Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

17 listopada 2017

NR 25 (Marzec 2017)

Moja rodzina jest najważniejsza

0 1927

W bieżącym numerze prezentujemy kształcenie umiejętności opisanej w czternastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, określonej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, jako: Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują.

W chwili narodzin dziecko staje się członkiem rodziny. Rodzina stanowi pierwszą i podstawową zarazem grupę społeczną w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek. W rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty społeczne, nabywa wiedzę o świecie, dowiaduje się o tym, co jest mu niezbędne do funkcjonowania, co je ciekawi. To w domu rodzinnym rozwija podstawowe umiejętności w różnych sferach aktywności. Rodzina stanowi pierwsze źródło wiedzy dziecka o relacjach międzyludzkich, postawach i zachowaniach przejawianych wobec innych osób. I to, co wydaje się najważniejsze – w rodzinie dziecko nawiązuje najwcześniejsze i najtrwalsze więzy uczuciowe z mamą, tatą oraz pozostałymi krewnymi! To od tych więzów zależy rozwój dziecka w różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak będzie funkcjonowało w rodzinie i jaki będzie miało stosunek do jej członków. W końcu od pozytywnej siły więzów rodzinnych, które niewątpliwie mają znaczący wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości dziecka, będzie zależało jego funkcjonowanie w różnych grupach i jego stosunek do członków społeczeństwa.

POLECAMY

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka

Wiele dzieci 3-letnich zna imiona, rzadziej nazwiska swoich najbliższych, rodziców. Bywa jednak i tak, że znają tę formę, która jest zwyczajowo przyjęta w ich domu, a nie zawsze jest to oficjalne imię mamy czy taty. Nie zawsze przyjmują do wiadomości, że znana im forma, w jakiej np. tata zwraca się czule do mamy nie jest jej imieniem. Najprostszym wytłumaczeniem takiej sytuacji jest odniesienie sytuacji do dziecka, zwrócenie jego uwagi, że ono samo, poza tym, że ma swoje imię, bywa nazywane przez rodziców „Słoneczkiem”, „Skarbem”… Ale imię ma takie, jakie zostało mu nadane zaraz po urodzeniu. Wymienianie imion i nazwisk osób bliskich dzieciom można monitorować w różny sposób i przy różnych okazjach o charakterze zabawowym. Nasza propozycja dotyczy rozpoznawania tej wiedzy przy okazji przygotowywania zaproszeń na rodzinne spotkanie w przedszkolu.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci trzyletnich

Temat zajęć: Zaproszenie na rodzinne spotkanie karnawałowe

Cele ogólne: Kształtowanie świadomości funkcjonowania w rodzinie

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 • nazywa członków swojej rodziny – zna ich imiona, nazwiska,
 • potrafi określić stopień pokrewieństwa w swojej rodzinie,
 • włącza się w przygotowywanie niespodzianek dla członków swojej rodziny,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową podczas czynności naklejania,
 • prawidłowo posługuje się pędzelkiem i właściwie rozprowadza nim klej.

Metody:

 • czynne: udział w zabawie ruchowej przy muzyce, wykonywanie czynności naklejania zaproszenia, wizytówki, wykrawanie kruchych ciasteczek, układanie ich w formie do pieczenia,
 • oglądowe: oglądanie nagrania z przedszkolnego balu karnawałowego z udziałem najmłodszych przedszkolaków, 
 • słowne: uczestniczenie w rozmowie zespołowej, podawanie imion (nazwisk) najbliższych członków rodziny (rodziców).

Forma pracy: grupowa

Wiek uczestników: 3 lata

Pomoce: nagranie z przedszkolnego balu karnawałowego, laptop, projektor, koperta z kartonikiem i tekstem zaproszenia na grupowy bal karnawałowy, etykieta z imionami i nazwiskami rodziców – dla każdego dziecka, kartoniki – wizytówki w kształcie balonika wraz z etykietami imion rodziców każdego dziecka w kopercie z jego imieniem i nazwiskiem, pędzelki, klej, nagrania piosenek o tematyce karnawałowej, odtwarzacz muzyki,  kruche ciasto, blachy do pieczenia ciastek, papier do pieczenia.

Sytuacja wyjściowa: większość najmłodszych dzieci zwykle zna imiona swoich rodziców, niekiedy i nazwiska, jeśli są inne niż jego nazwisko. Mając jednak na uwadze, że nie wszystkie dzieci posiadają taką wiedzę, przygotowując się do rozmowy z dziećmi na temat imion i nazwisk najbliższych członków rodziny – rodziców – nauczycielka powinna takie informacje pozyskać, sięgając do danych rodziców swoich podopiecznych. W sytuacji, gdy dziecko nie będzie potrafiło powiedzieć, jak nazywa się jego mama czy tata, powinna umieć je wspomóc. Ważną kwestią jest także to, by nie przeoczyć sytuacji, gdy dziecko jest wychowywane tylko przez jednego z rodziców. Taka sytuacja powinna zostać potraktowana w sposób naturalny, bez wzbudzania zainteresowania. 

Przebieg zajęć:

 • Odwołanie się do przeżyć dzieci związanych z udziałem w przedszkolnym balu karnawałowym; ustalenie, co sprawiło im przyjemność i radość.
 • Przedstawienie dzieciom propozycji niespodzianki dla ich rodziców „Zaproszenie na bal dla dzieci i ich rodziców”.
 • Ustalenie koniecznych przygotowań w związku z zaproszeniem. Wystosowanie imiennego zaproszenia dla wszystkich rodziców, przygotowanie wizytówek z imionami rodziców w formie baloników do przypięcia na ubranie, upieczenie ciasteczek…
 • Prezentacja imion i nazwisk rodziców przez każde dziecko – nauczycielka ma przygotowany uprzednio arkusz zawieszony na tablicy, na którym zapisuje imiona rodziców podane przez każde dziecko – przy jego imieniu (nazwisku).
 • Naklejanie na kartonik w kształcie balonika tekstu zaproszenia. Zapakowanie zaproszenia do koperty. Naklejenie na kopertę imion i nazwisk rodziców (każde dziecko otrzymuje kopertę, w której jest kartonik zaproszenia, tekst zaproszenia i etykieta z imionami, względnie też nazwiskami, jego rodziców).
 • Naklejenie przez każde dziecko na kartonik – wizytówkę w kształcie balonika imion rodziców. Włożenie wizytówek do koperty podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Zabawy taneczne przy piosenkach o karnawale, np.: Bal w przedszkolu, Niebieski balonik itp.
 • Zaproszenie do wykrawania kruchych ciasteczek, które będą stanowiły poczęstunek dla rodziców podczas grupowego balu karnawałowego, układanie ich w formie do pieczenia.

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka

Przebywanie większości dzieci w przedszkolu ma związek z potrzebą aktywności zawodowej ich rodziców. Stąd większość dzieci jest świadoma, że rodzice wykonują jakąś pracę, z powodu której dziecko uczęszcza do przedszkola. Nie zawsze dzieci w wieku 4 lat potrafią określić zawód wykonywany przez rodzica, ale wiedzą, czym się rodzice w pracy zajmują. Stąd określają: „mama robi zastrzyki”, „tata pracuje przy komputerze” itp. Na takim podłożu „dziecięcej wiedzy” powoli wprowadzamy czterolatków w świat różnych zawodów. Inicjację poznawczą w tym zakresie najlepiej rozpocząć od rozpoznawania tych zawodów, które są wykonywane przez rodziców naszych wychowanków. Najlepiej by było, gdyby istniała możliwość odwiedzenia ich w miejscu wykonywania pracy, aby łatwiej poznać specyfikę wykonywania danej profesji. Podczas zajęć organizowanych w przedszkolu poznawanie i rozpoznawanie zawodów rozpoczynamy od zadań wykonywanych przez rodziców naszych wychowanków i tych, z których przedstawicielami dzieci miały kontakt w różnych sytuacjach życiowych, np. zawód lekarza, policjanta. A może rozpocząć cykl od poznania zawodu wykonywanego przez ich panią? To także dobry kierunek.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci czteroletnich 

Temat zajęć: Każdy zajmuje się czymś ważnym

Cele ogólne: Kształtowanie świadomości aktywności zawodowej rodziców

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 • potrafi odnosić się właściwie do pracy wykonywanej przez członków rodziny,
 • zna zawody swoich rodziców i wie, gdzie pracują,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,
 • prawidłowo posługuje się pędzelkiem i właściwie rozprowadza nim klej,

Metody:

 • czynne: zwiedzanie gabinetu stomatologicznego, udział w zabawie ruchowej, wycinanie fotografii z czasopism, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej o charakterze graficznym,
 • oglądowe: oglądanie fotografii w czasopismach,
 • słowne: uczestniczenie w rozmowie ze stomatologiem, w rozmowie zespołowej na temat wrażeń z wycieczki, zawodów wykonywanych przez rodziców, określanie nazw profesji na podstawie obserwowanej pantomimy, udział w nagrywaniu wypowiedzi na temat wyobrażeń o zawodzie wykonywanym w przyszłości.

Forma pracy: grupowa

Wiek uczestników: 4 lata
Pomoce: czasopisma, nożyczki, arkusze papieru, klej, karta pracy – zawody i jej desygnaty, kredki, kamera z nagrywarką lub inny sprzęt umożliwiający nagranie wypowiedzi dzieci.

Przebieg zajęć:

I część

 • Zapowiedź wycieczki do gabinetu stomatologicznego, prowadzonego przez mamę jednego z przedszkolaków.
 • Zwiedzanie gabinetu, uczestniczenie w przeglądzie uzębienia, pogadance na temat dbałości o zdrowie zębów.
 • Po powrocie do przedszkola dzielenie się wrażeniami z wizyty w gabinecie.

II część

 • Oglądanie różnorodnych czasopism pod kątem wykonywanego zawodu przez rodziców 4-latków – nauczycielka udostępnia zbiór czasopism, pism, w których można odszukać różne rodzaje profesji wykonywanych przez rodziców dzieci w grupie (wskazane jest podpisanie pism nazwami zawodów i przekazanie tym dzieciom, których rodzice wykonują dany zawód, aby usprawnić wyszukiwanie): nauczyciele, pielęgniarki, ekspedientki, pracownicy budowlani itd.
 • Wycinanie przez dzieci sylwetek przedstawicieli zawodów, które odpowiadają zawodom wykonywanym przez ich rodziców. Naklejanie na arkusz papieru.
 • Uczestniczenie w rozmowie na temat: „Czym zajmuje się moja mama, tata?” – określanie przez dzieci nazw zawodów i czynności wykonywanych przez ich rodziców.
 • Pantomima „Jaki to zawód?” – odgadywanie przez dzieci nazw zawodów poprzez zidentyfikowanie czynności charakterystycznych dla danej profesji, prezentowanych przez nauczyciela, np. „mieszanie w garnku” – kucharz, „badanie klatki piersiowej” – lekarz, „manewrowanie kierownicą” – kierowca itd.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza: „Tak, jak ja” – odtwarzanie ruchów prezentowanych przez nauczyciela.
 • Przyporządkowywanie desygnatów do określonego zawodu – łączenie linią określonego przedmiotu z zawodem, np. stetoskop – lekarz, garnek – kucharz, tablica – nauczyciel, lizak do kierowania ruchem – policjant itd. 
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Kim chciałbym być, gdy dorosnę?”. Nagrywanie wypowiedzi dzieci w celu zademonstrowania ich podczas spotkania z rodzicami. Prezentowanie swoich wyobrażeń w określonej formule: przedszkolak podaje swoje imię i nazwisko, następnie określa, kim chciałby być w przyszłości.
 • Odsłuchanie nagrania – chętne dzieci.

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka

W 5. r. ż. dziecka proces kształtowania się jego tożsamości podlega dalszym zmianom, ale na jej rozwój dominujący wpływ ma nadal środowisko rodzinne. Pięciolatek zaczyna przejawiać różnego rodzaju inicjatywy, a jego zachowania stają się celowe. Zaczyna też być zdolny do samoobserwacji, w związku z czym będzie odczuwał poczucie winy lub niepokój w sytuacji porażki. Szczególną funkcję pełnią w tej fazie gry i zabawy, które służą wypróbowaniu przyszłych ról społecznych. Dorośli stają się potrzebni nie tyle do zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka, co raczej jako wzorce zachowań i sposobów postępowania. Zatem nadal dom rodzinny i bliscy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się zrębów tożsamości przedszkolaka. Nauczyciel powinien stworzyć takie warunki rozwoju dzieci, by nie zakłócić ich wiary w postawy rodzicielskie, w razie konieczności – przy niewydolności wychowawczej rodzin, subtelnie niwelować te dysfunkcje.

Rozwijanie umiejętności w praktyce
Scenariusz dla dzieci pięcioletnich

Temat zajęć: Poznajemy zawody naszych rodziców

Cele ogólne: Kształtowanie świadomości aktywności zawodowej rodziców

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 • interesuje się pracą zawodową swoich rodziców, wie, gdzie pracują, czym się zajmują,
 • potrafi nazwać różne zawody i charakterystyczne dla nich czynności,
 • potrafi zilustrować ruchem czynności wykonywane przez rodziców w pracy,
 • rozumie znaczenie powiedzenia „Bez pracy nie ma kołaczy”,
 • kształtuje uczucie szacunku do pracy.

Metody:

 • czynne: zagadki pantomimiczne; zabawa ruchowo-naśladowcza „Pomagamy mamie”; kolorowanie ilustracji wybranego zawodu,
 • słowne: inscenizacja utworu Barbary Lewandowskiej Nasze mamy w formie teatrzyku sylwet; rozmowa kierowana na temat teatrzyku i zawodów wykonywanych przez rodziców; rozwiązywanie i układanie zagadek słownych o wybranych zawodach,
 • oglądowe: składanie obrazków z części; oglądanie teatrzyku sylwet; oglądanie ilustracji przedstawiających różne profesje.

Forma pracy: 

 • zbiorowa 
 • indywidualna 
 • zespołowa

Wiek uczestników: 5 lat

Pomoce: fragmenty utworu B. Lewandowskiej Nasze mamy; papierowe sylwetki dzieci na patyczkach; ilustracje różnych zawodów wykonywanych przez rodziców wychowanków; obrazki przedstawiające różne zawody pocięte na 7–8 elementów; kserokopie kart pracy do kolorowania, kredki; wiersz  Doroty Strzemińskiej-Więckowiak Nagroda za pracę ze zbioru 
Przysłowia polskie. Rymowanki dla dzieci (s. 30).

Przebieg zajęć:

 • Przedstawienie w formie teatrzyku sylwet (z pomocą nauczycielki jako osoby prowadzącej rozmowę z pacynkami) treści utworu B. Lewandowskiej Nasze mamy:

    
    Nauczycielka:      Może dziś porozmawiamy, gdzie pracują nasze mamy? Chcecie?
    I dziecko:             Owszem! Chętnie!
                                Ja zaczynam!
                                Mama co dzień wraca z kina.
    Nauczycielka:      Co dzień?
    I dziecko:             Właśnie.
    Nauczycielka:      Nie mów bajek.
    I dziecko:            Tak. Bilety tam sprzedaje.
    Nauczycielka:      Lubię kino.
    Inne dzieci:          My tak samo.
    Więc wołamy:      Brawo, mamo!
    II dziecko:            Moja mama nawet w mróz
                                ma bukiety bzów i róż!
                                Pomidory ma w doniczce…
    Nauczycielka:      Brawo mamie ogrodniczce.
    III dziecko:           Moja mama lubi dzieci!
                                Ma ich tyle, co ryb w sieci,
                                Tyle, ile maków w polu…
    Nauczycielka:      Tyle dzieci? Gdzie?
    III dziecko:           W przedszkolu!
    IV dziecko:          Moja mama – to jest zuch!
                               Gdy lwa w ZOO boli brzuch,
                               Gdy ma katar słoń lub lama,
                                Zawsze jest tam moja mama.
                                I kuracja się zaczyna!
    Nauczycielka:      Brawo! Mama – weterynarz!
    V dziecko:            Moja mama jest krawcową,
                                 starą suknię zmieni w nową.
    VI dziecko:           Moja mama jest drukarzem.
    VII dziecko:          Ja mam mamę w mlecznym barze.
    VIII dziecko:         Ja na poczcie mamę mam!
    Nauczycielka:      Dużo braw dla wszystkich mam!
                                To nietrudno klaskać w dłonie,
                                mówić: brawo, bis! I koniec!
                                Łatwo chwalić się, że mamy
                                dobre mamy, dzielne mamy!
                                Zamiast gadać, każdy w domu
                                od dziś mamie musi pomóc!

 • Rozmowa kierowana na temat treści inscenizacji: Kim z zawodu były mamusie dzieci z teatrzyku? Jakie były te mamy? Co robiły w swojej pracy? Czego dowiedzieliśmy się o mamie ogrodniczce, o mamie weterynarzu, o mamie krawcowej?
 • Nauczycielka odsłania na tablicy ilustracje przedstawiające różne zawody, dzieci rozpoznają obrazki i nazywają przedstawione na nich zawody – dobrze, jeśli wśród ilustracji znajdą się te zawody, które wykonywane są przez rodziców przedszkolaków. W nazwie zawodu można wyodrębnić sylaby lub pierwszą głoskę. Następnie nauczycielka opowiada zagadkę do wybranej przez siebie ilustracji. Kolejne zagadki opowiadają dzieci.
 • „Kim z zawodu jest moja mama?” – rundka w kole w zabawie typu „Dokończ zdanie”: „Moja mama pracuje jako…”
 • „Jak pracuje mój tata” – zagadki pantomimiczne. Nauczycielka inicjuje zabawę: Nie tylko mamy wspaniałe mamy. Wasi tatusiowie też dzielnie pracują. Czy o nich...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy