Dołącz do czytelników
Brak wyników

W przedszkolu też czas płynie?
Płynie dzień za dniem, tydzień za tygodniem, pora roku za porą roku

Artykuły z czasopisma | 8 listopada 2017 | NR 13
0 1835

W bieżącym numerze prezentujemy kształcenie umiejętności opisanych w trzynastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola określonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako: 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

Jedną z trudniejszych umiejętności do kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym jest ocena zmian zachodzących w czasie. Małe przedszkolaki zupełnie nie mają orientacji w następstwie dni tygodnia, nie mówiąc o porach roku, a tym bardziej – o miesiącach w roku. Kompetencje intelektualne w zakresie oceny zmian czasowych pojawiają się dopiero w wieku szkolnym. Nie oznacza to jednak, że nie można dzieci młodszych wdrażać do różnicowania i określania zmian zachodzących w czasie. Poczucie czasu, następowanie określonych, powtarzalnych zjawisk czasowych, jest jednym z najbardziej abstrakcyjnych zagadnień, które należy powoli i stopniowo wprowadzać. Bardzo często słyszymy, gdy małe dziecko opowiada: „jutro byliśmy na karuzeli”, „wczoraj mama mi kupi nowe klocki” itp. Jest to zupełnie naturalny brak orientacji czasowej. Aby właściwie rozwijać poczucie następstw dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, należy wyjść od ćwiczeń w dostrzeganiu regularności, układania rytmów, różnorodnych schematów. Jest to najprostszy sposób rozwijania orientacji w stałych następstwach czasowych, bowiem rytm, pewne powtarzające się stany rzeczy, towarzyszą dzieciom już od pierwszych chwil życia.

POLECAMY

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka

Nabywanie „intuicji czasowej” przez najmłodsze przedszkolaki jest zjawiskiem niezwykle ważnym i pomocnym w przetrwaniu rozłąki po przekroczeniu progu nowego środowiska, jakim jest przedszkole. Dziecko już w pierwszych tygodniach pobytu nabywa orientacji, że gdy „pobawi się, poleży na leżaczku i zje obiadek, to przyjdzie mama”. Uczy się rytmu dnia przedszkolnego i oczekuje na określone sytuacje, wiedząc, że gdy wszystkie zaistnieją, to wróci do domu. Bardzo często słyszymy pytanie dziecka: „Kiedy będzie obiadek?”. 

W pierwszym odruchu myślimy, że jest głodne i dlatego pyta. Tymczasem pytanie wynika z tego, że dziecko wie: gdy zje ten posiłek, zostanie odebrane przez rodzica. Regularność sytuacji, rytm codziennych czynności jest dobrym podłożem do rozwijania poczucia stałości i rozumienia następstwa występowania innych zjawisk. 

Najłatwiejsze do zaobserwowania przez malucha jest następstwo dnia i nocy. Toteż właśnie od rozumienia tego zjawiska rozpoczynamy rozwijanie umiejętności, którą opisuje podstawa programowa. 

Rozwijanie umiejętności w praktyce Scenariusz dla dzieci trzyletnich

Temat zajęć: Co robimy w dzień, a co nocą?

Cele zajęć:
Dziecko:

 • posługuje się określeniami pór doby: dzień, noc,
 • dostrzega rytm i stałe następstwo dnia i nocy,
 • gromadzi spostrzeżenia dotyczące różnic w wyglądzie miejsc w różnych porach doby: za dnia i w nocy,
 • uczestniczy w rozmowie na określony temat,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach.

Metody:

 • czynne: udział w zabawie ruchowej, plastycznej, układanie rytmów,
 • słowne: udział w rozmowie na temat określony,
 • oglądowe: oglądanie ilustracji, fotografii.

Formy pracy: grupowa.

Środki i pomoce dydaktyczne: ilustracje: „słońca”, „księżyca”, fotografie prezentujące te same miejsca w różnych porach doby (w dzień i w nocy), ilustracje czynności, sytuacji realizowanych w różnych porach doby, arkusze granatowego papieru, białe świecowe kredki, piosenka – kołysanka Na Wojtusia…, emblematy: słońca, księżyca.

Przebieg zajęć:

 • Oglądanie ilustracji przedstawiających: „słońce” i „księżyc”. 
 • Nazywanie prezentowanych elementów na ilustracjach. Określanie: „Kiedy widzimy słońce”, „Kiedy widzimy księżyc?”(z pewnością część dzieci miała możliwość obserwowania księżyca, stąd próbujemy odwoływać się do ich doświadczeń). Efekt rozmowy to stwierdzenia typu: „słońce świeci w dzień, a księżyc – w nocy”.
 • Oglądanie fotografii prezentujących te same miejsca „w dzień” i „w nocy”. Dzielenie się spostrzeżeniami.
 • Rozmowa na temat: „Co robimy w dzień, co robimy w nocy?” Nauczycielka odsłania zawieszone na tablicy ilustracje: „słońca” i „księżyca na ciemnym niebie”. Następnie proponuje, aby dzieci kolejno odsłaniały ilustracje prezentujące różne sytuacje i określały, kiedy je wykonują, np.:

–    sytuacja zabawy – bawimy się „w dzień”,
–    sytuacja spaceru – spacerujemy „w dzień”,
–    sytuacja snu – śpimy „w nocy” itd.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Dzień – noc”. Dzieci swobodnie poruszają się po sali w różnych kierunkach. Gdy usłyszą piosenkę – kołysankę śpiewaną przez nauczycielkę, układają się na dywanie i „zasypiają”. Gdy nauczycielka przestaje śpiewać, dzieci „budzą się” i ponownie swobodnie poruszają się po sali: skaczą, tańczą itp. 
 • Układanie rytmu: „dzień – noc, dzień – noc, …” Nauczycielka prezentuje dzieciom emblematy „słońca” i „księżyca”. Dzieci kolejno układają rytm z emblematów: „dzień – noc”, nazywając pory doby. Odczytywanie rytmu: „dzień – noc, dzień – noc, dzień – noc, …” (raz cicho, a raz głośno).
 • Zabawa plastyczna: „Ilustracja nocy”. Nauczycielka prezentuje dzieciom sposób rysowania kształtu księżyca (gwiazdek) kolorową kredką. Następnie te same kształty rysuje białą kredką świecową na ciemnym tle. Potem zaprasza chętne dzieci do narysowania ilustracji „nocy”.
 • Oglądanie wystawy prac. 

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka

Chociaż podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie wskazuje umiejętności posługiwania się innymi określeniami z kategorii czasu poza tymi wskazanymi na wstępie, to należy rozwijać u dzieci rozróżnianie i posługiwanie się pojęciami typu: wczoraj, dzisiaj, jutro. Są to określenia trudne do zróżnicowania przez małe dzieci. Często są stosowane przez maluchy zamiennie. Aby poprawić komunikację młodszych przedszkolaków, zwróćmy uwagę na rozumienie 
i posługiwanie się także tymi pojęciami. 

Rozwijanie umiejętności w praktyce 

Scenariusz dla dzieci czteroletnich

Temat zajęć: „Co było wczoraj? Co będzie jutro?”

Cele zajęć: 
Dziecko:

 • różnicuje i posługuje się określeniami czasu, typu: wczoraj, jutro, dzisiaj,
 • opowiada o zdarzeniach, które zaistniały i które się wydarzą,
 • kończy zdania, 
 • uczestniczy w rozmowie na określony temat,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach.

 

Najłatwiejsze do zaobserwowania przez malucha jest następstwo dnia i nocy. Dlatego właśnie od rozumienia tego zjawiska rozpoczynamy rozwijanie umiejętności, którą opisuje podstawa programowa.

 

Metody:

 • czynne: udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, kolorowanie ilustracji,
 • słowne: udział w rozmowie na określony temat, tworzenie zdań poprzez dopowiedzenie nazwy obrazka do ciągu słów,
 • oglądowe: oglądanie ilustracji.

Formy pracy: grupowa.

Środki i pomoce dydaktyczne: ilustracje tematyczne: bal karnawałowy, zabawy na śniegu, puzzle „ciastka”, ilustracje tematyczne do kolorowania, kredki, piosenki: Bal w przedszkolu, Zima, zima…, ilustracje: płatków śniegowych, bałwana, balonów.

Sytuacja wyjściowa: wykorzystanie zdarzeń, których dzie-
ci były uczestnikami, np. balu karnawałowego, zabaw z pierwszym śniegiem.

Przebieg zajęć:

 • Oglądanie pierwszej ilustracji przedstawiającej: Bal karnawałowy. 
 • Rozmowa na temat pierwszej ilustracji kierowana pytaniami, np.:

–    Co przedstawia ilustracja (obrazek)?
–    Kiedy był bal w naszym przedszkolu? (przy trudnościach w udzieleniu odpowiedzi, nauczycielka podpowiada: Bal… był wczoraj),
–  Co wczoraj robiliście na balu?
–  Jak wyglądaliście wczoraj na balu?
–  Przypomnij… (podajemy kolejno imiona dzieci), za kogo byłeś przebrany? 

 • Zabawa inscenizacyjna przy piosence Bal w przedszkolu.
 • Oglądanie drugiej ilustracji przedstawiającej: Zimowe zabawy.
 • Rozmowa na temat drugiej ilustracji kierowana pytaniami, np.:

–  Co przedstawia ilustracja (obrazek)?,
–  Kiedy spadł u nas śnieg? (dzieci mogą udzielić odpowiedzi: „w nocy”, „dzisiaj”…),
–  Kiedy jeździliście na sankach? (dzisiaj),
– Kiedy lepiliście bałwana z panią? (dzisiaj).

 • Zabawa ruchowa bieżna przy piosence Zima, zima…
 • Tworzenie tekstów słowno-obrazkowych. Nauczycielka wypowiada część zdania, a dzieci je kończą, nazywając pokazany przez nauczycielkę obrazek, np.:

–    Dzisiaj spadł pierwszy… śnieg (ilustracja płatków śniegowych),
–    Dzisiaj lepiliśmy… bałwana (ilustracja bałwana),
–    Wczoraj w sali gimnastycznej był bal przebierańców. Sala była ozdobiona… balonami (ilustracja balonów).
Jeśli dzieci będą podawały nazwy bez uwzględnienia ich odmiany, to powtarzamy całe zdanie, stosując odmianę rzeczowników – nazw obrazków.

 • Co będziemy robić jutro? Odpowiedzią na pytanie będzie rozwiązanie zagadki w formie puzzli – „Ciastka”. Nauczycielka demonstruje dzieciom elementy puzzli umieszczone na tablicy. Zaprasza kolejno chętne dzieci do ich ułożenia. Na koniec podsumowuje: „Jutro będziemy piec ciastka na spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta”.
 • Kolorowanie dowolnie wybranej ilustracji tematycznej: Bal karnawałowy lub Zimowe zabawy, lub Przygotowywanie ciastek. Nauczycielka zadaje pytanie każdemu dziecku, kiedy nastąpiło (nastąpi) zdarzenie na wybranej przez niego kolorowance, np. „Wczoraj był bal”, „Dzisiaj bawiliśmy się na śniegu”, „Jutro będziemy piec ciastka”.

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka i dzieci starszych

Treści kształcenia w ostatnim roku wychowania przedszkolnego należy dobrać tak, aby dzieci, manipulując przedmiotami, mogły dostrzec regularności, określić je słownie i kontynuować, a następnie przekładać dostrzeżone regularności z jednej reprezentacji na drugą: z poziomu enaktywnego na ikoniczny, z ikonicznego na symboliczny i odwrotnie. W życiu codziennym, a także w sytuacjach szkolnych, do których przygotowują się najstarsze przedszkolaki, bezustannie dokonują i dokonywać będą coraz bardziej skomplikowanego przekładu informacji podanych w różnych systemach kodowania: słownych, pisemnych, ruchowych, także tych dotyczących rytmicznej organizacji czasu. Właściwym momentem do zapoznania oraz usystematyzowania znanych dzieciom informacji i posiadanych przez nie doświadczeń w zakresie pomiaru i upływu czasu jest początek roku kalendarzowego. Koniec starego roku kalendarzowego i początek nowego jest dobrą okazją, by powtórzyć pory roku, wprowadzić kolejność występowania miesięcy w roku oraz utrwalić dni tygodnia. Dzięki temu starszak zrozumie, że wszystkie formy życia przebiegają wg ustalonych rytmów, w tym fenologiczne zmiany w przyrodzie oraz życie człowieka od narodzin do śmierci.

Rozwijanie umiejętności w praktyce Scenariusz dla dzieci pięcioletnich i starszych

Temat zajęć: Podarunki od miesięcy.

Cele:
Dziecko:

 • zna stałe następstwo pór roku oraz ich charakterystyczne cechy,
 • poznaje nazwy kolejnych miesięcy w roku w powiązaniu z porą roku,
 • uważnie słucha dłuższych utworów literackich,
 • zapamiętuje istotne informacje wypływające z poznanego tekstu literackiego i wykorzystuje je w działaniu,
 • skupia uwagę na rytmach, wychwytuje powtarzające się sekwencje i je kontynuuje,
 • globalnie rozpoznaje nazwy miesięcy,
 • utrwala piosenkę Jedzie grudzień…,
 • ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy