Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole z pomysłem

10 września 2018

NR 39 (Wrzesień 2018)

Podążając za jakością –
przykłady dobrych praktyk w zespołach zadaniowych

0 725

Należy pamiętać, że każde nowe wyzwanie, jakie podejmuje placówka, wymaga połączenia sił, wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zaangażowania. Realizacja tych wizji w pojedynkę nigdy nie będzie kluczem do sukcesu ogółu. Dlatego tak ważna jest praca zespołowa. Człowiek w drużynie jest silniejszy, mądrzejszy, pewniejszy siebie.

Przyglądając się pędzącej rzeczywistości i związanym z nią nieustannym zmianom, chcąc się w niej odnaleźć, nie możemy stać w miejscu. Przedszkola poszukujące swojej tożsamości, indywidualnego stylu pracy nieustannie podejmują nowe wyzwania. Nauczyciele opracowują i realizują programy własne, innowacje pedagogiczne, poszukują wciąż nowych metod pracy, ubiegają się o granty, fundusze unijne na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Wszystkie te działania zapewne przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki, wzbogacając jej ofertę edukacyjną, i roztaczają przed nauczycielami wachlarz nowych możliwości i poszukiwań.
Praca w placówce edukacyjnej w dużej mierze opiera się na pracy zespołowej. Na inauguracyjnej radzie pedagogicznej dyrektor powołuje zespoły zadaniowe. Nie narzucamy nauczycielom uczestnictwa w nich. Sami decydują, w którym z nich będą mogli się wykazać wiedzą, posiadanym doświadczeniem lub wzbogacić ten obszar rozwoju zawodowego i osobistego, który tego wymaga. W naszej placówce liczba zespołów nigdy nie jest stała, gdyż uzależniona jest od aktualnie realizowanych projektów, programów, innowacji, aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. 
W ubiegłym roku powołano aż osiem zespołów zadaniowych:

POLECAMY

 • dwa zespoły do opracowania zadań rocznego planu pracy (te zespoły odpowiedzialne są również za planowanie WDN-u),
 • zespół do ewaluacji wewnętrznej przedszkola,
 • zespół do opracowania dokumentu i wdrażania założeń Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • zespół powypadkowy,
 • zespół projektowy do opracowywania Europejskiego planu rozwoju placówki oraz monitorowania działań podjętych w ramach programu Erasmus+,
 • zespół do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zespół do nowelizacji regulaminów i procedur wewnętrznych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Przez wiele lat, podejmując pracę w grupach zadaniowych, poszukiwałyśmy właściwego modelu współpracy. Dzisiaj już wiemy, że podstawą efektywnego współdziałania w zespołach są:

 1. Twórcza postawa członków zespołu – standardem działań zespołu jest założenie, że na spotkanie każdy przychodzi przygotowany z własną ofertą nieszablonowych pomysłów.
 2. Precyzyjność w określaniu celów działań – każde spotkanie dotyczy konkretnego działania i przebiega według ustalonego harmonogramu.
 3. Komunikatywność – członkowie zespołu mają dostępność do wszystkich potrzebnych informacji.
 4. Pozytywna motywacja – przekonanie, że podejmowane działania służą do podnoszenia jakości pracy. Nauczyciele mają świadomość, że ich praca wpływa na wizerunek placówki, z którą się utożsamiają poprzez wspólne planowanie i realizowanie zadań oraz zespołowe dążenie do sukcesu.
 5. Zaangażowanie – podstawą naszych działań są czas i aktywna postawa całej grupy zadaniowej. Zadania rozdzielane są równomiernie między wszystkich ich uczestników i zróżnicowane w zależności od ich kompetencji, doświadczenia i umiejętności.
 6. Demokratyczność w podejmowaniu decyzji – wykorzystując m.in. metodę „burzy mózgów”, wybieramy najatrakcyjniejsze pomysły po ich wstępnej ocenie, dopracowujemy szczegóły, uzgadniamy wspólny front postępowania i wprowadzamy w życie; dzięki temu każdy czuje się ważny i bierze odpowiedzialność za rozwój przedsięwzięcia i jego efekt.
 7. Postawa lidera – liderem grupy zawsze zostaje osoba najbardziej doświadczona i posiadająca najlepsze kompetencje w danym obszarze działania. Lider koordynuje pracę zespołu, ustala harmonogram spotkań, czuwa nad przebiegiem, reaguje w sytuacjach kryzysowych, dostosowuje swój styl pracy do aktualnych potrzeb zespołu, umie słuchać, promuje aktywność i pomysłowość innych.
 8. Życzliwa atmosfera – życzliwa atmosfera i humor to niezbędne komponenty naszej współpracy, dające gwarancję budowania zespołu.
 9. Otwartość dyrektora na działania zespołu – uznanie i docenianie ważności i siły pracy w zespole wpływa na zaangażowanie i twórczą postawę wszystkich jego członków.

Wypracowany model pracy w zespole przekłada się na sukces placówki w zakresie:

 • efektów nauczania,
 • promocji placówki,
 • owocnej współpracy z rodzicami,
 • przyciągnięcia atrakcyjnych podmiotów do współpracy ze środowiska zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego czy międzynarodowego,
 • wspomagania nauczycieli,
 • ustawicznego doskonalenia kadry,
 • kreowania pozytywnych relacji społecznych. 

„Odkrywamy tajemnice poezji” – efekty pracy zespołu zadaniowego

Nasza placówka posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy zespołowej. Jej efektem jest wiele przedsięwzięć, które uatrakcyjniły pobyt dzieci w przedszkolu, wpłynęły na postawy nauczycieli, otwartość rodziców i umocniły kształtowany od lat dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. 
Poniżej opisano jeden z przykładów współpracy pracy zespołowej Przedszkola nr 8 dotyczący realizowanego zadania rocznego planu pracy w zakresie edukacji literackiej. 

Krok pierwszy: powołanie zespołu, wybór lidera (wrzesień)
Na radzie inauguracyjnej precyzowane są zadania rocznego planu pracy. Dyrektor powołuje zespoły, biorąc pod uwagę samowolną chęć uczestnictwa nauczycieli. Liderem zespołu ds. edukacji literackiej została osoba, która pasjonuje się światem dziecięcej poezji, ma bogate doświadczenie w wykorzystaniu ciekawych metod i form pracy z tekstem literackim oraz posiada umiejętności interpersonalne. Do zespołu zostały zaproszone osoby o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, które podzielają pasje lidera oraz nastawione są na poszukiwanie nowych wyzwań.

Krok drugi: pierwsze spotkanie zespołu (wrzesień)
Na pierwszym spotkaniu powstaje plan pracy zespołu, uczestnicy spotkania zgłaszają swoje propozycje w następujących obszarach:

 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • praca z wychowankami,
 • doskonalenie nauczycieli,
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • kryteria sukcesu.

Zgodnie z zasadami współpracy, wszystkie pomysły zostają przedyskutowane, a najlepsze wybrane do realizacji. Opracowane zadania uwzględnianie są w Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, harmonogramie wycieczek i uroczystości przedszkolnych oraz harmonogramie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Powstały plan jest wytyczną pracy na najbliższy rok szkolny, przedstawiony i zatwierdzony przez radę pedagogiczną na wrześniowym jej posiedzeniu. 

Krok trzeci: pierwsze przedsięwzięcie zespołu (październik)

„Rupak1 – mój przyjaciel” – ekologiczny konkurs rodzinny, podsumowujący realizację miesięcznego projektu edukacyjnego „Przedszkole bez zabawek”

Spotkanie zespołu miało na celu ustalenie szczegółów przebiegu konkursu. Opracowano regulamin, wykonano plakat informacyjny, określono formy nagród i wyróżnień dla uczestników, nawiązano kontakt ze sponsorem nagród. Stworzono konspekt przebiegu finału konkursu. 
Przebieg finału konkursu 

Temat konkursu „Rupak – mój przyjaciel” 
Cele
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
 • promowanie kreatywności, twórczej inwencji poprzez wykonanie pracy z niekonwencjonalnych materiałów, 
 • stworzenie atmosfery tajemniczości, zaciekawienia, sprzyjającej dobrej zabawie,
 • promowanie twórczych form spędzania czasu wolnego z rodziną,
 • integracja społeczności przedszkolnej,
 • odczuwanie satysfakcji z podejmowanych działań twórczych
Forma współpracy z rodzicami  konkurs rodzinny 
Uczestnicy spotkania  dzieci wraz z rodzicami, które wykonały prace na konkurs ekologiczny, członkowie zespołu zadaniowego, przedstawiciele fundacji sponsorujących nagrody rzeczowe, dyrektor
Organizacja sali  w kręgu ustawione ławeczki gimnastyczne, w jednym z rogów sali tajemniczy kufer, oświetlony lampką, w koszach rekwizyty ekologiczne do instrumentacji: wytłaczanki po jajkach, kubeczki plastykowe, wykałaczki; srebrne wycinanki stóp prowadzące od głównego korytarza do kufra w sali, płyty CD Aktywność muzyczno-ruchowa wg B. Strauss, Kołysanki), dwie sztalugi, kolorowe markery


Działania wstępne: 

 • Ale Rupak! Dorysowywanie poszczególnych elementów do rozpoczętej postaci Rupaka przez przybywających gości.
 • Rupakowe rymowanki. Kończenie zdania Rupaki są jak… Zapisywanie zdań na arkuszach przyczepionych do sztalug. 
 • Powitanie przez przyjaciół Rupaka. Członkowie zespołu przebrani za fantastyczne postaci witają wszystkich przybyłych. 

Rupakowych gości serdecznie witamy,
z miłym uśmiechem się wam kłaniamy.
Może dziś Rupaka wszyscy zobaczymy,
może z nim zagramy, może pośpiewamy, 
może poćwiczymy?
My jesteśmy jego dobrymi kolegami,
wiele o nim wiemy, ale na razie nic nie powiemy.
Chcemy waszą wiedzę poznać o ślicznych Rupakach,
takich niby-kotach, takich niby-ptakach.
Do quizu rupakowego wszystkich 
zapraszamy:
dzieci, tatusiów i szanowne mamy. 

 • Rupakowy quiz. Losowanie pytań z kapelusza na temat bohaterów wiersza D. Wawiłow:

–    O jakiej porze Rupaki przychodzą do dzieci?
–    Do jakich zwierząt podobne są Rupaki? 
–    Gdzie mieszkają Rupaki?
–    Jakiej części garderoby Rupaki nie zdejmują do snu?
–    Kogo boją się Rupaki?
–    Czego nie lubią jeść Rupaki?
–    Jakimi słowami można obrazić Rupaka?
–    Dlaczego Rupaki przychodzą do dzieci?

 • Ekologiczna orkiestra. Muzyczny prezent dla Rupaka – instrumentacja z wykorzystaniem niekonwencjonalnych instrumentów do utworu Dla Zuzi wg B. Strauss (materiały Klanza).
 • Rozmowa z Rupakiem. Zgaszenie świateł, ze skrzyni wydobywa się światło lampki, za parawanem ukryty nauczyciel, który gra na grzebieniu, przyjaciel Rupaka tłumaczy jego mowę na nasz język, m.in. podziękowania dla wszystkich rodzin za piękne prace. 
 • Nagrody od Rupaka. Wręczenie nagród przez dyrektora placówki i fundatora nagród.
 • Kołysanka dla Rupaka. Wspólne śpiewanie piosenki „Rupaki”.
 • Rupakowa galeria. Zaproszenie gości do zwiedzania wystawy. 

Krok czwarty: W podróż z bohaterami Juliana Tuwima (listopad)
Zgodnie z rocznym planem pracy, zespół zaplanował Andrzejki w formie podróży z bohaterami wierszy Juliana Tuwima. Ideą tego spotkania było opracowanie scenariusza wewnętrznej imprezy integracyjnej dla 125 osób, która miała na celu zaangażowanie we wspólną zabawę wszystkich wychowanków. Do zadań zespołu należało m.in. przygotowanie konspektu 2-godzinnej imprezy, w której każdy z członków zespołu odgrywałby główną rolę i odpowiadałby za aranżacje przestrzeni, w której będzie realizował zaplanowane wspólne działania. To przedsięwzięcie wymagało od członków zespołu dużej kreatywności zarówno na poziomie planowania, jak i samej organizacji. 

W podróż z bohaterami Juliana Tuwima – integracyjna impreza andrzejkowa

Przebieg: Dzieci ze wszystkich grup zgromadzone w największej sali, w której znajduje się makieta pociągu. Wspólnie z nauczycielami recytują fragment wiersza Lokomotywa. Z wagonów wysiadają bohaterowie wierszy: Słoń Trąbalski, Dyzio Marzyciel, Pan Hilary i Grześ Kłamczuszek. Postacie 
poetyckie zapraszają dzieci w podróż do odwiedzenia poszczególnych zaczarowanych miejsc. Wychowank...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy