Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

8 czerwca 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

ABC nauczyciela stażysty

0 374

Przedstawiamy procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, bez znajomości której nie jest możliwe prawidłowe wykonywanie zadań w okresie stażu, doskonalenie warsztatu pracy oraz jakościowy rozwój zawodowy nauczyciela stażysty.

Warunki rozpoczęcia stażu

Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty1. Rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, o ile jest zatrudniony w co najmniej połowie obowiązującego go wymiaru zajęć (np. nauczyciel przedszkola pracujący z grupami dzieci 6-letnich w wymiarze 11/22) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zatrudnienie nauczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i trwać do 31 sierpnia roku następnego. Jeżeli stosunek pracy z nauczycielem został nawiązany po tym terminie – nauczyciel nie może rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego.

Obowiązki nauczyciela stażysty

  • Współpraca z opiekunem stażu. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym przez dyrektora placówki, w tym omawianie problemów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego.
  • Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego opracowuje plan rozwoju zawodowego 
  • w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2. Nauczyciel przedkłada go dyrektorowi, który zatwierdza plan lub zwraca nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem – w formie pisemnej – zakresu niezbędnych zmian. Po niezwłocznym wprowadzeniu zalecanych zmian, nauczyciel ponownie przedkłada plan dyrektorowi. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w swoim planie rozwoju, ale wyłącznie za zgodą dyrektora, który również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sam zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian.
  • Obserwowanie i prowadzenie zajęć. Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godzinę w miesiącu uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godzinę w miesiącu prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w obecności których zajęcia zostały przeprowadzone. W obu przypadkach harmonogram zajęć ustala się z opiekunem stażu. Obserwowane i prowadzone zajęcia nauczyciel musi omawiać z prowadzącym, opiekunem stażu lub dyrektorem placówki – w przypadku zajęć hospitowanych przez dyrektora.
  • Rozwijanie umiejętności i współpraca z innymi uczestnikami życia przedszkola. Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne przyjęte przez dyrektora placówki, powinny sprzyjać przygotowaniu stażysty do wykonywania zawodu nauczyciela, nabywania kompetencji niezbędnych do nauczania  i wychowania dzieci. Dyrektor ustala i planuje formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w których nauczyciel stażysta musi uczestniczyć. Zadaniem nauczyciela jest nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu poznania środowiska dzieci i ich problemów. Istotnym zadaniem jest też poznanie zasad i nawiązanie współpracy z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy