Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

8 czerwca 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

ABC nauczyciela stażysty

0 1145

Przedstawiamy procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, bez znajomości której nie jest możliwe prawidłowe wykonywanie zadań w okresie stażu, doskonalenie warsztatu pracy oraz jakościowy rozwój zawodowy nauczyciela stażysty.

Warunki rozpoczęcia stażu

Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty1. Rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, o ile jest zatrudniony w co najmniej połowie obowiązującego go wymiaru zajęć (np. nauczyciel przedszkola pracujący z grupami dzieci 6-letnich w wymiarze 11/22) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zatrudnienie nauczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i trwać do 31 sierpnia roku następnego. Jeżeli stosunek pracy z nauczycielem został nawiązany po tym terminie – nauczyciel nie może rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego.

Obowiązki nauczyciela stażysty

 • Współpraca z opiekunem stażu. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym przez dyrektora placówki, w tym omawianie problemów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego.
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego opracowuje plan rozwoju zawodowego 
 • w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2. Nauczyciel przedkłada go dyrektorowi, który zatwierdza plan lub zwraca nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem – w formie pisemnej – zakresu niezbędnych zmian. Po niezwłocznym wprowadzeniu zalecanych zmian, nauczyciel ponownie przedkłada plan dyrektorowi. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w swoim planie rozwoju, ale wyłącznie za zgodą dyrektora, który również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sam zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian.
 • Obserwowanie i prowadzenie zajęć. Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godzinę w miesiącu uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godzinę w miesiącu prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w obecności których zajęcia zostały przeprowadzone. W obu przypadkach harmonogram zajęć ustala się z opiekunem stażu. Obserwowane i prowadzone zajęcia nauczyciel musi omawiać z prowadzącym, opiekunem stażu lub dyrektorem placówki – w przypadku zajęć hospitowanych przez dyrektora.
 • Rozwijanie umiejętności i współpraca z innymi uczestnikami życia przedszkola. Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne przyjęte przez dyrektora placówki, powinny sprzyjać przygotowaniu stażysty do wykonywania zawodu nauczyciela, nabywania kompetencji niezbędnych do nauczania  i wychowania dzieci. Dyrektor ustala i planuje formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w których nauczyciel stażysta musi uczestniczyć. Zadaniem nauczyciela jest nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu poznania środowiska dzieci i ich problemów. Istotnym zadaniem jest też poznanie zasad i nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci. Nauczyciel ma także za zadanie poznać organizacje i instytucje, z którymi współpracuje przedszkole w celu uzyskania wsparcia merytorycznego i metodycznego. Powinien też nawiązać współpracę z metodykiem, aby móc korzystać z fachowego wsparcia oraz aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym.
 • Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola. Rozpoczynając pracę, nauczyciel musi zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola, w tym w szczególności: 
  • poznać przepisy związane z funkcjonowaniem przedszkola,
  • sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
  • przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy.
 • Podstawowe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się stażysta, to: statut przedszkola, koncepcja pracy, obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy dotyczące dzieci oraz pracowników. Ponadto niezbędne jest zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawnymi, regulującymi jego pracę:
  • ustawami: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, Kodeksem pracy;
  • rozporządzeniami w sprawie: ramowego statutu przedszkola, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach, dokumentacji przebiegu nauczania, uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

Czas stażu nauczyciela

Okres stażu nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (9 miesięcy).

Zakończenie i podsumowanie stażu

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji pl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy