Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola

8 czerwca 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

ABC nauczyciela stażysty

0 1972

Przedstawiamy procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, bez znajomości której nie jest możliwe prawidłowe wykonywanie zadań w okresie stażu, doskonalenie warsztatu pracy oraz jakościowy rozwój zawodowy nauczyciela stażysty.

Warunki rozpoczęcia stażu

Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty1. Rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, o ile jest zatrudniony w co najmniej połowie obowiązującego go wymiaru zajęć (np. nauczyciel przedszkola pracujący z grupami dzieci 6-letnich w wymiarze 11/22) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zatrudnienie nauczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i trwać do 31 sierpnia roku następnego. Jeżeli stosunek pracy z nauczycielem został nawiązany po tym terminie – nauczyciel nie może rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego.

POLECAMY

Obowiązki nauczyciela stażysty

 • Współpraca z opiekunem stażu. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym przez dyrektora placówki, w tym omawianie problemów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego.
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego opracowuje plan rozwoju zawodowego 
 • w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2. Nauczyciel przedkłada go dyrektorowi, który zatwierdza plan lub zwraca nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem – w formie pisemnej – zakresu niezbędnych zmian. Po niezwłocznym wprowadzeniu zalecanych zmian, nauczyciel ponownie przedkłada plan dyrektorowi. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w swoim planie rozwoju, ale wyłącznie za zgodą dyrektora, który również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sam zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian.
 • Obserwowanie i prowadzenie zajęć. Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godzinę w miesiącu uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godzinę w miesiącu prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w obecności których zajęcia zostały przeprowadzone. W obu przypadkach harmonogram zajęć ustala się z opiekunem stażu. Obserwowane i prowadzone zajęcia nauczyciel musi omawiać z prowadzącym, opiekunem stażu lub dyrektorem placówki – w przypadku zajęć hospitowanych przez dyrektora.
 • Rozwijanie umiejętności i współpraca z innymi uczestnikami życia przedszkola. Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne przyjęte przez dyrektora placówki, powinny sprzyjać przygotowaniu stażysty do wykonywania zawodu nauczyciela, nabywania kompetencji niezbędnych do nauczania  i wychowania dzieci. Dyrektor ustala i planuje formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w których nauczyciel stażysta musi uczestniczyć. Zadaniem nauczyciela jest nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu poznania środowiska dzieci i ich problemów. Istotnym zadaniem jest też poznanie zasad i nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci. Nauczyciel ma także za zadanie poznać organizacje i instytucje, z którymi współpracuje przedszkole w celu uzyskania wsparcia merytorycznego i metodycznego. Powinien też nawiązać współpracę z metodykiem, aby móc korzystać z fachowego wsparcia oraz aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym.
 • Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola. Rozpoczynając pracę, nauczyciel musi zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola, w tym w szczególności: 
  • poznać przepisy związane z funkcjonowaniem przedszkola,
  • sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
  • przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy.
 • Podstawowe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się stażysta, to: statut przedszkola, koncepcja pracy, obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy dotyczące dzieci oraz pracowników. Ponadto niezbędne jest zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawnymi, regulującymi jego pracę:
  • ustawami: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, Kodeksem pracy;
  • rozporządzeniami w sprawie: ramowego statutu przedszkola, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach, dokumentacji przebiegu nauczania, uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

Czas stażu nauczyciela

Okres stażu nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (9 miesięcy).

Zakończenie i podsumowanie stażu

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu przedkłada dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego stażysty. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego stażysty po zasięgnięciu opinii rady rodziców (przy czym brak opinii nie wstrzymuje postępowania) i po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu. Ocena może być pozytywna bądź negatywna.

Nauczyciel stażysta, jeżeli uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, składa do dyrektora wniosek (wraz z załączoną dokumentacją) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy