Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

17 listopada 2017

NR 24 (Luty 2017)

Bardzo ważna sprawa, aby umieć czytać i pisać!

0 847

W bieżącym numerze prezentujemy kształcenie umiejętności opisanej w czternastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, określonej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, jako: Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania). Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.
 

Stymulowanie motywacji dziecka do samodzielnego czytania i pisania to długotrwały i powolny proces, który rozpoczyna się z chwilą zetknięcia się dziecka ze słowem pisanym. Kształtowanie tej motywacji powinno być punktem wyjścia w nauce czytania i pisania przedszkolaków i przybierać różne formy w zależności od potrzeb i oczekiwań maluchów. Niezbędnym elementem tego procesu jest uświadomienie sobie przez dzieci wartości tych umiejętności. Przedszkolak, który zrozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania oraz tego, co można dzięki nim osiągnąć, będzie pozytywnie zmotywowany do uczenia się tych skomplikowanych umiejętności. Rola nauczyciela polega na kształtowaniu ogólnego i pozytywnego nastawienia dziecka wobec własnej aktywności, wobec siebie samego i poznawanej rzeczywistości. W im większym stopniu będzie to nastawienie na samodzielne poznawanie, odkrywanie, badanie, poszukiwanie, rozwiązywanie trudności, tym lepsze będą warunki do odkrycia wartości czytania i pisania jako narzędzi poznawania świata i stawania się niezależnymi w tej przygodzie odkrywania wiedzy.

POLECAMY

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka

Czy trzylatek rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania? Trudno zaprzeczyć, gdy obserwujemy, jak „czyta” książki. Robi to po swojemu, opowiadając treść, którą wcześniej usłyszało, albo po prostu mówiąc o tym, co widzi na ilustracjach. Już samo zainteresowanie książką można wykorzystać do umiejętnego kierowania długotrwałym procesem nabywania złożonych umiejętności, jakimi są czytanie i pisanie. Uświadamianie wartości tych umiejętności, przy różnych okazjach odczytywania, zapisywania informacji, to wstęp, aby rozbudzać zainteresowanie zarówno słowem drukowanym, jak i pisanym. Okazji w przedszkolu jest niemało i powinny one mieć charakter naturalny, spontaniczny. Pokazujemy dzieciom napisy oznakowujące pomieszczenia przedszkolne, imiona dzieci, którymi oznaczone są ich indywidualne szafki w szatni, wieszaki na ręczniki, czytamy jadłospis, ogłoszenia dotyczące imprez i uroczystości... Na spacerach czytamy szyldy, reklamy… Jednocześnie zachęcamy rodziców, aby robili dokładnie to samo przy różnych okazjach.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci trzyletnich

Temat zajęć: Zima w książkach

Cele zajęć: 
Dziecko:

 • rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania, 
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • aktywnie uczestniczy w rozmowach zespołowych,
 • nabywa umiejętność globalnego czytania swojego imienia.

Metody:

 • czynne: udział w zabawie ruchowej ze śpiewem, kolorowanie,
 • oglądowe: oglądanie wystawy książek, 
 • słowne: słuchanie treści utworu literackiego, uczestniczenie w rozmowie na temat określony.

Środki i pomoce dydaktyczne: ekspozycja książek o zimie, wyrazy – imiona do globalnego czytania, kontury wyrazów – imion dzieci, kredki, nagranie piosenki Zima, zima.

Sytuacja wyjściowa: Często zdarza się w najstarszych grupach przedszkolnych, że uczęszczają do nich dzieci, które umieją czytać. Zwłaszcza w tym roku szkolnym, w związku z pozostaniem dzieci sześcioletnich w przedszkolach, pomimo osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej, jest to zjawisko wcale nierzadkie (na podstawie opinii nauczycieli przedszkoli pracujących w najstarszych grupach). Może warto wykorzystać umiejętności sześciolatków do zorganizowania wspólnych działań, których uczestnikami będą ich najmłodsi koledzy? Chodzi o zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowania książką, umiejętności czytania. Spróbujmy!

Forma pracy: grupowa.

Przebieg zajęć:

 • Zaproszenie maluchów na wystawę książek  o zimie zorganizowanej przez najstarszych przedszkolaków.
 • Oglądanie ekspozycji książek u starszaków. 
 • Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka Zima, przeczytanego przez starszego kolegę.
 • Zabawa w parach ze starszakami przy piosence Zima, zima – dzieci w parach (maluch ze starszakiem) tworzą zaprzęgi i poruszają się po całej sali w rytm odtwarzanej muzyki. 
 • Po powrocie do sali dzielenie się wrażeniami z wizyty u starszych kolegów; uwypuklenie przez nauczycielkę sytuacji przeczytania utworu przez starszaka, tego, że umie czytać i nie musi nikogo prosić o przeczytanie czegokolwiek, bo potrafi sam to zrobić.
 • Zaproponowanie dzieciom nauki czytania. Nauczycielka pokazuje każdemu maluchowi obraz jego imienia, który zostanie umocowany na krzesełku i indywidualnej szufladzie w sali. 
 • Kolorowanie konturu wyrazu stanowiącego imię dziecka.


Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka 

A czy czterolatki rozumieją znaczenie umiejętności czytania i pisania? Spora ich część pyta, co jest napisane, prosi o odczytanie danego słowa czy zdania. Jeśli będziemy podkreślać, jak ważna jest to umiejętność, jak wiele ułatwia w życiu, to z pewnością zainteresowanie jej nabywaniem będzie wzrastać pomimo tak młodego wieku. Z praktyki wiemy, jak wiele dzieci kończących edukacją przedszkolną nie tylko ma rozwinięte umiejętności do czytania i pisania, ale po prostu czyta, kreśli litery, podpisuje wyrazami np. swoje rysunki. Oczywiście, niezmiernie wiele zależy od środowiska, w jakim dziecko się wychowuje, od jego zaangażowania w stymulowanie rozwoju malucha. Jeśli do tego dojdzie oddziaływanie przedszkola, to i tę umiejętność, opisaną w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, będzie można rozwinąć.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci czteroletnich

Temat zajęć: Kto przeczyta list?

Cele zajęć: 
Dziecko:

 • rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania, 
 • potrafi znaleźć rozwiązanie dla zaistniałego problemu,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • aktywnie uczestniczy w rozmowach zespołowych,
 • poznaje elementy życia dzieci żyjących w innych strefach klimatycznych,
 • rozumie zasadę nie czytania cudzych listów.

Metody:

 • czynne: udział w zabawie ruchowej ze śpiewem i w zabawie plastycznej,
 • oglądowe: oglądanie prezentacji multimedialnej, 
 • słowne: słuchanie treści listu otrzymanego i odpowiedzi na jego treść, uczestniczenie w rozmowie na temat określony, określanie rozwiązania zaistniałego problemu.

Środki i pomoce dydaktyczne: koperta z listem zaadresowana do dzieci z grupy I, prezentacja multimedialna o życiu Eskimosów, laptop, arkusze niebieskiego papieru, biała farba (inne kolory także), pędzle, pojemniki na wodę, szmatki, fartuszki, koperta, nagranie piosenki Eskimosek.

Formy pracy: grupowa.

Przebieg zajęć:

 • Nauczycielka eksponuje list, którego adresatem są dzieci z grupy I, a nadawcą – mały Eskimosek Nanuk.
 • Obejrzenie prezentacji multimedialnej na laptopie – krótkiego filmu o życiu Eskimosów.
 • Przekazanie listu dzieciom. Nauczycielka informuje, że: skoro list jest do dzieci, to przekazuje go im, bo nie czyta się cudzych listów.
 • Rozmowa na temat sytuacji, jaka zaistniała; poszukiwanie rozwiązania: Co zrobić z otrzymanym listem?
 • Odczytanie treści listu przez nauczycielkę: dzieci zapewne znajdą takie rozwiązanie i przekażą list nauczycielce, która potrafi odczytać jego treść. 
 • Ustalenie, o co prosi nadawca listu (mały Eskimosek Nanuk) – udzielenie odpowiedzi na podany temat (np. czy spadł śnieg, czy dzieci jeżdżą na sankach, jakie inne zimowe zabawy urządzają itp.) i kto zredaguje odpowiedź na jego list: Pani napisze list do Eskimoska (taka jest oczekiwana odpowiedź od dzieci).
 • Zabawa ruchowa przy piosence Eskimosek.
 • Malowanie białą farbą na niebieskim arkuszu Zimowej ilustracji (np. bałwana, gwiazdek śniegowych…).
 • Odczytanie listu napisanego przez nauczycielkę do Eskimoska. Rozmowa na temat jego treści – akceptacja dzieci. 
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego warto umieć czytać i pisać?
 • Oglądanie ekspozycji książek w kąciku książki na temat życia w zimnej strefie klimatycznej. Wybór jednej książeczki do przeczytania prze nauczycielkę.

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności pięciolatka

Wiek przedszkolny, a szczególnie piąty rok życia jest określany w psychologii jako okres pytań. Pozytywne nastawienie do książki, zainteresowanie słowem drukowanym, ukształtowane w młodszych grupach przedszkolnych, będzie procentować pozytywną motywacją do poznawania tajników czytania i pisania, która u pięciolatka będzie się objawiać próbami samodzielnych poszukiwań źródeł wiedzy, zadawaniem pytań otoczeniu oraz staraniami zgłębiania tajemnic języka pisanego. Proces ten wspomoże udział w ciekawych lekcjach bibliotecznych, codzienne sesje czytelnicze (np. „Czytanie na dywanie”), kąciki czytelnicze, popularne akcje typu „Cała Polska czyta dzieciom”. Codzienny kontakt ze słowem pisanym oraz walory estetyczne i poznawcze książek przybliżą pięciolatkowi wartości, których nośnikiem jest słowo pisane, a tym samym
przyczynią się do zrozumienia znaczenia tych ważnych w edukacji umiejętności.

Rozwijanie umiejętności w praktyce
Scenariusz dla dzieci pięcioletnich

Temat zajęć: Po co są książki?

Cele zajęć:
Dziecko:

 • interesuje się czytaniem, zna jego wartość,
 • z uwagą słucha utworów literackich czytanych przez nauczycielkę, potrafi się do nich ustosunkować w wypowiedziach ustnych,
 • wyszukuje w tekście wskazane wyrazy,
 • czyta globalnie wyrazy i tekst lub jego fragmenty,
 • dostrzega różnice i podobieństwa w zapisie formalnym różnych tekstów: wiersz – opowiadanie,
 • potrafi ułożyć wyrazy według wzoru,
 • potrafi dokonać syntezy słuchowej (sylabowej, fonemowej lub logotomowej),
 • wzbogaca wiadomości na temat warunków życia pingwinów,
 • poznaje małą i wielką literę „p”,
 • rozwija motorykę dużą i małą, orientację przestrzenną i pamięć ruchową.

Metody:

 • czynne: układanie rozsypanek literowych, zabawa ruchowa „pingwiny”,
 • słowne: rozmowa kierowana na temat książek, ich znaczenia jako źródła wiedzy; rozmowa na temat wysłuchanych utworów literackich; słuchanie zagadki, wiersza i rozdziału opowiadania Pan Popper;
 • oglądowe: oglądanie ilustracji w książkach oraz ich obwolut; oglądanie historyjki z serii słoneczna biblioteka; rozwiązywanie rebusów obrazkowo-literowych oraz obrazkowo-wyrazowych,
 • naturalna nauka języka,
 • metoda B. Rocławskiego.

Formy pracy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki i pomoce dydaktyczne: treść wiersza Anny Kamieńskiej Książka (za: H. Kruk, Z ludźmi i przyrodą, s. 34); rebusy do tytułów popularnych bajek i utworów literatury dla dzieci; książka Pan Popper i jego pingwiny Richard i Florence Atwater obłożona szarym papierem; rolki po papierze toaletowym, arkusze czarnego i białego papieru, klej, nożyczki, ruchome oczy, kawałki drucików kreatywnych w kolorze żółtym lub pomarańczowym; rozsypanki literowe „pingwiny”, „Antarktyka”; regał na książki; kolekcja książek popularno-naukowych na temat Antarktyki, pingwinów; etykiety do globalnego czytania „pingwiny”, „orki”, „ryby”; seria ośmiu obrazków do książeczki z serii Słoneczna Biblioteka: Pingwiny Jillian Cutting; nagranie piosenki O jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się.

Przebieg zajęć:

 • Wspólne rozwiązanie zagadki przeczytanej przez nauczycielkę:

Na swych kartkach liter wiele zmieści, 
a w nich skrywa wiedzę, 
piękne wiersze, bajki i opowieści.

 • Wysłuchanie wiersza A. Kamieńskiej Książka czytanego przez nauczycielkę.
 • Rozmowa kierowana na temat wiersza: Kiedy książki są smutne, nieme? Co zrobić, żeby do nas przemówiły? O czym mogą opowiadać książki? Czego można się z nich jeszcze dowiedzieć, nauczyć? Co trzeba umieć, żeby się dowiedzieć, o czym jest książka?
 • „Dlaczego lubię czytanie książek?” – rundka w kole. Dzieci próbują własnymi słowami odpowiedzieć na pytanie nauczycielki, podając sobie z rąk do rąk książkę obłożoną szarym papierem.
 • „Znamy wiele książeczek!” – wspólne rozwiązanie rebusów obrazkowo-literowych, sylabowych, logotomowych lub obrazkowo-wyrazowych, w których są ukryte tytuły znanych dzieciom utworów literatury dziecięcej, np. Czerwony Kapturek, O rybaku i złotej rybce, Na jagody, Słoń Trąbalski – wyrazy podkreślone w tytułach należy zastąpić obrazkiem.
 • „Moja ulubiona książka” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich czytelniczych upodobań.
 • Nauczycielka zastanawia się głośno, czy książka, którą dzieci przed chwilą sobie podawały z rąk do rąk, mogłaby im się spodobać. Zdejmuje z książki obwolutę z szarego papieru i pozwala dzieciom obejrzeć stronę tytułową i snuć domysły, o czym może być ta książka.
 • „Czytanie na dywanie” – nauczycielka proponuje dzieciom sesję czytelniczą z nowo poznaną książką Pan Propper i jego pingwiny i czyta pierwszy rozdział opowieści. Następnie zachęca dzieci do wypowiedzi na temat książki: Kim był pan Propper?, Czym się zajmował?, O czym marzył?, Co lubił robić?, Gdzie chciał pojechać?, Jak poznawał Arktykę i Antarktykę?
 • „Kącik książki” – nauczycielka zachęca dzieci do poszerzania wiedzy na temat wypraw podbiegunowych i w tym celu zmienia ekspozycję w kąciku książki na pozycję o tematyce polarnej. Wśród wydawnictw popularnonaukowych może znaleźć się książeczka Pingwiny z serii Słoneczna Biblioteka, na którą nauczycielka kieruje zainteresowanie dzieci, zachęcając do jej poznania.
 • „Pingwiny” – swobodne oglądanie cyklu ilustracji wywieszonych na tablicy i wypowiedzi na ich temat. Czytanie przez nauczycielkę kolejnych podpisów pod ilustracjami i wskazywanie ich – dzieci uważnie śledzą kierunek czytania i kolejne wyrazy wskazywane przez prowadzącego. Wyszukiwanie przez pięciolatki elementów tekstu wyeksponowanych przez prowadzącą w formie etykiet: pingwiny, orka, ryby, lód. Liczenie w tekście wyrazów „pingwin”. Prezentacja przez nauczycielkę litery „p” drukowanej i pisanej. Dzieci siadają jedno za drugim i rysują na plecach kolegi siedzącego z przodu literę „P” prezentowaną przez nauczycielkę. W trakcie ponownego czytania historyjki „Pingwiny”, dzieci wyszukują wzrokowo i słuchowo litery „p” w tekście pod obrazkami. Układanie w małych zespołach z rozsypanek literowych wyrazów: pingwiny, orki, ryby.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza przy piosence Pingwinek. Dzieci ustawione jedno za drugim poruszają się jak pingwiny, wysuwają do przodu nogę lewą, potem prawą, robią podskok do przodu, do tyłu i klaszczą w ręce, po czym następuje zmiana prowadzącego korowód pingwinów.
 • „Pingwinek” – zabawa plastyczno-kons...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy