuje, co je cieszy, co mu dobrze wychodzi? 

Dlaczego zachęcam do autorefleksji? Bo nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Dla przeciętnego trzylatka nie ma znaczenia, czy ktoś biega na nóżkach, czy jeździ wózkiem lub pełza po podłodze. Inne sposoby poruszania najczęściej zaciekawiają, prowokują do zadawania pytań, mogą też zmartwić, zdziwić. Nie skłonią jednak do prób dyskryminacji, wykluczenia czy generowania stereotypowych stwierdzeń „skoro nie chodzi, to nie ma się co z nim bawić”.

 

PRACA WŁASNA NAUCZYCIELA 
I ZESPOŁU

PRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

PRACA Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Praca nauczyciela nad wglądem we własne stereotypy i uprzedzenia

To trudne zadanie. Wymaga dużej samoświadomości, współpracy w zespole, może spotkania z zewnętrznym specjalistą (rada pedagogiczna, szkolenia), który pomoże w rozpoznaniu tematu. Jednak bez dostrzeżenia i nazwania własnych stereotypów na temat jakiejś grupy społecznej (zjawiska) nie ma szansy 
na pracę nad nimi i próbę zmiany

Oswajanie z innością

Stwarzanie dzieciom szans na
spotkanie osób innych od nich samych, dzieci niepełnosprawnych, o innym kolorze skóry itp.
Profilaktyką budowania stereotypów 
i uprzedzeń jest wiedza i osobisty kontakt. Jeśli znam osobiście osoby z danej grupy, trudniej ulegam negatywnym stereotypom na ich temat i mam mniejsze skłonności do generalizowania

Praca nad zasobami dziecka

Szukanie i rozwijanie sfer, w których dzieci niepełnosprawne wyprzedzają swoich rówieśników. Nazywanie zasobów dzieci, szukanie ich zalet, talentów, generalnie – rysowanie adekwatnego obrazu dziecka, 
w oderwaniu od niepełnosprawności.

Stwarzanie sytuacji, aby dziecko niepełnosprawne mogło dzielić się swoimi zasobami z grupą, uczyć czegoś dzieci, być dla nich pozytywnym modelem.

Takie organizowanie procesu wychowania i edukacji, aby dziecko mogło zwiększać swoje zasoby

Identyfikacja przypadków stereotypowego myślenia (reagowania) odnośnie do dzieci niepełnosprawnych w codziennej praktyce przedszkolnej.

Niezmiernie ważne jest identyfikowanie i nazywanie przypadków stereotypowego myślenia o dzieciach oraz sytuacji nawet niezamierzonego dyskryminowania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu. Piotrek ma mózgowe porażenie dziecięce, porusza się wolniej – nie będziemy angażować go do zabaw grupowych, żeby się nie męczył. Zresztą on woli posiedzieć przy stoliku i pobawić się samochodzikami. To znowu praca dla całego z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy