Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Artykuły z czasopisma | 10 listopada 2017 | NR 18
140

Warto przypomnieć, że świadczenia kompensacyjne zostały nauczycielom przyznane ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800).

Zgodnie z art. 2 ustawy, użyte w ustawie określenie nauczyciel oznacza nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

System oświaty obejmuje między innymi młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju upośledzeniami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Jednostki wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty − to jednostki, których działalność ma służyć zaspokojeniu szeroko rozumianych potrzeb edukacyjnych tych dzieci i młodzieży, których dysfunkcje (psychiczne, intelektualne czy też społeczne) uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkołach.

Świadczenie kompensacyjne może być przyznane tylko takiemu nauczycielowi, który ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie pozostawał w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela w którejś z ww. jednostek. Jeśli więc po ustaniu tego stosunku pracy, a jeszcze przed zgłoszeniem tego wniosku, nauczyciel podjął inne zatrudnienie lub działalność, nie może nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego. 

Świadczenie kompensacyjne może natomiast uzyskać nauczyciel, który po rozwiązaniu stosunku pracy na stanowisku nauczyciela, zawartego z jedną z ww. jednostek, aż do czasu zgłoszenia wniosku o to świadczenie nie wykonywał żadnego zatrudnienia lub działalności.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

  • osiągnęli określony wiek:

–    55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2015−2016),
–    55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2017−2018),
–    55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2019−2020),
–    55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2021−2022),
–    55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2023−2024),
–    56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn (w latach 2025−2026),
–    57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn (w latach 2027−2028),
–    58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn (w latach 2029−2030),
–    59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn (w latach 2031−2032).

  • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • rozwiązali stosunek pracy, przy czym jeśli mają kilku pracodaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy