Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

15 marca 2018

NR 31 (Listopad 2017)

Przedszkole jako wyzwanie i rozwój nauczyciela

0 1218

W 1999 r. po raz pierwszy w historii polskiego systemu oświaty wprowadzono dokument nazwany podstawą programową, czyli rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedstawiające fundament, na którym oparto budowę programów nauczania dla wszystkich etapów edukacyjnych – w tym także przedszkola. Do tego czasu obowiązywał w polskim systemie edukacji jeden państwowy program nauczania.

Oczywiście, trudno dzisiaj orzec, czy pierwsza podstawa programowa jako dokument była bardzo dobra, funkcjonalna, kompletna. Spełniła natomiast swoją funkcję dotyczącą przekształcenia procesu uczenia dzieci. Od tego momentu tzw. kształcenie zintegrowane zostało wprowadzone nie tylko w przedszkolu, ale także w klasach I–III, z jednoczesnym wskazaniem na potrzebę spójności dydaktycznej tych dwóch etapów rozwoju dziecka. 

POLECAMY

W odniesieniu do ówczesnych standardów edukacyjnych na świecie i osiągnięć pedagogiki był to dobry krok w przyszłość. Próbowano dostosować system uczenia dzieci do przesłania twórcy kształcenia zintegrowanego, prof. Ryszarda Więckowskiego. Przesłanie swoje profesor określił w nowatorskim uprawianiu samej pedagogiki jako nauki, którą nazwał pedagogiką oczekiwań dziecka1. Rozumienie samej edukacji dziecka zorientowane miało być zatem na jego rozwój, a nie przystosowywanie rozwoju do edukacji. Zapisy podstawy były jednak tworem pierwotnym, pochodnym od wcześniejszego jedynego programu nauczania w przedszkolu. Miały formę uboższej jego wersji i nie zawierały odkrytych przez profesora paradygmatów, czyli naturalnych strategii uczenia się dzieci. Dokument w rzeczywistości stał się więc nie lada wyzwaniem dla samych nauczycieli, nadzoru pedagogicznego czy wydawnictw. Różnie był interpretowany, zarówno w zakresie treści odnoszących się do rozwoju dzieci, jak i treści regulujących organizację pracy przedszkoli. 

Przedszkole i jego wizja w 2017 roku

Od 1 września 2017 r. rozpoczęliśmy pracę w przedszkolach z nowymi programami nauczania, które zostały opracowane na bazie zapisów nowej podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z  14 lutego 2017 r2. Podstawa dla wychowania przedszkolnego (także dla wszystkich pozostałych etapów edukacji) została opracowana według definicji wynikającej z prawa oświatowego. Dokument ten znaczenie różni się od pierwowzoru. Od 1999 r. minęło wiele lat i kilkakrotnie był zmieniany. Obecnie odwołuje się do założeń pierwszego dokumentu, utrzymując kształcenie zintegrowane w przedszkolu i klasach I–III, ale jednocześnie zachowuje formę zapisów w postaci efektów kształcenia w prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall w 2009 roku.

Uspójnia zarazem wizję edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego i klas I–III, wprowadzając jednolitą całościową, a więc holistyczną, koncepcję rozwoju dziecka. Cel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wyraźnie zaznacza holistyczne podejście do rozwoju dziecka, rzucając wyzwanie nauczycielom. Oto dziecko nie ma być przystosowywane do realizowanego programu, czyli do edukacji. Proces ma być odwrotny: to edukacja ma być nastawiona na rozwój dziecka, a wszystkie podmioty systemu oświaty w Polsce powinny stać na straży ochrony prawa do naturalnego rozwoju dzieci, łącznie z organem prowadzącym przedszkole i nadzorem pedagogicznym. Przedszkole w rzeczywistości ma się stać realnym doświadczeniem przedszkolnym dziecka, przepełnionym wielokierunkową zabawą i sytuacjami edukacyjnymi, a nie miejscem pozanaukowych udziwnień organów prowadzących, które patrzą na przedszkole przez pryzmat lekcji szkolnych i godzin przeznaczonych na realizację materiału. 

Struktura podstawy programowej 

Podstawa programowa dzieli się na cztery części: cel ogólny, zadania wychowawcze, treści rozumiane jako zbiór efektów kształcenia oraz opis warunków i sposobów realizacji zadań zawartych w podstawie. 

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej cel ogólny został jeszcze rozszerzony o cele ogólne w obszarach rozwojowych jako kontynuacja wizji osiągnięć dzieci na poziomie przedszkola, opisanych w naturalnych obszarach rozwojowych. Zamysł takiego rozwiązania dotyczy rozumienia edukacji jako procesu nastawionego na rozwój, a nie przystosowanie rozwoju dziecka do edukacji, co nastąpiło w 2009 roku. 

Zadania wychowawcze przedszkola zostały wyprowadzone z celu głównego i przedstawiają istotę pracy nauczyciela oraz działalności przedszkola na rzecz rozwoju dzieci. Treści jako efekty rozwoju w poszczególnych obszarach przedstawiają wizję umiejętności, wiedzy dzieci na koniec etapu, czyli obraz dziecka wychodzącego z przedszkola do pierwszej klasy. Po trzech częściach dokumentu przedstawiono opis warunków i sposobów realizacji zadań zawartych w podstawie, wyjaśniający ogólną koncepcję organizacyjną przedszkola. 

Funkcje podstawy programowej

Podstawa programowa jest materiałem źródłowym dla autorów programów nauczania. Jest bazą, z której korzystamy przy ich tworzeniu. Sama nie opisuje jednak procesu uczenia, a jedynie wskazuje na istotne jego elementy. Proces uczenia jest zatem opisany w programie nauczania. 

Z podstawy programowej można korzystać na wiele sposobów – w zależności od tego, kim jesteśmy i jaką pełnimy funkcję w systemie edukacji. Nauczyciele powinni przeczytać podstawę programową przede wszystkim z uwagi na zawarte w niej zadania. To z zadań wynikają ważne części programów nauczania, tzw. sposoby osiągania celów kształcenia przez dzieci za pomocą stosownych metod. To na zadaniach zawartych w podstawie programowej opiera się codzienna praca nauczyciela, a nie na efektach kształcenia zawartych w części obszarów rozwoju dziecka. Zadania realizujemy, organizując proces uczenia się dzieci. Nie możemy zatem powiedzieć, że realizujemy podstawę programową, bo to nie jest regulamin obsługi procesu uczenia czy konspekt działania. Realizujemy zadania zawarte w podstawie, natomiast dzieci w przedszkolu osiągają wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie. Podstawę programową wdrażamy, implementujemy, wybierając do realizacji przystosowany do jej zapisów program nauczania. Nie powinniśmy także używać sformułowań: „realizacja podstawy programowej”, „monitorowanie podstawy programowej”. Podstawa jest dokumentem, który się wdraża, a wdrożenie polega na pracy z wybranym programem nauczania opartym na podstawie programowej. Realizować można zadania, programy, bo realizacja to działanie, proces, a nie zapis przedstawiający cel tegoż procesu. Monitorować także nie można samej podstawy, zawiera ona bowiem stałe, już uporządkowane zapisy, a monitoruje się procesy, czyli zmiany. Monitorować możemy zatem proces wdrażania podstawy programowej przez analizę programów, podręczników, programów wychowania przedszkolnego czy przygotowanie raportów o dostosowaniu warunków przedszkola, aby umożliwić sposób realizacji zadań zawartych w podstawie. Monitorować możemy proces wdrożenia koncepcji kształcenia, postępy w całościowym rozwoju dzieci, a także postępy w wybranym obszarze, np. społecznym. Podstawa programowa staje się zatem punktem odniesienia dla pracy nauczyciela oznaczającym cel, do którego zmierzamy, i zadania, których powinniśmy się podjąć, aby dziecko osiągnęło wiedzę i umiejętności w niej zawarte. Podstawa nie jest dokumentem przeznaczonym do bieżącej p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy