Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

3 października 2018

NR 40 (Październik 2018)

Zagadnienia ponadprogramowe w przedszkolu

0 967

W polskim systemie oświaty wychowanie przedszkolne nie ma jednolitej formy organizacyjnej. Rodzice zapisują dzieci do przedszkoli publicznych, samorządowych, prywatnych, a także do tzw. innych form wychowania przedszkolnego. Mamy zatem tzw. punkty przedszkolne czy grupy przedszkolne organizowane w szkołach itp. Wiele przedszkoli jest prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia, co implikuje w rzeczywistości różnorodność w obrębie realizowanych programów wychowania przedszkolnego oraz odmienne style organizacyjne.

Obecna ustawa o systemie oświaty1 nie obliguje ministra resortu edukacji do recenzowania i dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego. Przedszkole jako miejsce realizacji tzw. wychowania przedszkolnego ma zatem pełną autonomię w wyborze programu wychowania przedszkolnego, który zamierza wdrożyć. 
Programy wychowania przedszkolnego są recenzowane i oceniane przez konsultantów i doradców metodycznych, pracowników naukowych itd. W wyniku ich oceny dyrektor przedszkola przyjmuje do realizacji program wychowania przedszkolnego. Programy wychowania przedszkolnego nie są zatem oceniane czy weryfikowane przez rzeczoznawców MEN. Ta sytuacja tworzy z jednej strony możliwość do kreowania nowoczesnych, alternatywnych programów z drugiej; czyni odpowiedzialnym za dopuszczenie do użytku programu dyrektora placówki. To wielkie wyzwanie, tym bardziej, iż dyrektor przedszkola jest zobligowany do implementacji podstawy programowej. Przyjmując do realizacji wybrany program wychowania przedszkolnego, musi być pewny, że jest on w całości zgodny z podstawą programową oraz że jego treści, które pozwalają rozszerzać i pogłębiać umiejętności, a także wiedzę dzieci, można realizować w zgodności z zadaniami, które podstawa programowa stawia przed kadrą przedszkola jako obowiązkowe. 
Na co zatem powinien zwrócić uwagę nauczyciel, ale przede wszystkim dyrektor przedszkola wybierający do realizacji w placówce program wychowania przedszkolnego? 

POLECAMY

Czy jest to program wychowania przedszkolnego, czy edukacji przedszkolnej? 

Wielu niefrasobliwych autorów, a może wydawców, używa obiegowo różnych pojęć, czasami nie zdając sobie sprawy z konsekwencji ich zastosowania. Obecna podstawa programowa wskazuje na istotę wychowania przedszkolnego, na formacyjną funkcję przedszkola, niezbędną rolę zabawy w rozwoju i całościowe wsparcie. Przedszkole to miejsce przygotowania do edukacji formalnej rozumiane jako wsparcie całościowego rozwoju, a nie edukacja formalna.
Dziecko rozwijające się w przedszkolu uczy się w swoim naturalnym tempie i żaden program nie może zaburzyć tej natury. Przedszkolak podąża za oczekiwaniem poznawczym, za potrzebą rozwojową, a nie za sporządzonym przez dorosłych grafikiem zadań do wykonania przez dziecko – i to takich samych dla wszystkich przedszkolaków jednocześnie. W przedszkolu dziecko uczy się danej czynności, aby natychmiast wykorzystać ją w zabawie i samodzielnie odkrywać jej użyteczność. Dziecko bowiem potrzebuje czasu na celebrację emocjonalną odkryć poznawczych, cieszy się z nowej umiejętności i samodzielnego jej zastosowania w niekierowanej przez nauczyciela zabawie. W ten sposób dojrzewa emocjonalnie do roli ucznia w przyszłości. Programy realizowane w przedszkolu powinny zatem być programami wychowania przedszkolnego, a nie programami edukacji przedszkolnej. 

Czy program zawiera treści umożliwiające nauczycielom realizację zadań zawartych w podstawie programowej? 

Istnieją autorzy, którzy poddają się pokusie wskazywania nauczycielom takich form pracy w przedszkolu, które nie są tzw. całościowym wsparciem w rozwoju, ale treningiem wybranych dyscyplin naukowych rozumianych jako edukacje, np. matematyczną, polonistyczną, plastyczną, techniczną. Opierają nawet rytm pracy przedszkola na sztywnej strukturze: poniedziałek – matematyka i środowisko, wtorek – plastyka i technika, środa – muzyka i ruch. Oczywiście jest to sytuacja sprzeczna z założeniami podstawy programowej, a program taki nie powinien być przyjęty do realizacji. 
Sam cel wychowania przedszkolnego zawarty w podstawie programowej wyraźnie podkreśla, iż istotą przedszkola jest całościowe wsparcie. Formuła pracy przedszkola powinna zatem opierać się na naturalnej zabawie, w tym zabawie tematycznej, którą dziecko podejmuje spontanicznie w każdej życiowej sytuacji, nawet w domu. Nauczyciel jedynie dokłada do tej zabawy swoją inicjatywę, wzbogacając ją o aspekty np. matematyczne, plastyczne itd., uzmysławia dzieciom użyteczność poznanych w ten sposób umiejętności. Dziecko potrzebuje codziennie ruchu i muzyki, codziennie w zabawie powinno klasyfikować, porównywać, przeliczać, rozmawiać i bezpośrednio doświadczać użyteczności tychże czynności w praktycznym działaniu. Gdy dzieci bawią się w ogrodzie, a ich celem jest ukrycie się, aby kolega ich poszukał, przy końcu zabawy nauczyciel pyta, kto był odszukany jako pierwszy, drugi, trzeci itd. Korzysta z tzw. aspektu porządkowego liczby. Dzieci wyrywają się do odpowiedzi. Co ich do tego popycha? Najpierw emocjonalne zaangażowanie, bo dzieci lubią się chować i bawić, wraz z nim poczucie sprawiedliwości – trzeba wskazać, że ten był pierwszy, tamten drugi, a do tego wskazania dzieci angażują swoje matematyczne doświadczenia. Nauczyciel potwierdza prawidłowość użytych pojęć, prawdę o zaistniałych faktach. 
Przedszkolaki w zabawie posługują się intuicją. Przyjmują rolę filozofa, jak słusznie zaobserwował to Janusz Korczak, bo filozofem jest człowiek, który się bardzo zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę. Aktywność intuicyjna dzieci stanowi bazę do konstruowania własnych strategii myślenia i działania, uruchamia wyobraźnię i radość tworzenia. Przedszkole jest zatem „czasoprzestrzenią” intensywnego rozwoju i posługiwania się różnorodnymi intuicjami: matematyczną, językową, muzyczną. To właśnie intuicjom i eksperymentom dziecięcego myślenia mały człowiek zawdzięcza niezwykłą zdolność do integralnego postrzegania świata oraz zapał odkrywania jego funkcjonalności. Intuicje niosą ze sobą uczuciowe, emocjonalne doświadczenia prawdy o świecie i bardzo często bywają tłumione przez narzucane formy organizacyjne w zabawie. Dziecko, które nie może lub nawet nie ma czasu na emocjonalne przeżycie aktu poznawczego, jest okaleczane w sferze emocjonalno-społecznej rozwoju, ginie jego spontaniczność i zapał do uczenia się, stopniowo zanikają także intuicje oraz chęć naturalnego wyrażania swoich odczuć. Dlatego tak ważny jest dobór stosownych programów wychowania przedszkolnego, które umożliwią dzieciom podejmowanie aktywności dostosowanej do ich rozwoju i rozumowania. 
Rozumowanie to indywidualna czynność intelektualna, którą musimy odkryć, obserwując aktywność dziecka. Nie możemy jej podporządkować pod żaden wzór, ma bowiem autonomiczny charakter. Rozumowanie dziecka nauczyciel odkrywa i do niego dostosowuje formy wsparcia całościowego rozwoju. Przedszkole nie jest miejscem, w którym organizuje się lekcje i zajęcia polonistyczne czy matematyczne. To miejsce, w którym dziecko, ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych, ilościowych, technik plastycznych, ekspresji ruchowej, muzycznej [...]2 
Zadania przedszkola w podstawie programowej wyraźnie wskazują na konieczność organizacji w przedszkolu tzw. zajęć ogólnorozwojowych, w których intuicyjna własność aktu poznawczego dziecka może znaleźć swe wielkie zastosowanie. Zajęcia zatem mają mieć charakter sytuacji edukacyjnych, w których dziecko nabywa doświadczenia we wszystkich obszarach swojego rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Pokusę organizacji lekcji z języka polskiego i matematyki trzeba przenieść na ten etap edukacji, w którym jest przewidziana, z pełnym poszanowaniem prawidłowości rozwoju dziecka i jego przyrodzonej godności osobowej3.

Czy program jest adekwatny do kwalifikacji nauczycieli? 

Program wychowania przedszkolnego zawiera metody i techniki pracy, które proponuje autor do zastosowania nauczycielom. Warto się zastanowić, czy nauczyciele mają przygotowanie metodyczne, wiedzę teoretyczną i praktyczną do stosowania danej metody, czy odpowiadają im te metody, czy są adekwatne także do grup dzieci i ich potrzeb. Programy wychowania przedszkolnego przede wszystkim powinny być wybrane przez nauczycieli, bo to oni najlepiej znają swoje dzieci i swoje umiejętności. Przedszkole nie powinno pracować programem narzuconym przez dyrektora, ale wybranym przez nauczycieli, omówionym wraz z dyrektorem i przyjętym do realizacji z uwagi na jego istotne walory. I znów należy wspomnieć tu o różnego rodzaju pokusach. 
Ambitny dyrektor z uwagi na uczestnictwo w szkoleniu, zauroczony programem i metodami, którymi pracuje inne przedszkole, pragnie, aby wszyscy nauczyciele natychmiast przeszkolili się i wdrożyli w danym przedszkolu to zauroczenie. Zadajmy sobie pytania: Czy w planie rozwoju zawodowego nauczycieli była przewidziana taka rewolucja? Czy rzeczywiście metoda jest taka dobra? Może lepiej stopniowo zainteresować jednego nauczyciela metodą, programem i zrobić innowację, eksperyment, a jeżeli efekty tych przedsięwzięć będą dobre, spokojnie przygotować się do ewentualnych zmian? Przedszkole to nie miejsce na komercyjne trendy i upodobania, bo inne przedszkola mają certyfikaty itd. To miejsce rzetelnej pracy, pochylenia się nad realnymi potrzebami dzieci, miejsce współpracy z rodzicami, nadawania znaczenia relacjom, które tworzy codzienność, aby doświadczenia dzieci budowały ich zdrowie psychiczne, a nauczycielom dawały poczucie pełnej realizacji zawodowej. 

Jakie treści wykraczające poza podstawę programową zawiera przyjęty program wychowania przedszkolnego? 

Program wychowania przedszkolnego może wykraczać poza podstawę programową, tzn. obejmować treści związane z rozwojem dzieci, które spowodują, iż wybrana grupa przedszkolaków osiągnie umiejętności na wyższym i rozszerzonym poziomie niż efekty kształcenia opisane w ww. dokumencie. 
Co to oznacza w praktyce? Nauczyciel obserwujący rozwój dzieci zauważa, iż chęć liczenia u kilku przedszkolaków jest tak duża, iż same zaczynają bawić się, wykorzystując dużo szerszy zakres liczbowy. Nauczyciel powinien wspierać tę chęć i tworzyć indywidualne okazje do takiego działania. Nawet w zajęciach kierowanych powinna znaleźć się sytuacja edukacyjna stwarzająca możliwość pracy na różnych poziomach. Pamiętajmy jednak, że zaproponowane treści muszą być zgodne z rzeczywistym zainteresowaniem dziecka i bieżącym doświadczeniem, muszą odnosić się do pojęć i zjawisk możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju oraz wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze4, do czego obligują nauczycieli zadania podstawy programowej. Programy wychowania przedszkolnego nie mogą być rozszerzone o treści, które pozostają w sprzeczności z zadaniami przedszkola zawartym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy